www.pravnik.eu

Vyhledávání/11/2014

Téma: BUDOUCNOST STÁTU A JEHO PRÁVNÍ AUTORITY
 
The Future of the State and its Legal Authority
 
STATI / ARTICLES
 
KYSELA, Jan: Stát jako obr na hliněných nohou opožděné poznámky k seriálu o budoucnosti státu

 
s. 945-969
 
Abstrakt: Článek volně navazuje na diskusi o roli státu a jeho tradičních atributech, jež probíhala v loňském „Právníku“. V současném světě jsme konfrontováni s různými typy států, např. moderními, postmoderními a postkoloniálními. Liší se mírou centralizace veřejné moci a povahou politického národa. V Evropě nacházíme státy velké svými úkoly a vzbuzeným očekáváním, avšak slabé díky různým omezením. Někdy jsou připodobňovány „státům“ středověkým. Z těch vnějších omezení je možné zmínit rostoucí význam mezinárodního práva, globalizaci a evropskou integraci. Mezi vnitřními je podstatné slábnutí důvěry ve stát a obecný zájem, posilování soudní moci na úkor mocí politických nebo větší význam málo regulované moci sociální. Průřezový charakter mají lidská práva, jež jsou ukotvena mezinárodně i vnitrostátně. Velmi podstatné je narušování homogenity společností v některých státech až do podoby etnicky či nábožensky segmentovaných subkultur.
 
Klíčová slova: stát, omezená moc, lidská práva, mezinárodní společenství, evropská integrace, globalizace
 
State as a Giant on Feet of Clay Delayed Notes on the Series on the Future of Modern State
 
Abstract: This article is a belated addition to the discussion about role of state and its traditional atributtes which took place last year. In the contemporary world, we are confronted with various types of states, e. g. modern, post-modern, or post-colonial. They differ in intensity of centralization of public power and in nature of politicial nation. In Europe, in particular, there are states, which are strong, be it because of the tasks they perform or the expectations they raise But these states are at the same time weak because of various types of limits. From the external point of view we could mention increasing importance of international law, globalization or European integration. Regarding internal limits, what is important is the gradual weakening of trust in state and in general interest, strenghtening of judicial power at the expense of political powers of the state or almost un-regulated social powers (corporations, media etc.).Human rights belong to both groups. The shift from homogenous societies in some states to plurality of ethnically or religiously segmented sub-cultures plays key role.
 
Key words: state, limited power, human rights, international community, european integration, globalization
 
TELEC, Ivo: Vzácnost, jedinečnost a duševní vlastnictví
 
s. 970-987
 
Abstrakt: Příspěvek je věnován pojetí vzácnosti, jedinečnosti a duševního vlastnictví.Autorův pohled je veden z hlediska platného českého práva, zejména nového občanského zákoníku z roku 2012. Téma je autorem nahlíženo rámcem informační společnosti nebo společnosti sítí. Podstatná část textu je zaměřena na kritiku některých myšlenek právně informační filozofie, které směřují proti tradičnímu uznávání nehmotných majetkových hodnot na hospodářském trhu. Obsah textu spočívá též v kritickém srovnání sovětského systému, zejména vynálezeckého práva, s některými soudobými návrhy tzv. pirátských politických stran.
 
Klíčová slova: přirozenost, jedinečnost, vzácnost, svobodná vůle, právo duševního vlastnictví, informační společnost, informačně právní filozofie
 
Scarcity, Uniqueness and Intellectual Property
 
Abstract: The paper is devoted to the concept of scarcity, uniqueness and the intellectual property. The author’s view is maintained in the terms of the recent Czech law, in particular the new Civil Code of 2012. The theme is analyzed with respect to information society or network society. A substantial part of the text focuses on criticism of some ideas of the legal information philosophies directed against the traditional recognition of the intangible assets in the economic market. The content of the text is also dealing with a critical comparison of the former Soviet system, in particular the rights of the inventor, with some contemporary meanings of the so-called pirate political parties.
 
Key words: naturality, uniqueness, scarcity, free will, intellectual property law, information society, information legal philosophy
 
PÍŠA, Radek: Suverenita parlamentu stále živá?
 

s. 988-1006
 
Abstrakt: Diceyho teorie je založena na absolutní suverenitě, kterou pro absolutní vládce vytvořil Bodin. Parlament tak hraje v tomto scénáři roli nejvyššího pistolníka. Tato teorie může být jednoduše odmítnuta jako zastaralá. Když se Dicey snaží vysvětlit, proč rozhodující osoby uznávají nejvyšší moc Parlamentu, argumentuje politickou suverenitou Parlamentu, která znamená jeho skutečnou moc ve fakticitě. Přestože tento přístup směšuje normativní a deskriptivní pohled, považuji ho za poněkud atraktivní popis určité mentální mapy. Článek dále popisuje spory mezi sirem Ivorem Jenningsem, sirem Williamem Wadem a dalšími ohledně možného sebeomezení Parlamentu. Byly vytvořeny tři základní koncepce. Podle Williama Wadea je Parlament omezen pravidlem, že se nemůže omezit. Sir Ivor Jennings tvrdí, že Parlament se může omezit jen z procesního hlediska. Jiní jako Nick Barber zastávají názor, že se může omezit neomezeně. Závěrem ukazuji, že Hart považoval soudní rozhodování ohledně citlivých ústavních otázek za politickou činnost, která se však děje výjimečně. Podle Harta soudy musí získat dostatečnou legitimitu pomocí rozhodování podústavních případů. To znamená, že jsou legitimizovány v podstatě technokratickou procedurou, což kontrastuje s Diceyho koncepcí politické moci jako zdroje právní suverenity.
 
Klíčová slova: suverenita, parlament, obyčej, common law
 
The Sovereignty of Parliament – still Alive?
 
Abstract: The Diceyan theory is based on absolute sovereignty imagined for the sake of absolute rulers by Bodin. In this scenario Parliament plays the role of a supreme gunman. This theory can be easily dismissed as old-fashioned.When Dicey is supposed to explain why officials are recognizing the supreme power of Parliament, he claims that Parliament possesses “political sovereignty”, which means it is supreme in reality. Although this attitude confuses the normative and descriptive point of view, I consider it to be somehow appealing as basically psychological description of certain mental structure. Furthermore, the paper describes clashes between Sir Ivor Jennings, Sir William Wade and others regarding the possible limitation by which Parliament could fetter upon itself. Three basic conceptions have been developed.William Wade claims that Parliament is limited by the rule that it cannot limit itself. Sir Ivor Jennings holds that Parliament can issue rules concerning its manner and form. Others, namely Nick Barber, think that any limitation is possible. In conclusion, I point out that Hart considered the judicial decision-making regarding highly sensitive constitutional matters as a political act, but exceptional. According to Hart, courts have to gain sufficient legitimacy through the process of deciding ordinary cases. That means they are legitimized by technocratic procedure, which contrasts with Diceyan conception of political power as a source of legal sovereignty.
 
Key words: sovereignty, parliament, custom, common law
 
ELIÁŠ, Karel: K justifikaci pravidla o nezávislosti uplatňování soukromého práva na uplatňování práva veřejného
 
s. 1007-1033
 
Abstrakt: Český občanský zákoník v § 1 stanovil, že uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného. Je to odůvodněno faktem, že zdejší doktrína stála v letech 1949 až 1989 na stanovisku, že v socialistickém systému neexistuje právní dualismus, protože socialistické právo je jednotné. Tato doktrína setrvačně působí stále, jak zvláště vyplývá z rozhodovací praxe o neplatnosti smluv. Autor zdůvodňuje, že myšlenkou jednoty právního řádu nelze ospravedlnit např. závěr o neplatnosti smlouvy vymezující pozemek jako předmět budoucí koupě jinak než požadují předpisy o evidenci věcných práv v katastru nemovitostí. Uvádí i další příklady. Stať vysvětluje obsah pravidla o nezávislosti uplatňování soukromého práva. Soukromé i veřejné právo staví na různých hodnotách, sledují různé cíle a podléhají odlišným zákonitostem. Jednota právního řádu neznamená jednolitost. Ve společnostech spojujících své bytí a rozvoj se svobodnou iniciativou jednotlivce představuje soukromé právo sféru, z níž vyrůstá a vůči níž vystupuje veřejné právo jako právo zvláštní. Ústavní řád a zvláště Listina základních práv a svobod tvoří základ a svorník právního řádu.
 
Klíčová slova: občanský zákoník, právní dualismus, autonomie vůle, veřejný zájem, obecné blaho, jednota právního řádu
 
On Justification of the Independence of the Application of Private Law on the Application of Public Law
 
Abstract: The Czech Civil Code, in its first paragraph, provided that the exercise of private rights is independent of the application of public law. This is justified by the fact that the doctrine in place during 1949 to 1989, was based in the position that in the socialist legal system, there is no dualism, because socialist law is unified. This doctrine is still operative, as is apparent in particular from the jurisprudence on the invalidity of contracts.Author argues that the idea of the unity of the legal order can not be justified i.e. by the conclusion of nullity of the contract defining land as an object of purchase otherwise than required by the regulations of property rights in Land Register. Author offers other examples as well. The article explains the contents of the application of the rules on the independence of private law.Both private and public law is based on different values, different goals and are subject to different laws.Unity of the legal order does not mean uniformity. Private law, in societies linking their existence and development with free initiative of individuals, represents a sphere, from which public law as a special law grows and against which it performs its functions.
 
Constitutional law and in particular the Charter of Fundamental Rights and Freedoms become basic bolts of law.
 
Key words: Civil Code, legal dualism, the autonomy of the will, the public interest, the common good,unity of the legal order
 
 
RECENZE / REVIEWS

 
ČERNÝ, Petr: Mareš Miroslav – Výborný Štěpán. Militantní demokracie ve střední Evropě. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, 249 s.
 

s. 1034-1035
 
DRGO, Ján: Vyšný Peter – Puchovský Ján – Šošková Ivana. Svetové dejiny štátu a práva. Trnava: TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, 2013, 319 s.
 
s. 1036-1040
 
 
FRIEDEL, Tomáš: Barton Benjamin H. The lawyer-judge bias in the American legal system. New York: Cambridge University Press, 2011, 303 s.
 
s. 1041-1044