www.pravnik.eu

O časopisu/Základní informace

Právník je teoretický časopis pro otázky státu a práva.

Jeho vydavatelem je Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, 116 00 Praha 1, IČ 68378122.

Vychází 12x ročně.

ISSN 0231-6625, MK reg. č. E 558

Obsah každého čísla je v jazyce českém a anglickém.

Ke každému článku je připojen český a anglický abstrakt a klíčová slova.Články uveřejněné v časopise Právník procházejí recenzním řízením. Dva posuzovatelé z daného oboru (zejména členové redační rady) vyjadřují své stanovisko o vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Recenzní řízení).

Časopis Právník je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). 

Časopis Právník je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, který je veden Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Časopis má vlastní doménu www.pravnik.eu, která je v současné době v rekonstrukci. Základní informace o časopisu Právník proto naleznete na těchto webových stránkách.