www.pravnik.eu

Vyhledávání/11/2015

STATI / ARTICLES

ALEXY, Robert: Lidská důstojnost a princip proporcionality

s. 867-878

Abstrakt: Vztah mezi principem proporcionality a lidskou důstojností je jednou z nejspornějších otázek debaty o normativní struktuře garance lidské důstojnosti. Dvě konstrukce stojí proti sobě: absolutní a relativní teorie. Podle absolutní teorie je garance lidské důstojnosti normou, jež má za všech okolností přednost před ostatními normami. Proto je vyloučen ospravedlnitelný zásah do lidské důstojnosti. Oproti tomu je test proporcionality nutně spjat s rozlišováním mezi oprávněnými a neoprávněnými zásahy. Absolutní teorie je s tímto pojmovým rámcem neslučitelná. Relativní teorie naopak říká, že otázka, zda byla porušena lidská důstojnost, je otázkou proporcionality. Poměřování je především formou racionální právní argumentace. Alternativy jsou oproti tomu odkázány na jistý „intuicionismus o lidské důstojnosti“. Argumentace je výrazem racionality, intuicionismus přiznáním iracionality. Proto může být správná pouze relativní konstrukce.

Klíčová slova: lidská důstojnost, princip proporcionality, poměřování, absolutní a relativní teorie, normativní struktura

Human Dignity and Proportionality Analysis

Abstract: The relation between proportionality analysis and human dignity is one of the most contested questions in the debate about the normative structure of human dignity. Two conceptions stand in opposition: an absolute and a relative conception. According to the absolute conception, the guarantee of human dignity counts as a norm that takes precedence over all other norms in all cases. Taking precedence over all other norms in all cases implies that balancing is precluded. This, in turn, means that each and every interference with human dignity is a violation of human dignity. Thus, justified interference with human dignity becomes impossible. By contrast, proportionality analysis is intrinsically connected to the distinction between justified and unjustified interferences. A proportional interference is justified and is, therefore, constitutional. The opposite applies in the case of disproportional interference. The absolute conception is incompatible with this conceptual framework. For this reason, it is incompatible with proportionality analysis.According to the relative conception, precisely the opposite is true. The relative conception says that the question of whether human dignity is violated is a question of proportionality.With this, the relative conception is not only compatible with proportionality analysis, it presupposes it.

Key words: human dignity, the principle of proportionality, balancing, absolute and relative theory, the normative structure

ELIÁŠ, Karel: Stromy a občanský zákoník

s. 879-894

Abstrakt: Stať se zabývá občanskoprávní problematikou spojenou se stromy z hlediska věcného statusu a v souvislosti s úpravou sousedských práv. V českém občanském zákoníku je celkem 15 paragrafů dotýkajících se bezprostředně stromů: buď o nich normují výslovně, anebo obecnějšími výrazy (rostliny, sad, les, životní prostředí aj.). Co je strom, občanský zákoník nedefinuje a vychází z jeho obecného chápání (dřevina s kmenem vytvářejícím korunu). V textu se podrobněji řeší pojetí stromu jako součásti a plodu pozemku; stať se dále věnuje právním otázkám přírůstku a případům, kdy strom existuje jako samostatná věc movitá. Autor se zaměřil na výjimky z obecných pravidel, kdy je vlastnické právo k porostu od vlastnického práva k pozemku odděleno. Zvlášť se věnuje lesním školkám a sazenicím stromů v pěstírnách obchodních zahradnictví. Pokud jde o problematiku stromů v úpravě sousedského práva, poukazuje se na problematiku imisí, zesílenou ochranu stromů i vlastníka proti invazivním zásahům a rozebírá se rovněž nová úprava umožňující sousedovi preventivně zasáhnout proti sázení stromů v těsné blízkosti hranice pozemků.

Klíčová slova: strom, občanský zákoník, vlastnictví, pozemek, akcese, sousedská práva, lesní školka, zahradnictví

Trees and the Civil Code

Abstract: The paper deals with civil law issues associated with trees in terms of their material status and in connection with the adjustment of neighbours’ rights. The Czech Civil Code contains a total of 15 sections dealing directly with trees, providing normative statements either explicitly, or in more general terms (plants, orchard, forest, environment, etc.). The Civil Code does not define what a tree is, and is based on its general understanding (tree with trunk forming a crown). The text addresses the concept in more detail the issue of tree as a part of the fruit of the land; the paper also focuses on the legal issues of increment and on cases where tree exists as an independent movable property. The author has focused on the exceptions to the general rule, when the ownership of the crop is separated from the ownership of land. The text deals especially with forest nurseries and seedlings of trees in plantations of gardening business.Regarding the issue of trees in neighbourly rights, it highlights the problems of air pollution, enhanced protection of trees and the rights of the owner against invasive interventions as well as the new rules which allow the neighbour to act preventively against planting trees close to the frontier lands.

Key words: tree, Civil Code, property, land, accession, neighbours’ rights, forest nurseries, gardening

HÁLOVÁ, Miloslava:  Právní povaha kontrolních činností při kontrole veřejné účelové podpory poskytované na řešení projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 
s. 895-918

Abstrakt: Článek se zabývá otázkou právní povahy kontrolních činností vykonávaných při poskytování veřejné účelové podpory na řešení projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Východiskem je teoretické vymezení jednotlivých typů kontrolních činností, které se realizují v oblasti veřejné správy a jsou doktrinálně specifikovány v teorii správního práva. Na tomto teoretickém základu je následně provedena analýza zkoumaných kontrolních činností z hlediska subjektů a předmětu kontroly a z hlediska kritérií uplatňovaných při posuzování předmětu kontroly. Poskytnutá účelová podpora je v minimálním objemu stanoveném zákonem kontrolována každoročně formou standardní veřejnosprávní finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole. Vedle toho je u každého podporovaného projektu po skončení jeho řešení, a v případě víceletého projektu i v průběhu jeho řešení, prováděna kontrola dosažených výsledků a jejich právní ochrany, jejíž součástí je také kontrola čerpání a využití podpory a vynaložených nákladů. Kontrola (hodnocení) dosažených výsledků je specifickou kontrolní činností ve veřejné správě, kontrolou sui generis, neboť kritériem zde není plnění právních povinností, ale plnění požadavků neprávní povahy (dosažení předpokládaných výsledků výzkumu, vývoje a inovací a plnění stanovených cílů projektu). Specifická povaha této kontroly se pak projevuje i v procesní úpravě kontrolního postupu realizovaného při jejím výkonu.
 
Klíčová slova: výzkum, vývoj a inovace, kontrola účelové podpory projektů, správní dozor, finanční kontrola, subjekt, předmět a kritéria kontroly, specifická kontrolní činnost
 
The Legal Nature of Control Activities Conducted when Controlling Targeted Public Support Provided to Research Projects and Projects of Experimental Development and Innovations
 
Abstract: The article deals with the question of the legal nature of activities carried out while providing targeted public support for research projects, projects in the area of experimental development and innovations. The paper starts with theoretical definitions of individual types of different control activities carried out in the area of public administration and specified in the theory of administrative law. Based on this theoretical basis we analyse the control activities in question from the perspective of subjects of control and from the perspective of criteria applied when assessing the subject of control. The provided support, exceeding the minimum volume defined by the law, is controlled every year in the form of standard public administrative financial control, following the act on financial control. On top of this, every supported project is, after completion or, in case of projects running several years, during completion, subjected to an inspection to verify the achieved results and their legal protection, which also includes the control of drawing and using financial resources. Control (evaluation) of the achieved results is a specific control activity in public administration, because the criterion here is not the fulfilment of legal duties but the fulfilment of requirements of non-legal nature (achievement of expected research results, development and innovations and the fulfilment of defined project goals). The specific nature of this control is visible also in the procedural regulation of the control process carried out.
 
Key words: research, development and innovations; control of targeted project support; administrative supervision; financial control; entity, subject and criteria of control; specific control activity
 
MALÍŘ, Jan: Krize soudobého práva v historických souvislostech

s. 919-946

Abstrakt: Článek srovnává problémy soudobého práva na Západě, které je kritizováno pro úpadek právní jistoty i důvěry společnosti v právo, s problémy práva ve společnostech v italských státech mezi vrcholným středověkem a raným novověkem. Toto srovnání ukazuje, že řada problémů nacházených v soudobých právních řádech včetně nejistoty způsobené právním pluralismem nebo pluralitou pramenů práva, nestability práva, proliferace právních předpisů a rozpory mezi nimi nebo pomalého a formalistického soudnictví, které může podléhat i korupčním tlakům a včetně nátlaku lobbistických skupin se na Západě zjevně opakuje, což svádí k závěru, že jde o antropologické konstanty spojené s vládnutím prostřednictvím práva v západním pojetí. To, zdá se, platí i o reformách práva, po kterých se opakovaně volá a které se provádějí, aniž by byly schopny přinést definitivní řešení.

Klíčová slova: krize práva, Itálie, vrcholný středověk, raný novověk, legislativa, soudnictví, společnost

Crisis of Contemporary Law in Historical Context 

Abstract: The present article compares the problems of contemporary Western law, criticized for the demise of legal certainty and social confidence in law, with those in societies in Italian states between High Middle Ages and Early Modern period. This comparison shows that many problems found in the present legal systems including uncertainty due to legal pluralism and plurality of sources of law, instability of law, proliferation of written law and conflicts between its provisions, slow and formalist judiciary which may be prone to corruption or pressures from lobby groups are repeated in the West which suggests that these problems may represent anthropological constants linked to rule through law in the Western understanding. It seems that this observation holds true also for legal reforms which are regularly called for and put into practice without being able to bring about the ideal solution.
 
Key words: crisis of law, Italy, High Middle Ages, Early Modern period, legislation, judiciary, society
 
DISKUSE / DISCUSSION

HAVEL, Bohumil: Komercializace právnických osob? (k použitelnosti pravidla podnikatelského úsudku nejen ve světě fundací)

s. 947-957

Abstrakt: České soukromé právo dnes nabízí leccos, veletrh možností. Přesto ale není od věci chápat, že variabilita nástrojů přináší nutnost noetické poctivosti a zohlednění sociálních důsledků možné volby. Svět práva obchodních korporací je historicky nejpropracovanější, nicméně vykazuje řadu specifik, které do světa jiných právnických osob nepatří buď vůbec, nebo jen v omezené míře. Správa fundací (zejména nadací) má jistě co ze světa obchodních korporací čerpat, ale vždy musí být zachována funkční odlišnost mezi podnikatelem a nepodnikatelem. Riziko a jeho zohlednění je projevem práva obchodního a je-li cílem fundace filantropie, nemá mít při svém rozhodování postavení obchodní korporace, ledaže by to bylo korektně teleologicky obhajitelné.

Klíčová slova: právnická osoba, korporace, nadace, péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku, podnikání, teleologický výklad

Commercialisation of Legal Entities? (On the Applicability of Business Judgment, Not Only in the World of Foundations)
 
Abstract: Czech private law offers a lot of things, a fair amount of opportunities. Nevertheless, it is useful to highlight that such variability of tools brings along a requirement of a noetic honesty and consideration of social implications of possible choices. Corporate Governance is historically the most
elaborate system, however, covers a number of specificities that are in the world of other legal entities functional only to a limited extent.Foundation Governance reflects the world of business corporations, but functional difference between an entrepreneur and non-entrepreneur must always be preserved. Risk and its consideration is a manifestation of business law, and if the aim of foundation is philanthropy, it should not have in its decision making the positions of corporation, unless it is properly teleological defensible.
 
Key words: legal entity, corporation, foundation, fiduciary duties, business judgement rule, undertaking, teleological interpetation
 
INFORMACE / INFORMATION

GÜTTLER, Vojen: Vykonatelnosti a vynutitelnosti rozhodnutí Ústavního soudu české republiky

s. 958-968
 
Abstrakt: Vykonatelnost nálezů Ústavního soudu je podle zákona rozlišena podle jednotlivých druhů. Reálná vynutitelnost není stejná; nejsložitější je u nálezů zrušujících rozhodnutí obecných soudů. Sporná byla zejména otázka, zda jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu (čl. 89 odst. 2 Ústavy) závazná erga omnes i v jiných srovnatelných případech, či jen v dané souzené věci.Dále bylo sporné, zda nález rušící soudní rozsudek je závazný jen ve výroku, či i v jeho odůvodnění. Judikatura Ústavního soudu prošla určitým vývojem; mladší rozhodnutí připouštějí výjimky z tzv. precedenční závaznosti nálezů a bazírují na závaznosti kasační, zatímco některé starší judikáty možnost výjimky z precedenční závaznosti nálezů nezmiňují. Součástí článku je i odkaz jak na literaturu německou (Isensee, Juristenzeitung č. 22 z roku 1996), tak i na literaturu domácí.
 
Klíčová slova: vykonatelnost a vynutitelnost nálezů, závaznost kasační a precedenční

Enforceability and the Enforcement of Decisions of the Constitutional Court of the Czech Republic
 
Abstract: The enforceability of the Constitutional Court decissions is legally differentiated according to different types. The actual enforcement is not the same; it is complicated in the annulments of the decisions of general courts. The issue of whether the enforceable decision of the Constitutional Court (Art. 89 para. 2 of the Constitution) was binding erga omnes in other comparable cases and not only in the present matter was quite controversial. It was also questionable whether the findings were binding only in the verdict, or also in its reasoning. The case law of Constitutional Court has undergone evolution; earlier decision allow for exceptions to the so-called precedents and the binding force of such findings and stress the binding power of cassation, while some older verdicts do not mention the possibility of exceptions to the binding force of precedents. The article includes reference both to German literature as well as domestic literature.
 
Key words: enforceability and enforcement of decisions, binding nature of cassation and precedents
 
HALÁSZ, Ivan: Zahraničné vplyvy a formy spoluúčasti na ústavodarných procesoch
 
s. 696-979 

Abstrakt: Po krátkom úvode sa článok zaoberá terminologickými otázkami a potom klasifikuje rozličné formy medzinárodnej participácie na ústavodarnom procese. Táto participácia nie je totožná s jednoduchým vplyvom na ústavodarné procesy. Nasledovanie zahraničných modelov môže byť aj viac-menej dobrovoľné. Mnohé nové štáty Európy v 19. storočí napríklad nasledovali belgickú ústavu z roku 1831. Aj vplyv britských a francúzskych riešení bol intenzívny. Počas dlhého obdobia v 20. storočí bol zase typický vplyv sovietskeho ústavného modelu. Aktívna medzinárodná alebo zahraničná právna a politická asistencia v ústavodarnom procese je úplne iná záležitosť.Vtiahnutie zahraničných a medzinárodných faktorov do tohto procesu môže byť priame alebo nepriame. Daná štúdia sa najprv zaoberá tzv. hard formami medzinárodnej právnej asistencie, potom zase jej miernejšími soft formami. Potom sa štúdia sústreďuje predovšetkým na vývoj v 20. storočí, ale krátko venuje pozornosť aj udalostiam z 19. storočia (budovanie nových štátov na Balkáne). V záverečnej časti je reč aj o podobe ústavnoprávnej asistencie v posledních rokoch Československa.
 
Kľúčové slová: ústava, právna pomoc, asistencia, právny transfer a transplantát,Balkán, povojnová situácia, konflikt, budovanie štátu
  
International Influence and Forms of Participation in the Constitution-making processes
 
Abstract: After short introduction the paper deals with terminological issues, then it classifies different forms of international participation in the constitution-making process. This participation is not identical with the simple impact of foreign models on the constitution-making. Drawing different levels of inspirations from foreign models is more or less voluntary.Many new countries in Europe in the 19th century followed the model of Belgian constitution from 1831. The impact of British and French solutions was very intensive as well. For a long period in the 20th century Soviet-Russian constitutional model was highly influential . Active international legal and political assistance in constitution-making is a different matter. The involvement of international factors in these processes can be direct or indirect. The paper focuses first on the hard form, then on the soft form of international legal assistance.Although the paper concentrates on the development in the 20th century, it briefly covers the events of the 19th century (state-building in Balkan) as well. Final part of the paper focuses on the process of (constitutional) legal assistance in the last years of Czechoslovakia.
 
Key words: constitution, legal assistance, legal transfer, legal transplant,Balkan, post-war situation, conflict, state-building
 
SKÁLA, Josef: Srovnávání práva

s. 980-985 

Abstrakt: Informace byla sepsána u příležitosti šedesátiletého výročí existence Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. Autor se zmiňuje o svých profesních začátcích a představuje pracoviště, kde mu bylo umožněno využít vědomostí a zkušeností, které nabyl během své odborné výchovy v ústavu. Autor podává zevrubnou informaci o Švýcarském ústavu srovnávacího práva, kde více jak dvacet let působí. Švýcarský ústav představuje jako výzkumnou a vzdělávací instituce srovnávání práva. Zmiňuje některé z hlavních aktivit švýcarského ústavu, zejména uskutečňování vědeckých výzkumů, badatelských a konferenčních činností, jež aplikují metody srovnávací právní vědy. Zároveň zmiňuje, že instituce spravuje a rozvíjí odbornou právnickou knihovnu a zajišťuje dokumentaci mezinárodně právních písemností a zahraniční legislativy. Švýcarský ústav srovnávacího práva nabízí návštěvníkům vedle více jak půlmilionového knihovního fondu aktuální právnické literatury i přes dva tisíce právnických časopisů v tištěné podobě, zhruba 900 periodik v elektronické podobě a na šedesát právních databází. Závěrem autor připomíná dnes nezbytnou a nevyhnutelnou spolupráci právnických pracovišť podobného charakteru, připojuje se ke gratulantům a přeje Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. do dalších let činorodou aktivitu, mnoho svěžích myšlenek, sladěný a dobře naladěný pracovní kolektiv, šťastnou ruku v organizaci vědecké práce a hodně úspěchů při prezentaci výsledků své činnosti.
 
Klíčová slova: srovnávací právní věda, vědecká propedeutika, právnické knihovny, právní databáze, spolupráce právnických pracovišť

Comparing of Laws
 
Abstract: This information was written on the sixty-year anniversary of the foundations of Institute of State and Law in Prague. The author discusses his professional beginnings and introduces the Institute, where he today employs the knowledge and experience acquired during his apprenticeship. Detailed information is provided about the Swiss Institute of Comparative Law, where the author has been employed for more than twenty years. The Swiss institute serves as a research and educational organization, using comparative legal methods. The author talks about some of the major activities of the Swiss institute, especially legal opinions, scientific research and conference activities. It is also explained how the institution manages and develops a specialized law library and provides valuable resources in the form of international legal documents and foreign legislation. The Swiss Institute of Comparative Law offers a library collection of more than half a million current law books and over two thousand legal journals in print, around 900 periodicals in electronic form and sixty legal databases. The author concludes by speaking of the necessity and inevitability of cooperation between research institutes of a similar nature. Congratulating the Czech Institute of State and Law on its anniversary, he wishes it an exciting future full of fresh ideas and successful team work, and looks forward to seeing the fruits of its scientific work in the years to come.
 
Key words: comparative law, legal education, legal libraries, legal databases, cooperation of legal research institutions
 
GLOSY / GLOSSES
 
SOBEK, Tomáš: Sidgwickův problém


s. 986-994
 
Abstrakt: Tato glosa se věnuje dualismu praktického rozumu, který zformuloval Henry Sidgwick. Podle jeho názoru to byl filozoficky neřešitelný konflikt mezi egoismem a utilitarismem, který ohrožoval samotnou koherenci praktického rozumu. V pojetí racionálních egoistů by konečným cílem jednání mělo být vlastní štěstí aktéra. V pojetí utilitaristů by konečným cílem jednání mělo být štěstí ostatních lidí stejně jako vlastní štěstí. Sidgwick měl za to, že pouze existence utilitaristického Boha by mohla tento konflikt spolehlivě vyloučit, a tak vyřešit dualismus. Jenomže, Sidwick nevzal v úvahu jinou verzi dualismu, která znamená, že v případech konfliktu zvažujeme relativní sílu egoistických a nestranných důvodů.Tato verze se nápadně podobná ústavnímu vážení, které se používá při poměřování relativního významu veřejného zájmu a zásahu do individuálního práva.
 
Klíčová slova: utilitarismus, racionální egoismus, dualismus praktického rozumu, Henry Sidgwick, poměřování

Sidgwick’s Problem
 
Abstract: This gloss deals with dualism of practical reason, as formulated by Henry Sidgwick.For him, it was the philosophically irresolvable conflict between egoism and utilitarianism that threatened the coherence of practical thought. According to rational egoists, the ultimate end of one’s action should be one’s own happiness. According to utilitarians, the ultimate end of one’s action should be other people’s happiness as well as one’s own. In Sidgwick’s opinion, only the existence of the utilitarian God could reliably exclude the conflict and thus solve the dualism.However, Sidgwick does not consider another version of dualism which means, in cases of conflict, we weigh the relative strength of egoistic and impartial reasons. This version strikingly resembles constitutional balancing used to weigh up the relative importance of the public interest and the detriment to an individual right.

Key words: utilitarianism, rational egoism, dualism of practical reason,Henry Sidgwick, balancing
 
RECENZE / REVIEWS
 
BEZOUŠKOVÁ, Lenka: Yassari Nadjma. Die Brautgabe im Familienvermögensrecht. Innerislamischer Rechtsvergleich und Integration in das deutsche Recht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014, 580 s.
 
s. 995-997
 
KOBER, Jan: Drgonec Ján. Sloboda prejavu a sloboda po prejave. Šamorín: Heuréka, 2013, 410 s.
 

s. 998-1001
 

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CONFERENCES AND REPORTS
 
ŠKVAIN, Petr:  Zpráva z 15. výroční konference Evropské kriminologické společnosti „Eurocrim 2015“ v Portu

 
s. 1002-1004