www.pravnik.eu

Vyhledávání/10/2015

STATI / ARTICLES
 
AGHA, Petr: Muslimské šátky v evropském veřejném prostoru
 
s. 785-800
 
Abstrakt: Náboženské symboly ve veřejném prostoru evropských zemí představují zdroj intenzivní diskuze o povaze jak veřejného prostoru zemí EU, tak zejména o roli lidských práv v multikulturní společnosti založené na liberálních hodnotách. Probíhající spory o podobu právní úpravy přítomnosti náboženských symbolů znovu nastolují otázky, zdánlivě (vy)řešené sekularizací států, o to, jak definovat a aplikovat hranice a roli náboženství v evropských společnostech v době, kdy jsou historicky stanovené hranice znovu zpochybňovány narůstající mírou náboženské rozmanitosti. Robustnější zbožnost mnoha členů komunit přistěhovalců otevírá v řadě evropských států složité otázky, jak definovat hranice mezi právem, společností a vírou. Tento vývoj, zejména pokusy o přeměnu etablované kulturní normy zdrženlivosti ve veřejném vyjadřování víry v právní závazek zdržet se za určitých okolností náboženského vyzná(vá)ní, představuje pro evropské právo lidských práv zásadní výzvu.
 
Klíčová slova: demokracie, lidská práva, sekularismus, multikulturalismus, veřejný prostor, náboženské symboly, veřejný prostor
 
Muslim Headscarves in European Public Space
 
Abstract: The presence of religious symbols in the public space of European countries represents a source of intense debates about the nature of public space in the EU countries, and especially about the role of human rights in multicultural societies based on liberal values. The ongoing disputes over the form of legislation on the presence of religious symbols raise questions on how to define and apply the presence of religion in public debates and on the role of religion in European societies. Robust religiosity of many members of immigrant communities in many European countries raises difficult questions about how to define the boundary between law, society and faith. This development, in particular the attempts at re-defining entrenched cultural norms of restraint in the public expression of faith represents a major challenge for European human rights law.
 
Key words: democracy,Human rights, secularism, multiculturalism, public space, religious symbols
 
BERANOVÁ, Andrea:  Adhezní řízení ve Švýcarsku – inspirace pro českého zákonodárce
 
s. 801-820
 
Abstrakt: Článek obsahuje rozbor švýcarského adhezního řízení. První kapitola je zaměřena na subjekty adhezního řízení, tj. na osobu, která v něm uplatňuje občanskoprávní nároky (civilní žalobce), a osobu, která má tyto nároky uspokojit (obviněný). Druhá kapitola specifikuje občanskoprávní nároky, které mohou být předmětem adhezního řízení. Poslední kapitola popisuje průběh adhezního řízení ve čtyřech fázích – uplatnění občanskoprávního nároku (zahájení adhezního řízení), rozhodnutí o občanskoprávním nároku, opravné řízení, a výkon rozhodnutí. Na analýzu švýcarské právní úpravy navazuje závěrečná úvaha nad tím, čím by se český zákonodárce mohl v rekodifikaci trestního práva procesního inspirovat a čeho by se měl vyvarovat.
 
Klíčová slova: poškozený, adhezní řízení, trestní řízení
  
Adhesion Proceedings in Switzerland – Inspiration for Czech Lawmaker
 
Abstract: The article contains an analysis of Swiss adhesion proceedings. In the first chapter I focus on the parties to adhesion proceedings, i.e. on the individual who asserts civil claims (civil claimant), as well as on the person who is supposed to settle these claims (accused). In the second chapter I specify civil claims, which are the subject-matter of adhesion proceedings. In the last chapter I describe the course of adhesion proceedings in four stages – the commencement of adhesion proceeding, the decision on civil claims, appellate hearing procedure and enforcement of judgement. Following the analysis of Swiss legal regulation I put forward proposals for the Czech lawmaker.
 
Key words: the injured, adhesion proceedings, criminal proceedings
 
BROZ, Jan: Přezkum obecně závazných vyhlášek obcí a princip proporcionality
 
s. 821-842
 
Abstrakt: Přístup Ústavního soudu k přezkumu obecně závazných vyhlášek obcí prodělal v posledních deseti letech několik důležitých změn. V této práci se snažím ukázat, že významnou úlohu nemá pouze změna v nahlížení na povahu obecně závazných vyhlášek, jak bývá zpravidla tvrzeno, ale taktéž dílčí změny v metodologii jejich přezkumu.Vycházím přitom z teze, že ačkoliv rozšíření možností obecní normotvorby je v souladu s ústavním právem na územní samosprávu, realizace tohoto práva nemůže ospravedlnit případný protiústavní zásah do základních práv jednotlivce. Proto argumentuji, že rozšíření oblastí pro obecní normotvorbu by mělo být doprovázeno změnou tzv. testu čtyř kroků, jež by měla spočívat především v přezkumu napadených vyhlášek klasickým testem proporcionality tak, jak Ústavní soud činí v případě přezkumu zákonů, namísto dnes užívaného testu nerozumnosti. Takováto změna by na jedné straně umožnila ospravedlnitelnou extenzi normotvorné pravomoci obcí, na druhé straně však zajistila ochranu základních práv jednotlivců.
 
Klíčová slova: obecně závazné vyhlášky, ústavní přezkum, princip proporcionality, test rozumnosti
 
Judicial Review of Byelaws and Proportionality Analysis
 
Abstract: The judicial review of byelaws conducted by Constitutional Court of the Czech Republic has undergone several major shifts in recent ten years. This paper attempts to show that these adjustments are not limited to frequently mentioned alteration in legal concept of byelaws. In contrast, I focus on partial modifications involved in the methodology of the review itself.My paper is based on the proposition that extension of the power to issue by-laws originates in the constitutional right to home rule, however, its implementation cannot justify the breach of individual fundamental right. Consequently, I argue that this expansion should be accompanied by a variation to the so-called four steps review, consisting in classic proportionality test used in constitutional review instead of the unreasonableness test currently performed by the Court. This modification would enable a justifiable expansion of power to issue byelaws while at the same time ensuring protection of individual fundamental rights.
 
Key words: byelaws, judicial review, proportionality analysis, reasonableness
 
MÍŠEK, Jakub: Konflikt technologického vývoje a práva na příkladu autorského práva
 
s. 843-855
 
Abstrakt: Článek se zabývá vlivem technologického pokroku na vývoj právní úpravy ochrany práv duševního vlastnictví. Jako výchozí bod slouží rozhodnutí nejvyššího soudu USA ve věci White-Smith Music Publishing Company v. Apollo Company z roku 1908.Na základě rozboru tohoto rozsudku jsou identifikovány tendence, které byť na první pohled vypadají jako typický projev kolize práva a technologie posledních let, byly přítomné již před více než sto lety.Nejprve je rozebírána dichotomie mezi myšlenkou a vyjádřením a obecněji problematika originality zachycení kreativního nápadu. Druhou tendencí, která je nazvaná „rozdělení paradigmatické odpovědnosti“, je dynamika vztahu mezi zákonodárnou a soudní mocí a jejich možnost ovlivňovat vývoj práva v závislosti na vývoji technologickém. Třetí tendencí je postupné rozšiřování pole působení právní úpravy ochrany práv duševního vlastnictví, způsobené zapojováním nových subjektů do komplexního systému právních i neprávních vztahů. Všechny tři tendence jsou demonstrovány na příkladech nedávných soudních rozhodnutí a aktuální zákonné úpravě. Článek ve svém závěru argumentuje, že vzhledem k tomu, že jsou tyto tendence dohledatelné i ve velmi starých případech, jedná se o projev designu celého systému, který se tak stále obtížněji vypořádává s novými výzvami v podobě masivního nástupu nových technologií.
 
Klíčová slova: duševní vlastnictví, autorské právo, copyright, technologický pokrok, informace
 
Conflict of Technological Development and Law on the Example of Authors’ Rights
 
Abstract: The article is concerned with the influence of technology advancement on the development of legal regulation of intellectual property rights. The decision of the US Supreme Court in the White-Smith Music Publishing Company v. Apollo Company case of 1908 is a starting point and a corner stone of the whole article. Certain tendencies in the intellectual property law, which seem to be a product of last few years, are identified by the analysis of the White-Smith case in order to show that such tendencies were also present more than a hundred years ago. Firstly the dichotomy between the idea and its expression is analysed with the accent on the general issue of unique fixation of creative ideas. Secondly, a tendency called “allocation of paradigmatic responsibility” is discussed. It is a dynamic relationship of legislative and judicatory powers and their capabilities to influence the development of law in accordance with technological advancement. The last tendency discussed is the gradual widening of the sphere of activity of legal regulation of intellectual property by addition of new subjects into the complex system of both legal and non-legal relationships. All three tendencies are demonstrated using examples from recent cases and statutes. The article argues in its final part that due to the fact that all the tendencies can be found both in the recent and old cases, it is a manifestation of the design of the whole system. The system has therefore more and more difficulties with new challenges which are brought about technological development.
 
Key words: intellectual property, authors’ rights, copyright, technology development, information
 
RECENZE / REVIEWS
 
URBAN, Michal: King Martin Luther jr. Odkaz naděje. Vybrané články a projevy. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012, 323 s.

s. 856-858
 
Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CONFERENCES AND REPORTS
 
FRIC, Milan Zpráva z III. zasedání odborného kolegia pro občanské právo
 

 s. 859-860