www.pravnik.eu

Vyhledávání/3/2014

STATI / ARTICLES
 
BALKO, Ladislav: Právna reflexia „kontrolnej moci“ s akcentom na európsky dvor audítorov ako jednu z hlavných inštitúcií EÚ

 
s. 185-212
 
Abstrakt: Autor v úvode svojej state nastoľuje viacero vedeckých problémov zameraných najmä na štátoprávne otázky. Poukazuje na skutočnosť, že štát si na svoju kontrolu vytvára kontrolné mechanizmy (všeobecné ale aj špecifické), ktoré ak majú napĺňať svoj zmysel, musia byť oddelené od priamej mocenskej politiky štátu, a to nielen formálne (inštitucionálne). Potom rozvíja úvahy o „kontrolnej moci“ ako novej moci v hierarchii štátnej moci. Každý štát má v súčasnosti vybudovaný mechanizmus kontroly hospodárenia verejnej moci ako aj najvyššiu kontrolnú inštitúciu, ktorá má zabezpečenú nezávislosť zvyčajne ústavným spôsobom. Tento fakt ilustruje na variantnosti inštitucionálneho usporiadania kontroly a poukazuje na konkrétne modely v rôznych krajinách až sa pristavuje na osobitnej inštitúcii EÚ – Európskom dvore audítorov ako kolektívnom orgáne externej kontroly Európskej únie ako verejnej entity. Jeho právny status podrobne charakterizuje prostredníctvom takých hlavných právnych pilierov ako je napr. nezávislosť, subsidiarita a proporcionalita, kolegiálnosť – kolektívnosť, profesionalita – odborná spôsobilosť a ďalšie. Činnosť Dvora prezentuje aj prostredníctvom troch typov auditov, ktoré Dvor vykonáva a podrobne sa venuje štruktúre Európskeho dvora audítorov a pravidlám jeho rokovania. Prináša zaujímavú kauzu riešenú Európskym súdnym dvorom o kontrolných právomociach Dvora audítorov.V závere state poukazuje autor na auditorskú prácu ako náročný a vysokoprofesijný proces.
 
Kľúčové slová: štát, kontrola,Najvyššie kontrolné inštitúcie, audit, Európsky dvor auditorov, právne piliere, finančný audit, audit zhody, výkonnostný audi
 
A Legal Reflection on “a Supervisory’s Power” with the Accent on the European Court of Auditors as a One of the Main EU Institutions
 
Abstract: The author in the introduction raises several scientific problems, primarily focused on state and law issues. It refers to the fact that the state creates control mechanism of its own (general as well as specific) which, if they are to fulfill its purpose, must be separated from direct state politics, and not only formally (institutionally). Then it goes on to present consideration about a “supervisory power” as a new power in the hierarchy of state power.Every state now has control mechanism management of public authority and supreme audit institutions, whose independence is usually secured in a constitutional manner. This fact is illustrated on the institutional structure and points to specific models in different countries as well as the European Court of Auditors as a collective body of external control of the European Union. Its legal status is characterized in detail by major legislative pillars such as sovereignty, subsidiarity and proportionality, collegiality – collectivity, professionalism – competence and others. The activity of the Court is presented through three types of audits conducted by the Court, a detailed structure is given by the European Court of Auditors and the rules of its proceedings. The article presents an interesting case of the European Court of Justice regarding the Court’s supervizory powers. In conclusion, the author points out the challenging nature of state audit work.
 
Key words: state, control, audit, Supreme audit institutions, the European Court of Auditors, the legal pillars, financial audit, compliance audit, performance audit
 
KŘEPELKA, Filip: Spojené státy evropské podle amerického vzoru jako řešení dluhové a měnové krize Evropské unie
 
s. 213-228
 
Abstrakt: Příspěvek se vypořádává s častými výzvami, aby se Evropská unie kvůli dluhové a měnové krizi urychleně přeměnila na federaci. Provádí se proto srovnávání se Spojenými státy americkými jako modelovou federací. Pečlivé zkoumání klíčových rysů amerického federalismu se zaměřením na působení v ekonomické a sociální oblasti ukazuje, že rozdíly jsou zásadní a vytvářely se dlouhodobě. Evropská unie spojuje vesměs jazykově vymezené národní státy, Spojené státy americké vytvořil jeden národ užívající společný jazyk. Spojené státy byly od počátku spolkovým státem, který prosazoval své právo pomocí vlastních úřadů, soudů a ozbrojených sil. Přímé a při střetu se státním právem přednostní uplatnění federálního práva je samozřejmostí. Američané jsou na prvním místě občané Spojených států. Americká federální moc má jednotnou zahraniční politiku a obranu, určuje sociální politiku a za těmito účely má dostatečný rozpočet napájený federálními daněmi. Evropská unie je ve všech uvedených záležitostech méně soudržná a pro její rychlou proměnu na Spojené státy evropské nejsou společenské, ekonomické ani politické předpoklady. Součástí amerického federalismu nicméně není pomoc zadluženým státům.
 
Klíčová slova: Evropská unie, federalismus, srovnávání
 
The United States of Europe according to the American Model as Solution of Debt and Currency Crisis of the European Union
 
Abstract: This contribution reflects with frequent suggestions to resolve the ongoing debt and currency crisis in the European Union by quick transformation into federation. It takes the United States of America as a model of such a federation.Careful analysis of crucial aspects of American federalism with special attention to economic and social competences shows that differences are crucial and that this model has developed within lengthy period of time. The European Union connects states based on linguistically defined nations. The United States of America have been established by one nation with shared language. The United States,since their beginnings, form federal government which enforces its law with own administration, judiciary and armed forces. Direct application of federal law is a matter of principle.Americans are firstly citizens of the United States.Federal government has single foreign policy and defense. It decides on social policy. It administers adequate budget based on federal taxes. The European Union is less integrated in all mentioned aspects. It cannot be easily transformed into the United States of Europe due to social, economic and political reasons. Finally, bail-out of indebted states is not a feature of American federalism.
 
Key words: the European Union, federalism, comparison
 
HODÁS, Milan: Právo v hraničných situáciách – Karneadova doska alebo o pokore normotvorby
 
s.  229-242

Abstrakt:V dnešnej dobe máme tendenciu riešiť akýkoľvek problém prijatím novej právnej regulácie. Je to veľmi pohodlné pre politikov i pre ich voličov.Máme radi jasné odpovede na otázku, čo je dobré a čo zlé. Dá sa však všetko regulovať právom? Možno v záujme ochrany vlastného života siahnuť na život iného človeka, ktorý hrozbu nášmu životu nespôsobil? Uspokojivú odpoveď nevie dať ani filozofia (deontologický či utilitaristický prístup).Na príkladoch historických (Karneadova doska) i súčasných hraničných situácií (zostrelenie lietadla) autor dokazuje, že sú situácie, keď je štát (a aj právo) bezmocný a človek je v záujme zachovania života v prirodzenom stave vojny všetkých proti všetkým. Dvaja stroskotanci sa snažia udržať na drevenej doske právajúcej uprostred oceánu. Doska môže udržať iba jedného z nich.Môže jeden sotiť toho druhého z dosky? Alebo je lepšie, aby sa držali obaja a obaja utopili? Je možné aby štátne orgány obetovali nevinný ľudský život na záchranu iného ľudského života? Je možné takúto situáciu regulovať právom? Zdá sa, že čoraz viac podceňujeme meta-právne faktory regulácie. Sú situácie, keď verejná moc nemá možnosť zasiahnuť a akt z toho plynúcej svojpomoci nemôže odsúdiť, ale len vziať na vedomie. Právo a štát má svoje limity.
 
Kľúčové slová: limity práva, hraničné situácie, Karneadova doska, utilitarizmus, deontologizmus, Kant, Bentham, spoločenská zmluva, Hobbesov prirodzený stav, obetovanie nevinného, jednotlivec, spoločnosť
 
The Law in Boarder Situations – the Plank of Karneades or above the Humbleness of the Law-making
 

Abstract: Nowadays we tend to solve any problem we have through passing of new regulation. Is it possible to regulate everything with the law? Is it possible in order to protect own life to take the life of another person who did not cause a threat to our life? Not even philosophy (deontology or utilitarianism) can give a satisfactory answer. On examples of historical (the plank of Carneades) and contemporary border situations (shooting down an aircraft), the author shows that there are situations where the state (and law) is helpless and a man is in order to preserve life in natural state of war of all against all. Two shipwrecked men are struggling to hold onto one wooden plank in the middle of the ocean. The plank can support only one of the two men. Should one of the shipwrecked push the other off the plank? Or, would it be better if both hold on and drown? It is possible that the state authorities sacrifice innocent human life to save another person’s life? Is it possible to regulate this situation by law? It seems that we increasingly underestimate meta-law factors of regulation. There are situations when the public power does not have much opportunity to intervene and consequently cannot condemn an act of self-help resulting from the powerless state and necessity, but has only to take note. The law and the state as well have their limits.
 
Key words: limits of the law, borderline situations, the plank of Carneades, utilitarianism, deontology, Kant, Bentham, social contract, Hobbes’s natural state, sacrifice of an innocent, individual, society
 
DISKUSE / DISCUSSION
 
OTÁHALOVÁ? Lucie: Paradoxy právní úpravy postihování nelegálního zaměstnávání cizinců

 
Abstrakt: Text se zaměřuje na vybrané aspekty implementace tzv. sankční směrnice Evropské unie (2009/52/ES), jejímž hlavním záměrem bylo zavedení sankcí vůči zaměstnavatelům, kteří využívají práci nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Směrnice současně zavedla nová opatření, která dávají těmto imigrantům do rukou právní nástroje obrany pro případ, že se domáhají nezaplacené mzdy vůči zaměstnavatelům. Jaké jsou překážky pro využívání těchto nástrojů v praxi? Jaké jsou nedostatky implementace sankční směrnice v českém právním řádu? Článek si také všímá toho, že jedním z důsledků legislativy Evropské unie, plynoucích ze svobody pohybu, je výhodnější postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří se domáhají nezaplacené mzdy, oproti českým nelegálně pracujícím občanům.
 
Klíčová slova: sankční směrnice, Evropská unie, nevyplacená mzda, zaměstnání, nelegální práce
 
Paradox of Legal Regulation Sanctioning Illegal Employment of Foreigners
 
Abstract: The text focuses on selected aspects in implementation of the European Union Sanctions Directive (2009/52/EC), whose principal focus was to introduce sanctions against employers working with illegally residing third country nationals. At the same time, it introduces new measures that provide such immigrants with remedy in situations in which they claim unpaid wages against their employers. What are the practical obstacles in using new tools in their implementation? What are the gaps in implementation of the directive into Czech legal order? The text also takes note of the fact that the one of the (unwanted?) results of the European Union legislation stemming from freedom of movement, is more the favourable treatment of third country nationals claiming unpaid wages, as compared to Czech nationals, who also work illegally. Is this the desired outcome, or should the legislator have used a wider „margin of appreciation“?
 
Key words: sanctions directive, European union, unpaid wages, employment, illegal work
 
JUBILEUM / JUBILEE
 
Životní jubileum profesorky Ovečkové (Jubilee of Professor Ovečková)

 
s. 250-251
 
RECENZE / REVIEWS
 
HOLUBOVÁ, Eliška: Peppers T. C. – Ward A. (eds). In Chambers. Charlottesville: University of Virginia Press, 2013, 445 s.

 
s. 252-256
 
Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CONFERENCES AND REPORTS
 
PAUKNEROVÁ, Monika: Zpráva z V. konference „Journal of Private International Law“
 

s. 257-258
 
BARTOŠEK, Jan: Zpráva o konferenci „30th Annual Conference of the European Association of Law and Economics“ a oznámení záměru založit národní asociaci pro ekonomickou analýzu práva
 
s. 258-261