www.pravnik.eu

Vyhledávání/3/2015

STATI / ARTICLES
 
MALENOVSKÝ, Jiří: Půlstoletí od rozsudku COSTA/ENEL: je unijní právo (stále) zvláštním právním řádem?

 
s. 193-215
 
Abstrakt: Současné unijní právo splňuje všechny znaky, jimiž právní věda definuje pojem právního řádu. Je soudržným, formálním, uceleným, úplným a efektivním souborem závazných pravidel upravujících chování Unie, jejích členských států i osob, jež Unii podléhají. Uchovává si rozhodující vliv v poměru k vnitrostátnímu právu. Je vůči němu v postavení „ústředního systému“ a usměrňuje chování členských států i obsah jejich právních řádů. Disponuje k tomu účinnými procesními i sankčními prostředky. Přes občasné „revolty“ jednotlivých členských států a jejich ústavních soudů zatím nebyla nezávislost unijního právního řádu v ohledu práva vnitrostátního vystavena závažnému ohrožení. Vztahy mezi unijním právem a právem mezinárodním jsou naopak mnohem složitější. Soudní dvůr před půlstoletím komunitární právo poněkud voluntaristicky z mezinárodního práva vydělil a přesunul je k právu vnitrostátnímu. V důsledku toho se právo ES/EU stalo satelitním systémem mezinárodněprávního řádu. Část členských států, některé ústavní soudy, ale i judikatura ESLP zacházejí v určitých ohledech s unijním právem jako s tzv. autonomním režimem, propojeným s obecným mezinárodním právem. To s sebou nese, že ve vztazích mezi Unií a členskými státy, jakož i mezi členskými státy v rámci působnosti unijního práva, jsou právně relevantní pravidla obecného mezinárodního práva. Ta nesystémově vytvářejí konkurenci unijní úpravě a erodují působnost zásad výlučnosti a přednosti unijního práva, na nichž je jeho nezávislost založena. Soudní dvůr na toto ohrožení nezávislosti unijního právního řádu reagoval ve svém posudku slučitelnosti návrhu dohody o přistoupení EU k EÚLP s primárním unijním právem. Tento posudek lze označit za „manifest“ autonomie unijního právního řádu.
 
Klíčová slova: právní řád, intersystémové vztahy, Soudní dvůr EU, Evropský soud pro lidská práva, dohoda o přistoupení Unie k EÚLP
 
Half a Century after the Judgment of the Court of Justice in COSTA v ENEL: Is European Union Law Still a Specific Legal Order?
 
Abstract: Since the famous COSTA v ENEL judgment was handed down in 1964,European Union law (EU law) has substantially changed and transformed. As a consequence this law no longer possesses several of the qualities which led the Court of Justice to affirm in that case the existence of a new Community legal order.Nevertheless, EU law currently possesses and maintains all the indispensable dogmatic elements which permit it to qualify as a specific legal order. It is a unique, consistent, independent, formal, coherent, complete and effective set of legal rules. It is nonetheless imperative that EU law can defend its independence in relation to other concurring legal orders, i.e. domestic law and international law. As regards domestic law, EU law maintains the strong position of a central legal order, while the domestic legal orders of the EU Member States are satellite systems in relation to it, determined thus by EU law rules. Notwithstanding occasional “rebellions” by some Member States and, in particular, by some of the Constitutional Courts of those States against the primacy of EU law (constitutional reinterpretation of some crucial primary law provisions, such as Article 267 TFEU, “ultra vires” procedures and so on), the independence of EU law continues to be preserved as it has at its disposal a set of effective remedies and means of constraint which guarantee that in the case of a clash or conflict between EU law and domestic law(s), EU law prevails. In relation to international law, the situation is much more delicate, because it is international law which plays the role of a central legal order, whereas EU law finds itself in the position of a satellite system. Certain Members States, several Constitutional Courts and also importantly the European Court of Human Rights treat EU law in some regards as a “self-contained regime” interconnected with international law. The foregoing implies that even in intra-Union relations between Members States and between those States and the Union, general international law should be relevant and applicable.Such an approach threatens the independence of EU law. The Court of Justice has recently dismissed this perception in its n° 2/13 Opinion from December 2014 concerning the draft agreement on the Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights. This Opinion may be considered as a true “manifesto” for the independence of EU law vis-a`-vis international law.
 
Key words: legal order, intersystemic relations, Court of Justice of the European Union, European Court of Human Rights, agreement on the accession of the European Union to the ECHR
 
KAŠNÝ, Jiří: Vytváření ústavních principů v hebrejské bibli
 
s. 216-228
 
Abstrakt: Tento článek studuje vytváření základních ústavních principů v deuteronomistickém zákoníku hebrejské Bible, konkrétně Dt 16,18-18,22, a zkoumá, nakolik jsou prvky ústavního práva v deuteronomistickém zákoníku jedinečné a nakolik souvisí s jinými tradicemi v hebrejské Bibli. Článek analyzuje a srovnává rozdělení veřejné moci a výkon těchto mocí podle práva z hlediska státovědy a ústavního práva. Vychází z výsledků studií především Lohfinka (1971) a Levinsona (2006), publikovaných na toto téma. Analýza ukazuje, že právní ustanovení v Dt 16,18-18,22 tvoří listinu, která konstituuje instituční uspořádání veřejné moci v Izraeli tak, že ji rozděluje mezi soudní úřady, královský úřad, úřad kněží a úřad proroků a zároveň zdůrazňuje, že úřady jsou konstituované a vykonávané vždy podle ustanovení Tóry. Komparace ukazuje, že listina ve srovnání s jinými biblickými tradicemi neobsahuje radikální změny, spíše jen jednotlivé úpravy. Článek dospívá k závěru, že rozdělení mocí a právní stát patří mezi základní principy ústavního uspořádání, jak jsou formulované v listině právních předpisů v Dt 16,18-18,22. Klíčová slova: základní ústavní principy, hebrejská Bible, deuteronomistický zákoník, rozdělení mocí, soudy, královský úřad, kněžský úřad, úřad proroků
 
The Creation of Constitutional Principles in the Hebrew Bible
 
Abstract: This paper studies the creation of basic constitutional principles in the Deuteronomic Code (Dt 16,18-18,22) in the Hebrew Bible. It explores the uniqueness of the elements of constitutional law in the Deuteronomic Code and examines to what extent are they linked with the laws of various biblical traditions. It analyzes and compares the separation of powers and the rule of law from the point of view of state and constitutional law. It proceeds from the studies by Lohfink (1971) and Levinson (2006). The analysis demonstrates that the norms in Dt 16,18-18,22 form a list of rules which constitute the institutional arrangements of public powers in Israel, which are distributed among judicial offices, the office of king, the priestly office, and the office of prophets, and points out that every office is constituted by the law of Torah and that the office holders are liable to the Torah. The comparison shows that the list of rules includes no radical innovations but only particular modifications in comparison with various biblical traditions. It concludes that the separation of powers and the rule of law belong to the basic principles of the constitutional arrangements formulated in the list of rules in Dt 16,18-18,22.
 
Key words: basic constitutional principles, the Hebrew Bible,Deuteronomy Code, the separation of powers, the courts, the office of king, the priestly office, the office of prophets
 
PROVAZNÍK, Jan: Trestněprávní poměr a trestněprocesní vztah ve světle ochrany základních práv – posun paradigmatu?
 
s. 229-246
 
Abstrakt: Tento článek se zabývá teoretickou koncepcí trestněprávního poměru a trestněprocesního vztahu s přihlédnutím k postavení oběti ve světle rozhodovací praxe Ústavního soudu České republiky a Evropského soudu pro lidská práva. K tématu článek přistupuje se zřetelem na význam teorie společenské smlouvy pro oblast trestního práva a následně předkládá analýzu judikatury výše zmíněných soudů. Závěr ukazuje, že nejen stanoviska, která vytvořila tyto dva přístupy, nemusí nutně být v naprosté vzájemné shodě, ale že i praxe Ústavního soudu České republiky a Evropského soudu pro lidská práva vykazují rozdíly. Po tomto dílčím závěru se článek zaměřuje na samotnou možnost oběti být subjektem trestněprávního poměru s přihlédnutím k přístupu zahraničních právních řádů k této problematice, a vytváří několik úvah založených na povaze postavení oběti a jejího vzájemného vztahu ke státu, jakož i k vzájemnému vztahu státu a pachatele se závěrem, že trestněprávní poměr může i nadále přetrvávat ve své dvoustranné podobě, ačkoliv se k němu přidává ještě další – mezi obětí a státem.
 
Klíčová slova: oběť, pachatel, trestněprávní poměr, trestněprocesní vztah, teorie společenské smlouvy
 
Substantive and Procedural Relation in the Criminal Law in the Light of the Protection of Human Rights  – a Shift of a Paradigm?
 

Abstract: This article focuses on the theoretical conception of substantive and procedural relations of the criminal law with particular focus on the status of the victim in the light of the decisional practice of the Constitutional Court of the Czech Republic and of the European Court of Human Rights. It approaches the topic through the lense of the social contract theory in the field of criminal law and later it presents an analysis of the jurisprudence of the aforementioned courts. The conclusion shows, that not only these standpoints that these two approaches have created, might not be altogether in perfect congruence, but that the practice of the Czech Constitutional Court and that of European Court of Human Rights differs. Following this partial conclusion, this article focuses on the very possibility of the victim to be a subject of the substantive relation in the criminal law with regards to the approach of foreign jurisdictions and introduces a few ideas based on the nature of the victim’s status and its mutual relation to the state, as well as to that of the perpetrator and the state with the conclusion that the substantive relation in the criminal law can persist in its two-sided form, although there is now another one – between the victim and the state.
 
Key words: victim, perpetrator, substantive relation in the criminal law, procedural relation in the criminal law, social contract theory
 
INFORMACE / INFORMATION
 
CVRČEK, František: Právnický elektronický slovník (PES)
 
s. 247-260
 
Abstrakt: Článek se zabývá projektem Právnického elektronického slovníku (PES). Jde o dlouhodobý projekt zahájený v roce 2007 ve spolupráci týmu právníků, lingvistů, matematiků a informatiků. Smyslem projektu bylo vytvořit program, dostupný na Internetu, který umožňuje analyzovat užití právních termínů v doktrinálním právním jazyku (učebnice), v právních korpusech (zákonný jazyk a jazyk judikatury) a v korpusu obecného základu jazyka. Program je doplněn lingvistickým modulem, který obsahuje lingvistické metody aplikovatelné na všechny uvedené korpusy. Článek se soustředí především na jeden aspekt programu PES, tj. na právnický slovník z oblasti doktríny. Zpracování právnické terminologie vychází z dekompozice reprezentativních učebnic práva a jejich transformace do složité struktury proměnných, včetně právní ontologie daného textu. Nad takto vytvořenou bází (TPS) byl vytvořen program PES, který uživatelům umožňuje vyhledávání i analýzu právní terminologie z hlediska lingvistického. Program byl úspěšně demonstrován na světové mezinárodní konferenci LREC – Istanbul, 2012. Program je využitelný jak pro výzkum, tak pro řadu praktických aplikací. Článek zmiňuje jako příklad praktické použití programu ve výuce teorie práva.
 
Klíčová slova: právní jazyk, právnické slovníky, lingvistická analýza právních textů, právní korpusy, program Právnický elektronický slovník
 
Legal Electronic Dictionary
 
Abstract: The article deals with the project called Legal Electronic Dictionary. This is a long term project which started in 2007 in collaboration with jurists, linguists, mathematicians and informatician. The goal of the project was to create an on-line application, which makes possible the analysis of the usage of legal terms in the doctrinal language of law (textbooks), in legal corpuses (legislative language, language of jurisprudence) and in the general corpus of the Czech language. The second part of the project includes a module for linguistics analysis. The article mainly focuses on one part of the project, on legal dictionary in the field of legal doctrine. The processing of legal terminology is based on decomposition of substantial legal textbooks and their transformation into the complex structure of variables including legal ontology of the given text. The web interface based on the platform DEBII was designed and implemented so that it allows users to browse and search effectively in the database. The application was demonstrated at the international conference LREC – 2012 in Istanbul. The results of the project are utilizable both in the field of research and practice. The article demonstrates the practical use of the programme on the Theory of Law classes.
 
Key words: legal language, legal dictionaries, linguistic analysis of legal texts, legal corpuses, Legal Electronic Dictionary
 
MORS VENIT VELOCITER
 
Za profesorem Wernerem Ogrisem (9. červenec 1935 – 13. leden 2015)
Professor Werner Ogris (July 9, 1935 – January 13, 2015)


s. 261-262
 
JUBILEUM / JUBILEE
 
Životní jubileum profesora Petra Hajn (Professor Hajn Jubilee)


s. 263-265
 
RECENZE / REVIEWS
 
BLAHOŽ, Josef: Šišková Naděžda. From Eastern Partnership to the Association. A Legal and Political Analysis. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, 305 s.

s. 266-269
 
BARTONIČKA, Jan: Schmidt Suzanne K. – Kelemen R. Daniel (eds). The Power of the European Court of Justice. London: Routledge, 2013, 150 s.

s. 270-271
 
Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CONFERENCES AND REPORTS
 
TÉGL, Petr: Zpráva z celostátního sjezdu polských civilistů v Poznani.

s. 272-275
 
PFEIFFER, Magdalena. Zpráva z kolokvia „Rekodifikace obchodního práva a mezinárodního práva soukromého v evropském kontextu“
 
s. 275-277
 
BÍLÝ, Václav. Zpráva ze slavnostního předání cen výhercům soutěže Randovy nadace při Spolku českých právníků Všehrd
 
s. 277-278