www.pravnik.eu

Vyhledávání/4/2015

STATI / ARTICLES
 
BÁRÁNY, Eduard: Kde je právo?
 

s. 281-295
 
Abstrakt: V právnom myslení a to prevažne v kvalitnej odbornej spisbe sa presadzuje názor, že právna norma nie je obsiahnutá v prameni práva vo formálnom zmysle, ale v ľudskej mysli a nepredstavuje předmět výkladu práva, či skôr právneho textu, ale až jeho výsledok. Stať argumentuje, že uvedené koncepcie sú nezlučiteľné s tradičným chápaním práva ako normatívneho systému určitých vlastnostní a ich prípadné všeobecné prijatie by si vyžiadalo zásadnú zmenu právnej teórie. Proti ich správnosti uvádza, že právna prax pôsobí na základe tradičného chápania práva, že ľudia sú presvedčení o záväznosti mnohých právnych noriem, ktoré nepoznajú, lebo sú obsiahnuté v prameni práva vo formálnom zmysle. Právna norma je myšlienkou a informáciou, a preto sa môže zároveň nachádzať na viacerých miestach.Právnou normou je však vtedy, keď sa nachádza v niektorom prameni práva vo formálnom zmysle.
 
Kľúčové slová: právna norma, pramene práva vo formálnom zmysle, ľudská myseľ¨
 
Where is the Law?
 
Abstract: Legal theory increasingly accepts the idea that a legal norm is not contained in formal sources of law but in human mind. Legal norm is thus not the object or starting point of interpretation of law or of legal texts but its result. This article argues that locating legal norms in human mind is not compatible with the traditional definitions of law as a normative system with particular features; a general acceptance of this idea would require fundamental changes in legal theory. It presents arguments against this new concept, by way of suggesting that: 1. the functioning of law is based on traditional legal concepts, 2.Women and men believe in the binding force of many legal norms, which they didn’t know, because this norms are contained in the formal sources of law. Legal norm is an idea and information and as such it can exist simultaneously in many places, but in order for it to become a legal norm it has to exist in some formal source of law.
 
Key words: legal norm, formal sources of law, human mind
 
ROGALEWICZOVÁ, Romana: Právo rodiče na určení místa bydliště dítěte
 

s. 296-307
 
Abstrakt: Článek se zabývá problematikou určení místa bydliště dítěte v aktuální právní úpravě. Upozorňuje na pojetí práva určit místo bydliště podle dřívější právní úpravy a především zdůrazňuje možné problémy a otázky, které se v souvislosti s novou právní úpravou mohou vyskytnout. Vedle důvodů, které mohou ke změně místa bydliště dítěte vést, a následků, které taková změna může přinést jak pro dítě, tak pro rodiče, do jehož péče dítě nebylo svěřeno, se článek zaměřuje na otázky, kterými se soud v řízení o významné záležitosti dítěte bude muset zabývat. Stěžejní část je zaměřena na problém, jak by měl soud ve věci rozhodovat, jak by měl být správně formulován návrh a zda bude řízení o významné záležitosti dítěte vhodným řešením pro všechny situace. Poukázáno je rovněž na problematickou vykonatelnost soudního rozhodnutí o významné záležitosti dítěte. Autorka nastiňuje podobnost řízení o navrácení dítěte v případech mezinárodních únosů dětí a řízení o určení místa bydliště dítěte v případě, že došlo ke změně místa bydliště dítěte bez souhlasu druhého rodiče. Rovněž je představeno řešení této problematiky podle německého a rakouského práva. V závěru autorka doporučuje možná a vhodná řešení pro předcházení konfliktním situacím.
 
Klíčová slova: místo bydliště, obvyklé bydliště, rodičovská odpovědnost, rodiče, děti, soudní řízení, významná záležitost dítěte
 
The Parental Right to Determine the Residence Place of His or Her Child
 
Abstract: The article deals with the question of determining the place of residence of a child According to current legislation. It refers to the conception of the right to determine the place of residence according to formal legal regulations and then it highlights possible problems and questions that can occur in connection with the new legal regulation. The article discusses reasons leading to the change of a child’s place of residence and consequences of such a change for the child and for the second parent (the one who doesn’t live together with the child). Then, the article focuses on the questions the court needs to solve in the proceeding about matters significant for the child. The fundamental part of the article focuses on the following problems: How should the court make decisions, how should the petition be drawn up correctly and whether the proceedings about matters significant for the child are a suitable solution for these situations. The article also points out problems with feasibility of court decisions in such cases. The authoress mentions the parallel with cases of concerning the return of a child in of the events of international child abductions and court proceeding about the determination of child’s residence in cases when the place of residence changed without second parent approval. At the end, the solution according to the German and the Austrian law is presented. Finally, the authoress recommends possible and suitable solutions for the prevention of conflict situations.
 
Key words: residence, habitual residence, parental responsibility, parents, children, court proceedings, significant matter of a child
 
BRUNER, Tomáš: O možnostech právní ochrany před kybernetickým útokem ze zahraničí podle mezinárodního práva veřejného
 
s. 308-322
 
Abstrakt: Příspěvek řeší výzkumnou otázku, jak má stát využít mezinárodního práva veřejného, když chce čelit kybernetickým útokům ze zahraničí. Jako modelový příklad používá DDoS útoky uskutečněné v minulosti na cíle v České republice. Nejdříve se zabývá kvalifikací kybernetického útoku jako mezinárodně protiprávního chování. Zkoumá možný objektivní prvek (porušení práva) takovéhoto chování a ověřuje, za jakých podmínek představuje kybernetický útok použití síly zakázané Chartou OSN a kdy je narušením suverenity státu. Následně se zaměřuje na subjektivní prvek protiprávního chování, tzn. na přičitatelnost kybernetického útoku státu. Ve třetí části se zabývá častými situacemi, kdy není zcela prokazatelně přítomen subjektivní prvek (přičitatelnost) kybernetického útoku jako mezinárodně protiprávního chování. V této souvislosti uvažuje o odpovědnosti státu za útoky pocházející z jeho území a o dalších možných alternativách.
 
Klíčová slova: mezinárodní právo veřejné, kybernetický útok, mezinárodně protiprávní chování, použití síly, narušení suverenity, přičitatelnost, DDoS
 
On the Possibility of Legal Protection Against Cyber Attacks from abroad under Public International Law
 
Abstract: The article poses a research question how a state can use public international law when countering cyber-attacks from abroad. It uses, as amodel example,DDoS attacks carried out in the past on targets in the Czech Republic. Firstly, it qualifies cyber-attack as internationally wrongful conduct. It explores possible objective element (infringement) of such conduct. It attempts to identify the conditions under which cyber-attack breaches national sovereignty or constitutes the unlawful use of force and as such violates the Charter of the United Nations. Then, the article focuses on the subjective element of unlawful conduct, i.e. the attribution of cyber-attack to a country. The third part deals with frequent situations when the subjective element (attribution, imputability) is not demonstrably present. In this context, the article considers the liability of states and other possible alternatives.
 
Key words: public international law, cyber attack, internationally unlawful conduct, use of force, violation of sovereignty, imputability, DDoS
 
DISKUSE / DISCUSSION
 
DEÁK, Marko: Prejav vôle kapitálovej obchodnej spoločnosti vo vybraných zahraničných právnych úpravách

 
s. 323-343
 
Abstrakt: Predkladaný príspevok rozoberá právnu úpravu konania právnických osôb vo vybraných zahraničních právnych poriadkoch. Príspevok skúma teoretické pozadie pojmu právnická osoba a spôsoby, ktorými ako subjekt práva prejavuje vlastnú vôľu v právnych vzťahoch. Predmetom záujmu sú predovšetkým kapitálové obchodné spoločnosti.Príspevok je systematicky členený do troch častí.V prvej časti sa autor venuje východiskovým tézam, ktoré v nasledujúcich častiach príspevku rozvíja.V tejto časti autor prezentuje východiskový teoretický problém ponímania kapitálových obchodných spoločností (zmluva/subjekt práva).Detailne analyzuje charakter prejavu vôle zakladateľov, ktorým sa kapitálová obchodná spoločnosť zakladá a taktiež skúma povahu vzťahov, ktoré sa týmto prejavom vôle zakladajú. V druhej časti autor zameriava svoju pozornosť na riešenie otázky, či obchodná spoločnosť disponuje vlastnou vôľou. Autor na položenú otázku hľadá odpoveď v závislosti na forme obchodnej spoločnosti.V stručnosti uvádza postoj veľkých teórii právnických osôb k položenej otázke a predostiera teoretický rozmer problematiky pričítania následkov konania fyzických osôb právnickým osobám. Tretia časť príspevku je vnútorne členená na päť subkapitol, v ktorých autor rozoberá právne úpravy konania kapitálových obchodných společnosti vo vybraných krajinách. Autor ako prvú rozoberá právnu úpravu Nemecka (koncepcia organschaftliche Vertretung).Nasleduje anglická úprava (koncepcia mandate theory).V závere autor zameriava pozornost na úpravu vo Francúzsku, ktorá je následne doplnená úpravou Švajčiarska a Holandska. Posledná štvrtá časť predstavuje záver príspevku.
 
Kľúčové slová: právnické osoby, prejav vôle, obchodné spoločnosti, komparácia spôsobov prejavovania vôle
 
Expression of Will of Capital Business Companies in Selected Foreign Legal Systems
 
Abstract: Submitted contribution deals with legal regulation related to expression of will of artificial legal persons in selected foreign legal systems. It analyzes theoretical background of the term ‘artificial legal person’ and modes in which it can express its own will in legal relations. The analysis focuses in particular on capital business companies and is divided into three parts. The first part is dedicated to essential arguments which are developed later on in the text. In this part the author presents a fundamental theoretical problem when it comes to understanding capital business companies (contract/legal person). The author analyzes in detail the nature of expression of company founders’ will through which a capital business company is established. The author also examines the character of legal relations constituted by this expression of will. In the second part the author examines the theoretical question of whether an artificial legal person may dispose of its own will. This question is answered with regard to the type of company. The text briefly outlines the conclusions of big theories of artificial legal persons regarding this question and presents the theoretical problem of attributing consequences of individuals’ legal acts to artificial legal persons. The third part of the article is divided into five subchapters in which the author examines legal regulation of acting of capital business companies in selected countries. First, the author comments on the current regulation in Germany (concept of ‘organschaftliche Vertretung’), followed by an analysis of the regulation in Great Britain (mandate theory concept). The author further presents the regulation in France, Switzerland and the Netherlands. The final part summarizes the conclusions of the article.
 
Key words: artificial legal persons, expressing the will, business companies, comparison of modes of expressing the will
 
RECENZE / REVIEWS
 
ELIÁŠ, Karel: Pauknerová Monika – Rozehnalová Naděžda – Zavadilová Marta a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, LXXIII + 853 s.
 

s. 344-348
 
Matejka, Ján: Matějičný Tomáš. Kolektivní správa autorských práv. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, 121 s.
 
s. 349-350
 
REPKOVÁ, Eva: Peter Mosný a kolektív. Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 287 s.

s. 350-354
 
HORÁK, Ondřej: Benda Josef. Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989. 2. vydání, Praha: Tuláček, 2013, 816 s.


s. 355-356