www.pravnik.eu

Vyhledávání/5/2015

STATI / ARTICLES
 
BROULÍK, Jan: Nedorozumění o ekonomické analýze práva
 

s. 361-377
 
Abstrakt: Autor se ve své stati zabývá nedorozuměními o ekonomii a o její aplikaci na právo, která jsou rozšířena mezi českými právníky. Vychází z předpokladu, že existence těchto nedorozumění je jednou z příčin dosavadního omezeného rozšíření ekonomické analýzy práva v českém právním prostředí. Stať identifikuje pět jednotlivých nedorozumění, vysvětluje jejich podstatu, objasňuje příčiny a popisuje, jak příslušné nedorozumění vede k odmítání ekonomické analýzy práva. Za prvé je rozšířena představa, že ekonomie je věda o ekonomice, ačkoli ve skutečnosti je předmět jejího zájmu širší. Za druhé je rozšířena představa, že ekonomie je věda o penězích, ačkoli ve skutečnosti peníze představují okrajový předmět zájmu ekonomie a jsou spíše využívány v rámci ekonomické metodologie. Za třetí je rozšířena představa, že podle ekonomie je právo zbytečné pro dosahování ekonomické efektivnosti, ačkoli ve skutečnosti může dle ekonomie právo přispívat k ekonomické efektivnosti několika různými způsoby. Za čtvrté je rozšířena představa, že ekonomická analýza práva se vždy týká ekonomické efektivnosti práva, ačkoli existují podoby ekonomické analýzy, které s efektivností nesouvisí. Za páté je rozšířena představa, že ekonomická analýza práva si klade nároky na exkluzivitu přístupu k právu, ačkoli ve skutečnosti nic nebrání její kombinaci s jinými přístupy k právu.
 
Klíčová slova: ekonomická analýza práva, právo a ekonomie, law and economics
 
Fallacies about Economic Analysis of Law
 
Abstract: In his essay, the author deals with fallacies about economics and its application to law held amongst Czech lawyers. The opening assumption is that existence of these fallacies is one of the
causes of the hitherto limited proliferation of economic analysis of law in the Czech legal environment. The essay identifies five individual fallacies, explains the essence of each fallacy, sheds light on its origin and describes how it causes rejection of economic analysis of law. First, a belief is held that economics is a science about economy even though in reality the object of its interest is wider. Second, a belief is held that economics is a science about money even though in reality money constitutes a marginal object of interest of economics and it is rather used in the framework of economic methodology. Third, a belief is held that, according to economics, law is useless with regard to attainment of economic efficiency even though in reality, according to economics, there are several ways of how the law can contribute to attainment of economic efficiency. Fourth, a belief is held that economic analysis of law always relates to economic efficiency of law even though in reality there are varieties of economic analyses that have nothing to do with efficiency. Fifth, a belief is held that economic analysis is an exclusive approach to law even though in reality nothing prevents it from being combined with other approaches to law.
 
Key words: economic analysis of law, law and economics
 
SVOBODOVÁ, Magdaléna: Evropské agentury v recentní judikatuře soudního dvora EU
 
s. 378-393
 
Abstrakt: Autorka ve svém článku analyzuje nedávný případ rozhodovaný Soudním dvorem EU C-270/12 Spojené království proti Evropskému parlamentu a Radě EU. Význam rozsudku spočívá v tom, že se Soudní dvůr EU vyjádřil jednak k otázce právního základu pro svěření pravomocí agentuře ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), jednak k jejím rozhodovacím pravomocem. Uvedený rozsudek Soudního dvora je významný proto, že primární právo EU v zásadě nepočítá se zřizováním agentur s rozhodovacími pravomocemi. V odůvodnění Soudní dvůr uvádí, že za určitých podmínek mohou být unijním agenturám svěřovány i diskreční pravomoci, agentury mohou přijímat i akty normativní povahy, přičemž takové pravomoci mohou být na agentury delegovány na základě čl. 114 SFEU. Článek 114 SFEU přitom zmocňuje orgány EU přijímat opatření ke sbližování ustanovení předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu. Přestože lze s některými závěry Soudního dvora polemizovat, Soudní dvůr svým rozhodnutím upevnil postavení agentur s rozhodovacími pravomocemi v institucionální architektuře Evropské unie a lze očekávat, že jejich počet bude nadále narůstat. Na závěr autorka vyjadřuje obavy, že opakovaný neúspěch Spojeného království v řízeních u Soudního dvora týkajících se agentur může podporovat odstředivé tendence Spojeného království ve vztahu k Unii.
 
Klíčová slova: agentury EU, ESMA, Meroni, Romano, zásada svěření pravomocí
 
European Agencies in the Recent Case Law of the Court of Justice of the EU
 
Abstract: The Article focuses on a case recently decided by the Court of Justice, C-270/12 United Kingdom v. European Parliament and Council of the European Union. The case concerns powers of European Securities and Markets Authority (ESMA), one of the EU agencies. The judgment of the Court is relevant and important because the Treaties do not expect creating agencies with discretionary powers. The Court concludes that the EU legislator may delegate discretionary powers to an agency under certain conditions, that agencies may even adopt measures of general application and that article 114 TFEU may be used as a legal basis for delegating such powers. Article 114 TFEU empowers the European Parliament and the Council to adopt measures for the approximation of the provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States which have as their objective the establishment and functioning of the internal market. One may disagree with some of the conclusions of the Court.Nevertheless, the Court of Justice strengthened the position of decision-making agencies in the institutional architecture of the Union so that the agencies would probably further mushroom in the EU. Finally, the author expresses concern that repeated failure of the United Kingdom in the proceedings regarding Union agencies may support centrifugal tendencies of the United Kingdom in relation to the EU.
 
Key words: EU agencies, ESMA,Meroni, Romano, principle of conferral
 
FILANOVÁ, Silvie – PROVAZNÍK, Jan: Praxe evropského zatýkacího rozkazu: Můžeme si v Evropě věřit?
 

s. 394-407
 
Abstrakt: V centru pozornosti tohoto článku je zásada vzájemné důvěry, jež je klíčová pro systém předávání na základě evropského zatýkacího rozkazu. Článek analyzuje skutečnosti zavdávající důvod k nedůvěře mezi členskými státy EU. Nejprve se zabývá některými důvody, spočívajícími v právní konstrukci evropského zatýkacího rozkazu, a v normativním vymezení systému předávání. Těmi jsou zejména omezení zásady oboustranné trestnosti a možností vykonávajícího státu přezkoumat správnost zařazení určitého činu pod jednu z dvaatřiceti kategorií bez oboustranné trestnosti, obligatorní důvody k odepření jeho výkonu či neurčitost některých právních pojmů v nich užitých. Následně přechází ke zcela konkrétním skutečnostem, zpochybňujícím důvěru, jež je možno v praxi členských států při předávání vysledovat. Jedná se zejména o rozdílné plnění povinností, je-li stát v konkrétním případě vydávajícím či vykonávajícím, či různé úrovně ochrany lidských práv či procesních standardů. Tyto skutečnosti prokazují, že členské státy si v současné době skutečně příliš nevěří a přistupují k užívání evropského zatýkacího rozkazu spíše utilitárně tak, aby maximalizovaly výhody, které jim z něj plynou, ale nejsou příliš ochotné aktivně plnit své závazky tehdy, měly-li by se samy podrobit omezením, která jsou nedílnou součástí tohoto právního institutu.

Klíčová slova: vzájemná důvěra, prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, evropský zatýkací rozkaz, systém předávání, odepření výkonu
 
Practice of the European Arrest Warrant: Can We Trust Each Other in Europe?
 
Abstract: In the center of this paper’s attention is the principle of mutual trust that plays a key role in the system of surrender based on the European Arrest Warrant. It analyses facts that provide grounds for suspicion amongst the EU member states.At first it addresses some of the grounds based in the legal construction of the European Arrest Warrant and in the normative delimitation of the system of surrender. These are namely restriction of double criminality principle and the options of the executing state to review the correctness of the classification to one of the thirty-two categories without double criminality, obligatory reasons of non-execution of the European arrest warrant or the vagueness of some of the legal terms used in them. The paper follows with questioning the trust that can be identified in the surrender practice of the member states. There is particularly a different level of fulfillment of the obligations, when the state issues the warrant and when it executes it or various levels of human rights protection or procedural standards. These facts show that currently the member states do not trust each other very much and approach the European Arrest Warrant opportunistically to maximize the benefits but are not very eager to actively fulfill their obligations when they are supposed to submit themselves to limitations that are intrinsic to this legal institute.
 
Key words: mutual trust, area of freedom, security and justice, European arrest warrant, surrender system, non-execution
 
GAJDOŠOVÁ, Martina: Prvé ženy v právnickom vzdelávaní na Slovensku v Československej republike v rokoch 1918–1938
 
s. 408-426
 
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vstupom žien do právnického vzdelávania na Slovensku v období Československa v rokoch 1918–1938. Príspevok opisuje právnické štúdium na Slovensku, predovšetkým na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v uvedenom období. Osobitná pozornosť je věnovaná študentkám na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 1921–1938 (1939). Z Archívu Univerzity Komenského, z fondu Právnická fakulta Univerzity Komenského a to z jednotlivých matrík zimných a letných semestrov akademických rokov 1921/22 až 1938/39, ako aj z osobných spisov študentiek sú sumarizované údaje, ktoré svedčia o zastúpení ženského elementu na fakulte. Príspevok poskytuje prehľad v ich jednotlivých počtoch, zložení národnostnom i náboženskom, dokresľuje tiež sociálne pomery študentiek. Údaje sú rozčlenené do troch časových pásem od 1921/22 do 1925/26, kedy fakulta eviduje prvé absolventky; druhé obdobie je 1926/27 – 1931/32, obdobie nárastu študentstva na fakulte a tretie obdobie 1932/33 – 1938/39, obdobie postupného poklesu stavu študentstva na fakulte.Príspevok tiež sumarizuje údaje o absolventoch fakulty a poskytuje niektoré štatistické pohľady. V rámci vytýčeného obdobia 1918 1938 je posledným sledovaným akademickým rokom 1938/39, teda čiastočne sú zahrnuté aj údaje z roku 1939, po vzniku Slovenskej republiky.
 
Kľúčové slová: študentky práva, právnické vzdelávanie (Československo 1918–1938), Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 
First Women in Legal Education in Slovakia in the Czechoslovak Republic in the period 1918–1938
 
Abstract: The article focuses on the admission of women into legal education in Slovakia in Czechoslovakia within the period of 1918–1938. The article explains legal education in Slovakia, mostly at the Faculty of Law, Comenius University in Bratislava. Special reflection is given to female studentsat the Faculty of Law, Comenius University in 1921–1938 (1939). The data indicating representation of the woman element at the faculty are drawn from the Comenius University Archive, Faculty of Law Comenius University, namely the registries of winter and summer semesters of academic years 1921/22 – 1938/39 andalso from personal registries of students. The article provides report on the number of women, their religion and nationality, it also describes social circumstances of students – women. Information is divided into three time periods – 1921/22 – 1925/26, when faculty registered the first female graduate –; second period 1926/27 – 1931/32, period of increase of the quantity of students and third period 1932/33 – 1938/39, period of decrease of quantity of students. The article also summarises information on the Faculty graduates and provides some statistical data. In the marked period of 1918–1938 the last observed academic year is the year 1938/39, so it partly includes data from 1939, after the creation of Slovak Republic.
 
Key words: students, women of law, legal education (Czechoslovakia 1918–1938), Faculty of Law of Comenius University
 
JUBILEA / JUBILEES

Profesor Jan Dvořák pětašedesátiletý (Professor Jan Dvořák is sixty-five)

s. 427-428
 
Životní výročí Karla Eliáše (The Jubilee of Karel Eliáš)

s. 429-430
 
Šedesátiny Josefa Skály (Sixtieth Birthday of Josef Skála)

s. 431-432
 
RECENZE / REVIEWS
 
KYSELA, Jan: Malenovský, Jiří. Mezinárodní právo veřejné. Obecná část a poměr k jiným právním systémům. 6. upr. vyd. Brno – Plzeň: Doplněk a Aleš Čeněk, 2014, 499 s.
 
s. 433-436
 
MALÍŘ, Jan: Pipková Petra Joanna. Rozsah odpovědnosti za škodu způsobenou porušením soutěžních pravidel EU.
 
s. 437-440
 
Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CONFERENCES AND REPORTS
 
HURYCHOVÁ, Klára — KORIČANSKÁ, Marie — DOČKAL, Tomáš: Zpráva z konference: „Právo obchodních korporací aneb čert nikdy nespí“

s. 441-444