www.pravnik.eu

Vyhledávání/12/2015

STATI / ARTICLES
 
ŠEJVL, Michal: Pojem přirozeného subjektivního práva ve středověkém myšlení v kontextu uvažování o lidských právech
 

s. 1009-1028
 
Abstrakt: Tento článek se pokouší z právněteoretického pohledu přiblížit nejen vývoj celé diskuse o pojmu subjektivních práv ve středověkém myšlení, ale především ustavit rozdíl mezi pojmem přirozeného subjektivního práva a teorií přirozených práv, která by pracovala s jejich případnou přirozeností, významností, prvotností a nezcizitelností. Pokud jde o to první, snaží se důsledně vycházet z hohfeldovské analýzy subjektivních práv, aby na jejím základě potvrdil tvrzení, že s pojmem subjektivních práv pracovalo středověké právní myšlení. Pokud jde o teorii subjektivních práv, snaží se ukázat, v čem někteří středověcí myslitelé (především Akvinský a Ockham) splňují či nesplňují požadavky takové teorie. Nakonec se pokouší také o vysvětlení toho, proč se diskurs o subjektivních právech ve vrcholném středověku vůbec rozvíjí, které nachází ve feudalismu, který se v Evropě vytvořil po rozpadu francké říše a jehož obdobu stěží můžeme nalézt v jiných tradicích, typicky té islámské.
 
Klíčová slova: subjektivní právo, přirozená práva, lidská práva, středověká filozofie, Tomáš Akvinský, Vilém Ockham
 
The Notion of Natural Rights in the Middle Ages in the Context of Reasoning about Human Rights
 
Abstract: This article tries, from the point of view of legal theory, to describe not only the development of the discussion about the concept of natural rights in medieval thinking, but also to develop the distinction between the concept of natural rights and natural rights theory, which would operate with postulated naturalness, importance, primariness and inalienability. As far as the discussion on the concept of natural rights is concerned, the article tries to use Hohfeldian analysis of rights to be able to conclude that medieval legal and philosophical thinking used the concept of rights. As far as the theory of natural rights is concerned, the article tries to show which postulates of medieval philosophers (namely Aquinas and Ockham) fulfilled the requirements of such a theory and which did not. The last part of the text tries to explain, why the discourse of rights has developed in the High Middle Ages at all; the answer lies in the particular aspects of feudalism (as developed after the dissolution of Frankish empire), whereas its analogies cannot be found in other traditions (e.g. the Islamic tradition).
 
Key words: rights, natural rights, human rights, medieval philosophy, Thomas Aquinas,William of Ockham
 
KYSELA, Jan: Ústavní inženýrství na český způsob aneb ke změnám pravomocí prezidenta republiky
 
s. 1029-1051
 
Abstrakt: Zavedení přímé volby prezidenta republiky představuje stimul možné změny prezidentské role v českém ústavním systému. První přímá volba v roce 2013 a vývoj ji následující dokládají pokusy oslabit moderační aspekt úřadu prezidenta republiky ve prospěch politického vůdcovství. Na to reaguje vláda předložením návrhu novelizace Ústavy, jenž se vesměs týká pravomocí prezidenta republiky. V komentáři k návrhu jsou ústavní změny roztříděny podle významu a blíže zkoumány (mírné posílení prezidenta, upřesnění pravomocí, oslabení až zrušení pravomoci).Upozorňuje se ovšem, že jakékoli změny ústavního textu mají význam pouze při existenci ochoty se ústavním pravidlům dobrovolně podřídit, anebo při tlaku institucionálního okolí na podřízení se nucené.
 
Klíčová slova: ústavní inženýrství, změny ústavy, prezident republiky, přímá volba

Constitutional Engineering According to the Czech Custom or the Changes in the Competence of the President of the Republic
 
Abstract: The introduction of direct election of the president of the Czech Republic was an incentive to possible changes of the president’s role in the Czech constitutional system. After the first direct election in 2013, we could observe attempts to weaken the moderation aspect of the office of the president in favour of political leadership. In response to this development, the government initiated an amendment to the Constitution, which mostly concerned the powers of the president. In the commentary to the bill, the proposed constitutional changes were sorted according to their importance and closely examined (moderate strengthening of the position of the president, clarifying his powers, weakening or cancelling his powers). It is however pointed out that any changes to the constitutional text have meaning only when there exist either a will to voluntarily follow the constitutional rules, or a pressure of the institutional surroundings, which makes the changes compulsory to follow.
 
Key words: constitutional engineering; constitutional amendments; president of the republic; direct elections, the reasonability
 
KRATOCHVÍL, Jan:Test racionality: skutečně vhodný test pro sociální práva?
 

s. 1052-1074
 
Abstrakt: Článek podrobuje kritické analýze metodu přezkumu sociálních práv Ústavním soudem, který používá tzv. test racionality.Na základě rozboru judikatury Ústavního soudu o sociálních právech a příkladů přezkumu sociálních práv v zahraničí článek dospívá k závěru, že test racionality je vhodným testem pro judikování sociálních práv zakotvených v Listině základních práv a svobod, avšak za splnění určitých podmínek. Za prvé, že budeme řádně chápat, co se zkoumá v jednotlivých krocích testu, a jejich obsah přizpůsobíme tomu, že u sociálních práv jde zpravidla o judikování pozitivních závazků. Za druhé, že poslední krok testu racionality budeme chápat jako vyvažování protichůdných zájmů, byť deferenční. Za třetí, že budeme systematičtěji a konzistentně přistupovat k definování jádra sociálních práv, neboť jde o klíčový krok, a poté u jádra aplikovat horizontální test proporcionality.
 
Klíčová slova: sociální práva, soudní přezkum, proporcionalita, test racionality
 
The Reasonability Test: Really a Suitable Test for Social Rights?
 
Abstract: The Article critically analyses the method of judicial review of social rights used by the Czech Constitutional Court, the so called “reasonability test”. Based on the analysis of the case-law of the Czech Constitutional Court and examples from other jurisdictions, the article concludes that the reasonability test is a suitable method for adjudicating social rights guaranteed by the Czech Charter of Fundamental Rights if certain conditions are fulfilled. First, we need to understand correctly what the content of each step of the reasonability test is, especially taking into account that adjudicating social rights involves mostly positive obligations. Second, the last step of the test includes weighing, even though deferential, of competing legitimate interests. Third, we need a more systematic and consistent approach to defining the core of social rights and then a horizontal proportionality test should be applied while adjudicating issues touching the core issues.
 
Key words: social rights, judicial review, proportionality, reasonability test
 
PÍŠA, Radek: Pojem „bilaterální legislativní suverenita“ a česká ústavní teorie
 
s. 1075-1086
 
Abstrakt: Článek se pokouší propojit empiricky vnímanou legislativní pravomoc s teoretickými zdroji její legitimity. Je založen na předpokladu, že chápaní Parlamentu a vysokých soudů jako institucí sdílejících legislativní suverenitu – relativně populární představa v Británii – může mít určitou vypovídající schopnost i na český ústavní systém. Popisuje přitom základní britská myšlenková schémata ohledně bipolární suverenity a snaží se je při kritickém vyhodnocení použít jako myšlenkovou inspiraci pro reflexi české ústavní teorie, která je spolu s vyhodnocením britské debaty nastíněna v další části textu. Největším problémem, který se však doposud nepodařilo uspokojivě vyřešit, je balancování na hraně mezi oběma takovými suverény. Na Britských ostrovech tak Trevor Allan upřednostnil soudní převahu (soudy u něj mají pravomoc vyplývající ze samotné podstaty ochrany práv), Paul Craig se pak postavil na stranu Parlamentu. Jak ale Paul Craig připomíná, je slabý soud, který sice nemůže zrušit zákon, ale může ho prohlásit za nelidský? Článek tak ohledně české teorie vede paralelu mezi pojetím Pavla Höllandera a Trevora Allana, přičemž jim přiznává značnou působivost, kterou však v závěru relativizuje.
 
Klíčová slova: bilaterální suverenita, Parlament, soudy, ústava, legitimita práva
 
The Concept of “Bilateral Legislative Sovereignty” and Czech Constitutional Theory

 
Abstract: The paper aims at connecting empirical legislative power with the theory of its legitimacy. The basic claim of the paper is, that the quite common British concept of shared legislative sovereignty is able to produce a certain descriptive outcome if applied to the Czech constitutional system.Most prominent British models are consequently described and evaluated in order to conclude parallels to the Czech constitutional theory. These parallels are discussed in the next chapter. The attainment of a stable position on the edge between two sovereigns, however, fails to be achieved and represents the most complex issue. The paper argues that Trevor Allan prefers judicial supremacy (with courts able to invalidate the statute just because of the nature of human rights protection) and that Paul Craig favors the Parliament.Nevertheless,Paul Craig raises an important aspect – is the so called weak court without the power to strike down Parliament’s legislation still weak, when it can declare the legislation to be inhumane? Regarding the Czech constitutional theory, the paper drafts a parallel between the conceptions of Pavel Höllander and Trevor Allan, paying them tribute for impressive results, but eventually is being critical to them.
 
Key words: bilateral sovereignty, Parliament, courts, constitution, legitimacy of law
 
INFORMACE / INFORMATION
 
VONDRÁČEK, Ondřej:Transparentnost vlastnických struktur příjemců veřejných prostředků ve světle práva EU
 
s. 1087-1096
 
Abstrakt: Požadavek transparentnosti vlastnických struktur až po konečné skutečné vlastníky u společností získávajících veřejné prostředky je horkým tématem od roku 2011, kdy tento požadavek vznesla tehdejší Národní ekonomická rada vlády (NERV) jako zásadní opatření pro boj s korupcí ve veřejných zakázkách. Hlavním cílem tohoto článku je analyzovat námitku, že požadavek transparentnosti vlastnických struktur právnických osob přijímajících veřejné prostředky není v souladu s právem EU v oblasti zadávání veřejných zakázek. Druhotným cílem je upozornit na nové souvislosti, které do debaty ohledně tématu transparentnosti vlastnických struktur vnesly jak dohoda mezi Evropskou unií a ČR o podmínkách čerpání finančních prostředků EU na programovací období 2014–2020, tak nedávno schválená čtvrtá směrnice proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 
Klíčová slova: vlastnictví společností, veřejné zakázky, pravidla proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zákaz diskriminace, EU fondy
 
Transparency of Corporate Ownership Structures of Public Funds Beneficiaries in the light of EU Law
 
Abstract: The requirement of transparency of corporate ownership structures reaching up to the ultimate beneficial owners of companies receiving public funds has been a hot topic since 2011 when it was raised by the National Economic Council of the Government (NERV) as a key measure in the fight against corruption in public procurement. The primary purpose of this article is to analyse the objection that the requirement of transparency of ownership structures of companies receiving public funds is not in accordance with the law of the European Union. The secondary goal is to point to new developments brought into the debate about the transparency of corporate ownership structures both by the Partnership Agreement between the European Union and the recently approved fourth Anti-Money Laundering Directive. The first requires the disclosure of ownership structures of ultimate beneficiaries of those funds which are legal persons, the latter obliges all legal persons registered in any EU Member State to publish the identity of their ultimate beneficial owners in a public register.
 
Key words: corporate ownership, public procurement, anti-money laundering rules, prohibition of discrimination, EU funds
 
RECENZE / REVIEWS
 
AGHA, Petr: Dufek Pavel – Smekal Hubert (eds). Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 447 s.
 

s. 1097-1099
 
ŠTANG, Michal: Vetešník, Pavel et al. Obecní policie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 330 s.

s. 1099-1102

FOREJTOVÁ, Monika: Kuklík Jan a kol. Jak odškodnit holocaust? Problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění. Praha: Karolinum, 2015, 758 s.
 
s. 1102-1104
 
SISKOVIČ, Štefan: Mosný Peter – Laclavíková Miriam. Dejiny štátu a práva na území Slovenska. II. (1848–1948). Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, 165 s.

s. 1105-1106
 
Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CONFERENCES AND REPORTS
 
ONDŘEJKOVÁ, Jana: Zpráva z konference „Princípy konštitucionalizmu“ konané 5. června 2015 na Právnické fakultě Trnavské univerzity

 
s. 1107-1110
 
HAMERNÍK, Pavel: Zpráva z konference Symposium ‘20 Years Later: the Legacy of Bosman’
 

s. 1110-1112