www.pravnik.eu

Vyhledávání/5/2014

STATI / ARTICLES
 
DOLEŽAL, Adam – DOLEŽAL, Tomáš: Kauzalita jako nutný prostředek pro uchopení právní odpovědnosti?

 
s. 353-379
 
Abstrakt: Tento článek se zabývá pojetím kauzality v právním diskursu. Z tohoto důvodu se zabývá nejprve pojetím kauzality v rovině vědecké, filosofické a v běžně užívané řeči. Má smysl při zkoumání právní kauzality vycházet z některých teorií týkající se kauzality obecné? Není právní kauzalita jen umělým konstruktem, který v konečném důsledku za určitých podmínek uznává fikci příčinného vztahu, jež je podkladem pro přiznání právní odpovědnosti? Názorová spektra se v tomto případě odlišují, zatímco někteří autoři tvrdí, že v právní kauzalitě se v podstatě o kauzalitu v pravém slova smyslu nejedná a jde tak pouze o pragmatické politické rozhodování o uplatnění distributivní a korektivní spravedlnosti, či ekonomické zhodnocení užitku ve společnosti, jiní naopak poukazují na to, že kauzalita jako taková má i v právu své odůvodnění v běžném použití tohoto slova, tj. v „common sense“ smyslu nebo dokonce přímo ve vědeckém smyslu. Jaká kritéria nás tedy v právním slova smyslu vedou k tomu, abychom mohli říci, že z právního hlediska jednání nebo událost jsou příčinnou jiné události způsobující újmu? Které otázky relevantní pro filosofický diskurs mohou být v právním diskursu ignorovány jako nepodstatné tak, aby smysl celého institutu nebyl narušen? Autoři se snaží poukázat na spojitost termínu kauzalita v těchto různých odvětvích, byť se podle nich nutně dostáváme do situace, kdy kauzalitu považujeme za pluralistický pojem. V závěru se článek pokouší na základě funkce deliktního práva nalézt k jednotlivým případům kauzální souvislosti paradigmatické kauzální případy, z nichž by vycházely určité, v praxi využitelné kauzální vzorce.
 
Klíčová slova: kauzalita, deliktní právo, právní odpovědnost, morální odpovědnost, příčina
 
Causation as a Necessary Instrument for Understanding Legal Responsibility?
 
Abstract: This article deals with the conception of causality in legal discourse.Authors firstly examine causation in the scientific, philosophical and common-sense discourse. Does it make sense to use general terms of the discourse of causality when examining causality in law? Isn’t legal causality a mere artificial construct, legal fiction?. Some authors claim that legal causation is not essentially a causation in the true sense of the word and is thus only a pragmatic political decision regarding the application of distributive and corrective justice, and economic evaluation of benefits in society, others point out that causality in law as such is equal to its common everyday use or even is true to its scientific meaning.What are the criteria in the legal sense that lead us to judge that certain events causes harm? Which issues are relevant to our philosophical discourse which may , in the legal discourse, be ignored as irrelevant? The authors show the necessary connection between the terms causality in different branches although they conclude that causality is a pluralistic concept. The issue of this article is to find out solutions for causal connection in particular paradigmatic cases and set up some causal formulas that could be used in legal practice.
 
Key words: causality, tort law, legal liability, moral responsibility, cause, effect
 
SISKOVIČ, Štefan – SISKOVIČOVÁ, Katarína: Sme sofisti či platonisti? Konflikt medzi univerzálnou hierarchiou princípov a autoritatívnym rozhodovaním sudcov na príklade analýzy historického vývoja inštitútu notárskej exekučnej zápisnice
 

s. 380-395
 
Abstrakt: V súčasnej situácii, ktorú niektorí považujú za všeobecnú krízu hodnôt a totálny relativizmus a druhí zase označujú ako víťazstvo slobody, kedy je spor medzi modernistami a postmodernistami sporom o to, či existuje alebo neexistuje aspoň jeden spoločný oporný bod, na ktorom by sme mohli v duchu Newtonovho výroku postaviť celý náš vesmír, sa myšlienkami vraciame do minulosti. Je pozoruhodné, že už v antickom Grécku môžeme pozorovať obdobný spor tomu dnešnému a to medzi relativizmom a metafyzikou, keď relativisti odmietali predstavu existencie akejkoľvek od človeka nezávislej hodnoty a naopak metafyzici sa snažili obhájiť platnosť hodnôt existujúcich za hranicou nášho sveta. Spoločným menovateľom súčasného a minulého sporu je práve hľadanie otázky na to, či je všetko závislé od vôle člověka a platnosť má potom iba arbitrárny charakter alebo naopak existuje určitá štruktúra hodnôt poznatelná rozumom, ktorej platnosť je všeobecná a nie je závislá od ľudskej vôle. Podstatu tohto sporu sme sa snažili ukázať aj v našom článku, kde čitateľovi najskôr ozrejmíme jeho teoretickú podstatu na báze analýzy vzťahov jednotlivých princípov a následne sa teoretický problém budeme snažiť vysvetliť aj pomocou analýzy a komparácie súčasného platného právneho poriadku s poriadkom prvej ČSR a súvisiacej judikatury v oblasti notárskych zápisníc ako exekučných titulov resp. ich staršími verziami vykonatelných verejno-notárskych listín.V celom článku sa preto pýtame na povahu samotnej štruktúry hodnôt a princípov, ktorých vzájomné vzťahy sú buď základom pre správnu aplikáciu princípov (platónska predstava), alebo sú skôr výsledkom ustálenej aplikácie princípov (sofistická predstava).
 
Kľúčové slová: princíp, hodnota, štruktúra, rovnosť, ľudská dôstojnosť
 
Are we Sophist or Platonists?
 

Abstract: Some consider the current situation a general crisis of values others a victory of freedom. The general dispute is being led between the modernists and the postmodernist. The main conflict is based in the question whether there is at least one common point of convergence. This dispute brings us back to the ideas of the past. It is noteworthy that already in ancient Greece we can observe a similar dispute between relativism and metaphysics, where relativist refused to accept the idea, that there exists an independent value, which is not dependent on the will of man.On the other hand metaphysics tried to defend the validity of the structure of the values which exist beyond our world. The common denominator of the current and past issues of the dispute is the question if everything is dependent on the will of man, or if there is a structure, which is general and is not dependent on human will. The essence of this dispute is presented in the whole article, first theoretically then by way of analysis and comparison of the legal systems of the ČSR and nowadays Slovakia. Therefore we ask ourselves throughout the whole article about the nature of the structure of values and principles which could be the basis for the correct application of the principles in their mutual relations (platonic idea) or about the structure which resulted from the application of such principles (sophistic perception).
 
Key words: principle, value, structure, equality, human dignity
 
NOVÁK, František: Legislativa ČR v roce 2012 – analýza vybraných chronologických souvislostí
 
s. 396-410
 
Abstrakt: Tato studie je věnována podrobnější komparativní analýze základních deskriptivních dat a proměnných, jež byly získány na základě monitoringu české legislativy za rok 2012. Provádí se na pozadí vybraných chronologických souřadnic, které umožňují porovnávat výsledky ukazatelů (proměnných) dosažené za rok 2012 s dlouhodobými časovými řadami již od roku 1918, ale soustřeďuje se rovněž na zobrazení recentního, tedy posledního pětiletého období. Umožňuje tak porovnávat stav a vývoj české legislativy z hlediska její formální struktury (typy legislativních dokumentů, vztah zákonných a podzákonných forem), z hlediska její odvětvové dynamiky (systematizace základních legislativních dokumentů na základě jejich příslušnosti do tradičních právních odvětví) v příslušných obdobích, ale též z hlediska kvantitativních přírůstků na úrovni jednotlivých typů legislativních dokumentů a nakonec i z hlediska uplatnění faktoru změny v legislativě. Výsledky jsou prezentovány formou přehledných tabulek a shrnujících komentářů. Potvrzují zejména pokračující hypertrofii novelizačních legislativních dokumentů na úrovni zákonů a primárních předpisů, jakož i tendenci k narůstání podílu soukromoprávních odvětví na nové legislativě ČR. Poprvé jsou v rámci tohoto ročního kvantitativního přehledu a analýzy české legislativy prezentovány změny v legislativě též prostřednictvím struktury základních právních odvětví včetně základní systémové proporce veřejného a soukromého práva.
 
Klíčová slova: legislativa ČR, kvantitativní deskripce legislativy, právní informatika, analýza vývoje české legislativy v roce 2012, teorie legislativy, parametrizace legislativy
 
Legislation of the Czech Republic in 2012 – Analysis of Selected Chronological Context
 
Abstract: This focuses on the comparative analysis of the basic descriptive data and quantitative variables obtained through monitoring of the Czech legislation in the year 2012. It is performed against the background of selected chronological coordinates enabling comparison of results, values of defined variables indicated for the year 2012 with long term series of the same kind of data starting in 1918. It is also concerned with the recent period of five years. The article presents us with the possibility to compare the state and development of the Czech legislation from the point of view of its formal structure (types of legislative documents like acts or statutes, announcements, orders etc.), systematisation according to traditionally accepted basic legal branches (like civil or penal law etc.) and their proportions in legislation during the observed period, from the point of view of quantitative additions of definite types of legislative documents and the factors of change (level of novelisation) in legislation. The results of our analysis are presented through tables and general commentaries. They show the continuing hypertrophy of changes of legislative documents especially at the level of statutes and the so called primary legislation and tendency to expand the proportion of private branches in legislation of the Czech Republic. This article presents the changes in legislation for the first time also using the structure of basic branches of law as it is projected in the system of legislative documents including the primary systemic proportion of private and public law.
 
Key words: legislation, Czech legislation, quantitative description of the Czech legislation
 
ŠTACHOVÁ, Naďa: Mezi nadějí a zoufalstvím: k počátkům profesní etiky advokátů v českých zemích

 
s. 411-423
 
Abstrakt: Ústředním tématem příspěvku je otázka, jak z pozic právní historie nahlížet etické dějiny advokátského stavu. Prameny z církevního i světského prostředí, které svědčí o činnosti advokátů, lze rozdělit na dvě skupiny. První akcentuje ideál mravnosti a spravedlnosti. Druhá registruje stížnosti vůči advokátům, kteří jsou podrobeni ostré kritice, v podstatě od chvíle, kdy se pravidelně objevují na soudním fóru. Vnímat negativní zmínky o advokátech, které jasně převažují, doslovně, by ovšem znamenalo číst jejich poselství jednostranně. Za kritikou zkažených advokátů lze tušit jasné povědomí o ideálu mravnosti, který ztělesňuje sv. Ivo.
 
Klíčová slova: advokáti, etika, české země, středověk, právo
 
Life in a Gown: On the Origin of Advocates in the Czech lands
 
Abstract: The crucial question of this paper is how to deal with ethics of advocates from the perspective of history of law. Sources of ecclesiastical and secular environment, which demonstrate the activities of advocates, can be divided into two groups. The first emphasizes the ideal of morality and justice. The other registers complaints against advocates who are faced with severe criticism, basically from the moment they appear regularly in the judicial forum. To perceive the negative comments about advocates, which surely outweigh to positive ones, would mean to read their message unilaterally. Behind the critique of corrupt advocates, one can sense a clear awareness of the ideal of morality, which embodies St. Ives.
 
Key words: advocates, ethics, Czech lands,Middle Ages, law
 
RECENZE / CONFERENCES AND REPORTS
 
TOMÁŠEK, Michal: Kirilenko V. P. a kol. Meždunarodno-pravovoje uregulirovanije dějatělnosti gosudarstv-učastnikov Tamožennovo sojuza i Jedinovo ekonomičeskovo prostranstva. Sankt-Petěrburg, 2013, 440 s.

 
s. 424-426
 
KOUDELKA, Zdeněk: Schelle K. – Tauchen J. Vývoj konstitucionalismu v českých zemích. Praha: Linde, 2013, 2 svazky, 2 800 s.
 

s. 426-427
 
LOJEK, Antonín: Hrdina I. A. Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky? Ostrava: KEY Publishing, 2013, 340 s.
 

s. 427-429