www.pravnik.eu

Vyhledávání/9/2014

STATI / ARTICLES
 
ŠTURMA, Pavel: Sukcese států ve vztahu k mezinárodní odpovědnosti: nový kodifikační úkol?

 
s. 713-729
 
Abstrakt: Článek se snaží ukázat, že tradiční teze o neexistenci sukcese v oblasti odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování již neodpovídá současnému stavu mezinárodního práva. Článek vychází z přehledu názorů nauky na tuto velmi zajímavou a spornou otázku a zaměřuje se na dvě hlavní otázky. Za prvé, existuje pravidlo mezinárodního práva vylučující přechod odpovědnosti (tj. sekundární povinnosti) na nástupnický stát? Analýza praxe států a mezinárodní judikatury ukazuje, že takové pravidlo není. Naopak se v řadě případů ukazuje, že došlo k sukcesi ve vztahu k odpovědnosti, zejména ve spojitosti se sukcesí států ve vztahu ke smlouvám a státním dluhům. Praxe však není dostatečně stejnorodá, aby umožnila opačný závěr, že existuje sukcese států ve všech případech. Za druhé, může stát nástupce uplatnit ve prospěch svých státních příslušníků nárok na náhradu škody, kterou utrpěli v době, kdy měli příslušnost státu předchůdce? Na tuto otázku lze odpovědět kladně. V takových případech je možné argumentovat novým pravidlem mezinárodního právo, které bylo potvrzené (jako výjimka z požadavku trvající státní příslušnosti) v návrhu článků o diplomatické ochraně, přijatém Komisí OSN pro mezinárodní právo (2006).
 
Klíčová slova: sukcese států, odpovědnost států, diplomatická ochrana, přechod závazků, nároky na odškodnění
 
State Succession in Respect of International Responsibility: a New Codification Task?
 
Abstract: The study aims at demonstrating that the traditional thesis of non-succession in the field of State responsibility for internationally wrongful acts does not correspond to the current status of international law. Starting from the survey of doctrinal views on this highly interesting and controversial issue, the study focuses on two main questions. First, is there a rule of international law excluding in cases of State succession any transfer of responsibility (i.e. secondary obligation) to a successor State? The analysis of State practice and international case-law shows a lack of such a general rule. To the contrary, in many cases it appears that there was a succession in relation to responsibility, in particular in connection with State succession in respect of treaties and State debts. However, the practice is not uniform enough to allow for the opposite conclusion that there is State succession in all cases. Second, can a successor State present a claim to reparation on behalf of its nationals for damage suffered at the time when they had a nationality of a predecessor State? This question can be answered by affirmative. In such cases, it is possible to assert a new rule of international law, confirmed – as an exception from the rule of continuous nationality – in draft Articles on diplomatic protection, adopted by the UN International Law Commission (2006).
 
Key words: State succession, State responsibility, diplomatic protection, transfer of obligations, claims to reparation
 
GERLOCH, Aleš – TRYZNA, Jan: Dualismus soukromého a veřejného práva a nový občanský zákoník: k jednotě a diferenciaci práva
 
s. 730-745
 
Abstrakt: Článek se zabývá rozdělením soukromého a veřejného práva. Toto dělení, které pochází z římského práva, se stalo běžným prvkem evropského právního myšlení. Pro český právní řád mělo členění práva na soukromé a veřejné spíše omezený význam z hlediska pozitivně právní úpravy. Lze říci, že české právo tento rozdíl znalo, avšak nešlo o dělení zásadního významu. Vzhledem k přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dochází zřejmě k zvýšení významu tohoto členění, a to proto, že sám zákoník z tohoto rozdělení ve svém prvním paragrafu vychází. Protože v důsledku toho rozlišení soukromého a veřejného práva nabývá na významu, článek ukazuje, na jakých principech bylo toto rozlišení vybudováno. V prvé kapitole článku se vysvětluje, že se nejedná o členění známé výlučně kontinentálnímu právu, nýbrž že i angloamerický právní systém s tímto členěním v určité míře pracoval. Zdá se, že společným východiskem bylo právě odlišení soukromého a veřejného zájmu, s nímž jako s dělícím kritériem pracovali římští právníci. V druhé části článku jsou přiblíženy jednotlivé teoretické přístupy k členění práva na soukromé a veřejné. Zároveň se zmiňuje míra relevance každé z teorií, stejně tak i její přínosy a kritika. Třetí část se věnuje současnému stavu práva v České republice právě vzhledem k tomuto dělení práva. Srovnává se dřívější právní úprava předcházející účinnosti nového občanského zákoníku a stav současný. Článek se snaží nalézt odpověď na otázku, jaký praktický význam bude nově zavedené členění mít. Článek je k tomuto členění kritický, protože jeho důsledky jsou spíše nejasné, což narušuje právní jistotu a předvídatelnost práva. Příklady z rozhodovací praxe ukazují, že není ideální, dochází-li ke striktnímu odlišení soukromého a veřejného práva. Zdá se, že je vhodnější přistupovat k právu jako k jednotnému souboru norem, protože snaha o popsané striktní odlišení vyvolává mnoho otázek, na něž se obtížně hledají přesvědčivé odpovědi.
 
Klíčová slova: právo soukromé a veřejné, kontinentální právo, angloamerické právo, zájmová teorie, nový občanský zákoník
 
Dualism of Private and Public Law and the New Civil Code: on Unity and Distinction in Law

 
Abstract: The article deals with the distinction of public and private law. This distinction stems from Roman law anb became a very common part of European legal thinking.According to the laws of the Czech Republic, from legal-positivist point of view, this distinction had rather limited consequences. It may be said that the Czech positive law recognized the difference but was not built on it as an inevitable principle. Due to adoption of the new Civil Code (Act of Parliament no. 89/2012 Coll.), in which the first section distinguishes between private and public law there seems to be a change in this attitude because. Therefore the article strives to show on what basis the distinction between private and public was built. In the first part it is shown that the distinction is not unique in European legal cultures, it plays a role in the Anglo-American legal system. It seems that the Roman law distinction between private and public law, based on private or public interests, was correct because in Anglo-American law considered the question of whose interest was infringed upon important as well. The second part of the article explains theoretical approaches to the distinction between private and public law. It also shows what level relevance was prescribed to each theory. The article presents each theory and the criticism raised against it. It shows how this difference was treated in the past because it is apparent that each theory lacks something that makes it subject of critique. The third part describes the current status of the Czech legal system. It compares past legal regulation (i. e. earlier than the new Civil Code had entered into force) and the current status. It tries to consider what consequences the new explicitly enacted distinction would bring. The topic is critical towards this distinction because it seems that it is not very clear what the practical result of this distinction would be. Predictability of law and legal certainty is at stake. Examples of judicial decisions show that it is perhaps better not to divide legal system into two areas (public and private). Instead it is better to deal with the law as it is one system of legal rules because attempts to distinguish it result in unconvincing and questionable consequences. Key words: private and public law, continental legal system, anglo-american legal system, theory of interests, new Civil Code
 
CIRBUSOVÁ, Martina – ROGALEWICZOVÁ, Romana: Násilí v rodině a mezinárodní únos dítěte jako následek
 
s. 746-757

Abstrakt: Článek se zabývá problematikou násilí v rodinách s mezinárodním prvkem, kdy řešením této konfliktní situace je útěk rodiče s dítětem do země, z níž rodič pochází. Často jsou tyto situace spojeny zejména se skutečností, že si osoby, které se rozhodnou založit rodinu v zahraničí, neuvědomí všechny důsledky svého rozhodnutí a nezajímají se o právní režim své životní situace. Nadále se domnívají, že ačkoliv žijí trvale v zahraničí, stále spadají pod jurisdikci své rodné země a orgány jejich rodného státu jsou příslušné a schopné řešit veškeré jejich problémy a problematické životní situace. Článek uvádí několik faktorů, které mohou mít vliv na vznik krizové situace v mezinárodní rodině, stručně definuje mezinárodní únos dítěte, a rozebírá specifika návratového řízení v případech, kdy v rodině docházelo k domácímu násilí. Věnuje se rovněž problémům spojeným s dokazováním domácího násilí, k němuž mělo docházet v jiné zemi, a otázce postavení dítěte jako přímé a nepřímé oběti domácího násilí. V závěru autorky shrnují doporučený postup, jak řešit problematickou situaci výskytu násilí v rodině s mezinárodním prvkem, aniž by konflikt ještě musel být vyhrocen řešením mezinárodního únosu dítěte.
 
Klíčová slova: rodina, domácí násilí, mezinárodní únos dítěte, obvyklé bydliště, řízení o navrácení
 
Violence in Family and International Child Abduction as its Result
 
Abstract: The article deals with questions of domestic violence in international families, resulting in an escape of one parent, together with the child, to the country of origin. These situations are frequently caused by the fact that those who decide to establish a family abroad do not realize all the aspects of their decision and are not aware of the legal framework in place. They believe that, although they live permanently abroad, their marriage is governed by the legal framework of their country of birth and that their country of origin are capable of to solving their situations. The article names some factors that can influence the development of a crisis in an international family, it defines shortly international child abduction and analyses the specificity of return proceedings in the cases where domestic violence in a family occurs. Also it tackles the problem of evidence of domestic violence which allegedly happened in a foreign country, as well the question of the position of the child as direct or indirect victim of domestic violence. Finally, the authoresses recommends a procedure to solve a problematic situation of domestic violence in an international family, without the need to escalate the conflict with the international child abduction.
 
Key words: family,domestic violence,international child abduction,habitual residence,return proceeding
 
KNEŽOVÁ, Jana – VERNARSKÝ, Martin: Územný princíp a rezortný princíp výstavby organizácie štátnej správy v procese aktuálnej reformy miestnej štátnej správy na Slovensku
 
s. 758-771
 
Abstrakt: Autori sa v príspevku venujú problematike dvoch významných princípov uplatňovaných při výstavbe systému orgánov štátnej správy v procese reformy miestnej štátnej správy, ktorá v Slovenskej republike v súčasnosti prebieha. Ide o princíp územný a princíp rezortný. Autori pritom neopomínajú ani ďalšie princípy výstavby organizačnej základne štátnej správy,predovšetkým princíp koncentrácie, ktorý je v procese spomenutej reformy obzvlášť badateľný. Jadrom príspevku je konfrontácia teoretickej podstaty oboch diskutovaných princípov s charakteristickými črtami reformy miestnej štátnej správy na Slovensku.
 
Kľúčové slová: reforma, štátna správa, územný princíp, rezortný princíp, koncentrácia
 
Territorial Principle and Departmental Principle of Construction the state Administration in Process of Actual Reforming the Local State Administration in Slovakia
 
Abstract: Authors deal in their article with two substantial principles applied in construction the system of state administration bodies in process of reforming the local state administration, which is actually in Slovak Republic in progress. The territorial principle and the departmental principle are concerned. Authors do not leave out of consideration other principles applied in construction the system of state administration bodies, mainly concentration principle, which in process of the above mentioned reform appears to be especially marked. Core of the article is constituted by confrontation between theoretical substance of both discussed principles and characteristic features of reform in local state administration in Slovak Republic.
 
Key words: reform, state administration, territorial principle, departmental principle, concentration
 
MITWALLYOVÁ, Helena: Mají příspěvkové organizace v dnešní době své opodstatnění?
 
s. 772-792
 
Abstrakt: Příspěvkové organizace jsou svým způsobem reliktem minulé doby. Jedná se o zcela specifickou formu organizace, kterou v této podobě nalezneme pouze v České republice a na Slovensku. Má jejich existence v dnešní době opodstatnění? Autorka rozebírá vybrané problémy příspěvkových organizací zřizovaných územní samosprávou a státní správou v České republice (ČR) a zvažuje výhody a nevýhody poskytování jejich veřejných služeb. Upozorňuje na komplikace způsobené platným zákonem o veřejných zakázkách ve vztahu k obchodním společnostem zakládaným veřejnou správou. Dotýká se problematických vlivů volených zástupců na chod příspěvkových organizací, specifického přístupu k motivaci zaměstnanců, problémů s jejich věkovou strukturou, efektivitou atd. U konkrétních typů služeb srovnává výhody a nevýhody zabezpečení služeb prostřednictvím příspěvkových organizací, outsourcingu a nákupu služeb. Autorka upozorňuje na skutečnost, že v ČR existuje více jak 10 tisíc těchto organizací, které jsou nepominutelným zaměstnavatelem a podstatným ekonomickým faktorem, který ovlivňuje hospodaření země
 
Klíčová slova: nákup služeb, obec, politická reprezentace, právní forma, příspěvková organizace, stát, veřejná správa
 
Are semi-budgetary Organizations Justified Nowadays?
 
Abstract: It coud be argued that semi budgetary organizations are a relic of the past era. It is a very specific form of organization. Similar forms of organization can only be found in Czech Republic and Slovakia. Is their existence nowadays justified? The authoress discusses selected issues of semi budgetary organizations established by local and national authorities in the Czech Republic and considers the advantages and disadvantages of providing public services in this way. She highlights the difficulties caused by the applicable law on public procurement in relation to commercial companies that are founded by public administration. It concerns the problematic effects of elected representatives to run semi budgetary organizations, specific approach to employee motivation, problems with the age structure of employees, efficiency etc. The article, for specific types of services, compares the advantages and disadvantages of facilitating them by semi budgetary organizations, outsourcing and purchase of services. The authoress draws attention to the fact that in the Czech Republic, there are more than 10,000 of these organizations that are significant employer and an important economic factor, which affects the economy of the country.
 
Key words: purchase of services, community, political representation, legal status, organization, state government
 
 
JUBILEUM / JUBILEE
 

Jubileum JUDr. Karla Čermáka (JUDr. Karel Čermák Jubillees)
 
s. 793-794
 
RECENZE / REVIEWS
 
PAUKNEROVÁ, Monika: Pfeiffer Magdalena. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. Praha: Leges, 2013, 192 s.

 
s. 795-796
 
ONDŘEJEK, Pavel: Cohen-Eliya Moshe – Porat Iddo. Proportionality and Constitutional Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, 168 s.
 
s. 797-799
 
SCHÖN, Monika: Stalford Helen. Children and the European Union. Rights, Welfare and Accountability. Oxford: Hart Publishing, 2012, xxv + 252 s.
 
s. 799-801
 
PAULIČKOVÁ, Alena: Funta Rastislav – Nebeský Štefan – Juriš Filip. Právo európskej únie. Brno: Tribun EU, 2014, 546 s.
 
s. 801-803
 
Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CONFERENCES AND REPORTS
 
TAUCHEN, Jaromír: Konference: Období nesvobody 1938–1945

 
s. 804-806