www.pravnik.eu

Vyhledávání/7/2015

STATI / ARTICLES
 
KRATOCHVÍL, Vladimír: Případ, trestný čin, společenská škodlivost a vina v trestním právu (o zásadě subsidiarity trestní represe trochu jinak)
 

s. 537-559
 
Abstrakt: Dosavadní a nynější formálně-materiální pojem a pojetí trestného činu z hlediska viny není výraznou změnou určující charakter nové kodifikace trestního práva. Zejména formálně-materiální pojetí bylo aplikovatelné podle trestního zákona a je i nyní, podle trestního zákoníku. Jediným základem trestní odpovědnosti pachatele nemůže být tzv. „případ“ společensky škodlivý, nýbrž případ „trestného činu“ natolik společensky škodlivého, v němž nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Společenskou škodlivost činu jakožto materiální stránku trestného činu je třeba posuzovat a hodnotit v každém konkrétním případě, při řešení otázky viny pachatele, striktně v hranicích aplikované skutkové podstaty. Povahu a závažnost činu jakožto materiální stránku trestného činu při ukládání trestních sankcí pak nejen v hranicích aplikované skutkové podstaty, co do intenzity naplnění jejích znaků, nýbrž i s přihlédnutím ke všem dalším okolnostem dané věci. Obsah právní věty II. stanoviska NS sp. zn. Tpjn 301/2012 (R 26/2013) je třeba interpretovat a aplikovat v kontextu právní věty I. Je to podmínka způsobu interpretace a praktického užití stanoviska, který důsledně diferencuje mezi funkcemi trestného činu a jeho materiální stránky z hlediska viny a trestu, trestních sankcí. Tento způsob interpretace a aplikace stanoviska je ústavně konformní, způsob jiný nikoliv. Judikatura Nejvyššího soudu není při aplikaci jeho stanoviska z daných hledisek zcela jednotná.
 
Klíčová slova: případ společensky škodlivý, formálně-materiální pojem a pojetí trestného činu, trestní právo jako ultima ratio, subsidiarita trestní represe
 
Case, Crime, Social Harmfulness and Guilt in Criminal Law (About the Subsidiarity Principle of Criminal Repression a Little Differently)
 
Abstract: Present day formal-material concept and as well the conception of the criminal act, from the viewpoint of guilt, does not represent a significant change in determining the character of the new codification of the criminal law. Particularly, the formal-material conception was possible to apply according to the Criminal Code of 1961 as well as according to the Criminal Code of 2009. The so called “socially harmful case” cannot be the only basis for criminal responsibility but the case of the “criminal act” which is so much socially harmful, that the application of another type of legal responsibility is not sufficient. Social harmfulness of the act, as the material side of the criminal act, must be judged, in concreto, from the point of view of guilt, strictly only within the limits of the applied actus reus (body of the crime). The character and the seriousness of the act, as the material side of the criminal act, must be judged, in concreto, by the penalty not only within the limits of the applied actus reus (body of the crime), according to the intensity of the features, but also with regard to all other circumstances of the particular case. The content of the legal clause number II. in the Statement of the Supreme Court Tpjn 301/2012 (R 26/2013) must be interpreted and applied in the context of the legal clause number I. This is a condition of the way of interpretation and practical use of this statement, which consistently differentiates between the functions of the crime and its material side from the point of view of guilt and penalty. This way of interpretation and application of the statement is conformable to the Constitution, no other interpretation is possible. The Judicature of the Supereme Court is however not unified when applying this statement.
 
Key words: socially harmful “case”, formal-material concept and conception of criminal act, criminal law as ultima ratio, subsidiarity of criminal repression
 
HALÁSZ, Ivan: Maďarský ústavný súd a jeho metamorfózy po roku 1989
 
s. 560-570
 
Abstrakt: Štúdia sa venuje vývoju štruktúry a judikatúry maďarského ústavného súdu v období od demokratickej tranzície až po súčasnosť. Jej prvá časť sa sústreďuje na prezentáciu modelu nominácie a výberu sudcov ústavného súdu v Maďarsku. Nasledujúca časť článku sa zaoberá aktuálnymi teoretickými a praktickými dilemami maďarského ústavného súdu, a to konkrétne vzťahu medzi normami medzinárodného, supranacionálneho a národného práva v novej judikatúre, potom problematikou výdobytkov historickej ústavy a miestom starších rozhodnutí ústavného súdu v súčasnom právnom poriadku v Maďarsku.
 
Kľúčové slová: Maďarsko, medzinárodné a európske právo, historická ústava, ústava, ústavný súd, tranzícia
 
The Hungarian Constitutional Court and its Matamorphosis after 1989
 
Abstract: The paper focuses on the development of the structure and judgments of the Hungarian Constitutional Court between the period of democratic transition and present days. First part of paper concentrates on the model of selection and nomination of constitutional judges in Hungary. The following parts of the article deal with the current theoretical and practical dilemmas of the Hungarian Constitutional Court. Namely it focuses on the relationship between the international, supranational and national legal orders in the new judgements and the problem of achivements of the historical constitution and with the position of the old judgements of constitutional court in the current legal situation in Hungary.
 
Key words: Hungary, international and European law, historical constitution, constitution, constitutional court, transition
 
HŮRKA, Petr: Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích, jeho rozsah a zákonné meze
 
s. 571-581
 
Abstrakt: Obsahem tohoto příspěvku je zamyšlení nad rozsahem působení institutu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v českém pracovním právu. Z pohledu smluvní volnosti je rozebíráno postavení smluvních stran, včetně jejich základních práv a povinností. Popisována je definice přechodu práv a povinností v zákoníku práce, práva zaměstnanců, jejich ochrana před propuštěním, stejně jako jejich možnost ukončit v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů pracovní poměr výpovědí. Postupně je rozebírána unijní úprava, včetně rozhodné judikatury. Je vyzdvihována britská právní úprava, která je vymezením blízká úpravě české a jejíž rozsah zahrnuje rovněž převod činností, insourcing, outsourcing, změnu dodavatele nevyjímaje. Cílem je úvaha nad dalším směřováním české právní úpravy směrem k obecné úpravě unijní nebo v inspiraci k úpravě britské (TUPE 2006).
 
Klíčová slova: zaměstnavatel, zaměstnanec, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, outsourcing, insourcing, změna dodavatele
 
Transfer of Rights and Obligations under Employment Law Ralationship, it’s Scope and Legal Limits
 
Abstract: This contribution contemplates the extent of the effect of the legal institution of the passage of rights and obligations under employment law relationships in Czech labour law. The position of the parties to contract as well as their basic rights and obligations are analysed from point of view of the freedom of contract. The contribution furhter describes the legal definition of the transfer of rights and obligations under employment law relationship, protection of employees against dismissals and their right to give a notice of termination due to the transfer. EU legislation, including the case law applicable, is analysed by degrees. Emphasis is placed on British legislation which is by definition close to Czech legislation and the scope of which also includes the transfer of activities, insourcing, outsourcing and supplier switching. The objective of the contribution is to reflect on the direction Czech legislation should take on its way forward to general EU legislation or as inspired by British legislation (TUPE 2006).
 
Key words: employer, employee, transfer of rights and duties under employment relationship, outsourcing, insourcing, supplier switching
 
CHALUPA, Radim: Nezdařenou koncentrací řízení do slepé uličky civilního procesu
 
s. 582-611
 
Abstrakt: Cílem článku je analýza právní úpravy koncentrace sporného řízení, jež je navozována uskutečněním přípravného nebo prvního jednání ve věci, zhodnocení kladných a záporných dopadů zavedení koncentračního principu do sporného řízení v aktuální podobě a formulace koncepčního návrhu de lege ferenda. Pro dosažení cílů úvahy autor použil metody deskripce, analýzy, dedukce a komparace. Jádrem článku je popis, analýza a hodnocení ústavní konformity právní úpravy koncentrace řízení navozované přípravným jednáním respektive prvním jednáním ve věci, jakož i deklarace příznivých a nepříznivých dopadů aktuální podoby právní úpravy koncentrace řízení na průběh řízení a postavení účastníků. Součástí textu je popis právní úpravy koncentrace řízení podle práva SRN. Výsledky hodnocení právní úpravy koncentrace českého sporného řízení jsou takové, že právní úprava není zdařilá, neboť hlavní cíl zavedení koncentračního principu do řízení, jímž jest odstranění průtahů v řízení, není naplněn, přitom však v důsledku zavedení koncentrace řízení v aktuální podobě dochází k porušování práv účastníků řízení na spravedlivý proces, když se účastníkům nedostává právo odpovídajícím způsobem reagovat skutkovými tvrzeními a důkazními návrhy na procesní aktivity protistrany a výsledek dokazování.
 
Klíčová slova: koncentrace řízení, právo na spravedlivý proces, projednací princip, koncentrační princip, první skutková koncentrace
 
Into a Trap of Civil Procedure due to the Failed Concentration of Adversarial Process
 
Abstract: The aim of the article is to analyze the legal regulation of the concentration of the adversarial process which is evoked by the execution of a preliminary hearing or first hearing in the case, to evaluate the positive and negative impacts of the implementation of the principle of concentration into an adversarial process in its current form and to formulate the conceptual design of the regulation de lege ferenda. To reach his goals the author used the methods of description, analysis, deduction and comparison. The article characterizes the constitutional level of the concentration of the legal adversarial process and declares the positive and negative impacts of the current form of legislation of the concentration on the proceeding and the status of the participants. A part of the article is a description of the legal regulation of the concentration of the proceeding under the law of Germany. The results of the evaluation of the legal regulation of the concentration of Czech adversarial proceedings are that the legislation is not successful because the main device of an implication of the contraction principle to the proceeding, which is the elimination of delays in the proceedings, is not fulfilled yet, withal due to the implementation of the concentration of the proceedings in the actual form lead to the violations of rights of the parties to a fair trial, when the participants fail to respond to an adequate allegations and evidence proposals in procedural aktivity of the counterparty and in the outcome of an inquiry.
 
Key words: concentration of adversarial process, right to a fair trial, accusatorial principle, concentrational principle, first concentration of allegations
 
LAUDATIO
 
Jiří Malenovský pětašedesátiletý (Jiří Malenovský is Sixty-five Years of Age)
s. 612-613
 
RECENZE / REVIEWS
 
AGHA, Petr: Přibáň Jiří. Obrana ústavnosti. Česká otázka v postnacionální Evropě. Praha: SLON, 2014, 268 s.

 
s. 614-616
 
ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka: Brtko Róbert. Filozofickoprávne východiská prirodzeného práva v klasickom a justiniánskom období rímskeho práva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, 171 s.
 
s. 616-617
 
KRISTKOVÁ, Alena:  Luna Erik – Wade Marianne. The Prosecutor in Transnational Perspective. New York: Oxford University Press, 2012, 471 s.
 
s. 618-621