www.pravnik.eu

Vyhledávání/1/2016

STATI / ARTICLES
 
ŠTURMA, Pavel: Ohlédnutí za životem a internacionalistickým dílem profesora Antonína Hobzy

s. 3-11

Abstrakt: Profesor Antonín Hobza byl zakladatelskou osobností české, respektive československé nauky mezinárodního práva. Byl profesorem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, členem Institutu mezinárodního práva (IDI) a ke konci života členem Československé akademie věd a zakladatelem Kabinetu mezinárodního práva. Profesor Hobza ve své osobě spojoval teoretické a praktické znalosti mezinárodního práva. Díky svým zkušenostem z práce na Ministerstvu zahraničních věcí v prvních letech Československé republiky a zastupování státu před arbitrážními tribunály se snažil vždy vykládat svůj obor bez přílišného teoretizování (či spekulací) jako obor pozitivního práva. Kriticky se vymezoval vůči normativismu (ryzí nauce právní). V řadě aspektů byly jeho názory velmi moderní, např. v otázce možné subjektivity jednotlivců, nikoli neomezené suverenity států, role mezinárodních organizací a vyloučení války jako prostředku řešení mezinárodních sporů.

Klíčová slova: Hobza, historie a teorie mezinárodního práva, mezinárodní organizace, právo mírové a válečné, Společnost národů

Looking Back at the Life and Internationalist Work of Professor Antonín Hobza

Abstract: Professor Antonín Hobza was a founding figure of Czech or rather Czechoslovak doctrine of international law.He was professor of Law at Law Faculty of Charles University in Prague, member of the Institut de Droit International and in the last years of his life a member of the Czechoslovak Academy of Sciences and founder of the Cabinet of International Law. Professor Hobza’s personality combined both theory and practice of International Law. Thanks to his work experience from the Ministry of Foreign Affairs during the early years of the new Czechoslovak Republic and his representation of the State before arbitration tribunals, he always aimed at teaching without unnecessary theoretical speculations, as a branch of positive law. He took critical stance towards the pure theory of law (normativist school). His teachings were quite modern in many aspects, such as the issue of personality of individuals, non-absolute sovereignty of States, and the role of international organizations and excluding war as a means of settling international disputes
 
Key words: Hobza, history and theory of international law, international organizations, law of peace and war, League of Nations Judicial Discretion in the Czech Private
 
PAUKNEROVÁ, Monika: Prostor pro uvážení v českém mezinárodním právu soukromém: ohlédnutí se za mezinárodním právem soukromým k výročí Antonína Hobzy
 
s. 12-28
 
Abstrakt: Příspěvek se věnuje otázce prostoru pro uvážení v mezinárodním právu soukromém. Obecně vychází z toho, že prostor pro uvážení rozhodujícího orgánu by neměl jít přes určité hranice, které jsou vymezeny požadavkem právní jistoty a předvídatelnosti právních řešení a rozhodnutí. Je třeba přiznat, že možnost flexibilních řešení klade zcela nepochybně vyšší nároky na rozhodování, přitom však umožňuje přihlížet ke specifikům jednotlivého případu. Předmětem příspěvku jsou tři aspekty naznačené otázky: formulace hraničních určovatelů, únikové doložky a řešení mezer zejména v českém mezinárodním právu soukromém, s určitými přesahy do evropského mezinárodního práva soukromého a některých národních právních úprav. Nejedná se zde o striktní, vzájemně logicky propojené členění, neboť tyto tři aspekty se částečně překrývají.
 
Klíčová slova: mezinárodní právo soukromé, právní jistota a předvídatelnost, hraniční určovatel, úniková doložka, mezery v právu
 
Judicial Discretion in the Czech Private International Law: Looking Back at Czech Private International Law in Honour of Antonín Hobza
 
Abstract: The paper focuses on judicial discretion in private international law. In general, judicial discretion should not exceed certain limits which are defined by the requirement of legal certainty and predictability. At the same time the possibility of flexible solutions allows for considering specific circumstances of each individual case on the one hand, but imposes higher demands on the decisionmaking on the other. The paper wants to focus on three aspects of the outlined issue: formulation of connecting factors, escape clauses and the filling of gaps in Czech private international law, in the context of European private international law and relevant national legislation of selected countries. This structural classification is neither strict, nor entirely logically interconnected as these three aspects are partially overlapping.
 
Key words: private international law, legal certainty and predictability, connecting factor, escape clause, gaps in law
 
MRÁZEK, Josef: Mezinárodněprávní rámec sankcí a jejich uplatnění v praxi
 
s. 29-50
 
Abstrakt: Úloha jednostranných a kolektivních sankcí podle mezinárodního práva vzrostla po ukončení „studené války“. Existují nové režimy „chytrých“ a „cílených“ ekonomických, finančních i osobních sankcí. Zcela novým fenoménem je dopad sankcí na nestátní aktéry. Pojem „sankcí“ se tradičně používá na opatření RB podle čl. 41 a 42 Charty OSN.Podle převažujícího názoru je nutno rozlišovat pojem „sankce“ a „protiopatření“ podle Návrhu článků o odpovědnosti států.Regionální organizace mohou přijímat sankce vůči svým vlastním členům, pokud to statut organizace připouští. Proti třetím státům může regionální organizace uplatňovat sankce se zmocněním RB. Je kontroverzní, zda třetí stát může použít sankce v případě porušení závazků erga omnes, pokud nejde o závažné porušení takového závazku. Je zapotřebí, aby obsah sankcí stricto sensu byl i nadále seriózně analyzován, zvláště pak s ohledem na „protiopatření“ a praxi států.
 
Klíčová slova: sankce, „chytré“ a „cílené sankce“, protiopatření, odpovědnost, Rada bezpečnosti, EU, extrateritoriální jurisdikce
 
Sanctions under International Legal Framework and their Application in Practice
 
Abstract: The role of unilateral and collective sanctions in international has been increasing after the ending of the “Cold War”.New regimes of “smart” and “targeted” economic, financial and personal sanctions have been developed. Quite a new phenomenon is the impact of sanctions on non-State actors. The term “sanctions” is traditionally employed to indicate measures taken by the SC Art. 41 and 42 of the UN Charter.“Sanctions” according to prevailing views differ from the notion “countermeasures” as stipulated by the ILC Draft Articles on Responsibility of States.Regional organizations may take sanctions against their own members, if their statute presumes it. Against third states they may impose sanctions legally with authorization of the UNSC. It is controversial whether third states may resort to sanctions in case of a violation of obligations erga omnes, if this violation is not of serious gravity. The legal content of sanctions stricto sensu remains still to be seriously analyzed, especially with regard to “countermeasures” and the practice of states.
 
Key words: sanctions, “smart” and “targeted sanctions”, countermeasures, responsibility, Security Council, EU, extrateritorial jurisdiction
 
TOMÁŠEK, Michal: Dynamika a statika pojmu „společenství států“
 
s. 51-64
 
Abstrakt: Stejně jako dnes není nauka schopna vymezit Evropskou unii jako entitu sui generis, tak i v době meziválečné nebyla jednoznačně zařaditelná koncepce Společnosti národů. Antonín Hobza varoval, že snaha o to, aby Společnost národů byla za každou cenu zařazena do některé z kategorií jako „spolek států“, nemá rozumný smysl, protože jde o spojení států, které nemá v historii obdobu.V souladu s jinými evropskými teoretiky mezinárodního práva Antonín Hobza soudil, že obraz Společnosti národů by byl zkreslen, kdybychom na něj chtěli uplatňovat představy o tradičních organizačních uskupeních, neboť jde o nové období mezinárodního práva. Obdobnou argumentaci zaznamenáváme dnes v souvislosti s Evropskou unií snad jen s tím rozdílem, že o evropském právu nehovoříme jako o právu mezinárodním, ale jako o právu nadnárodním.
 
Klíčová slova: Společnost národů, Evropská unie, evropské právo, srovnávací právo
 
Dynamics and Statics of a Concept of “Union of States”
 
Abstract: Just like today the legal science is far from being able to define European Union as an entity sui generis, it was difficult to classify the League of Nations between the two wars. Czech internationalist Antonín Hobza warned that the aim to define League of Nations as a “Union of states” did not have a rational meaning because the League of Nations was an unprecedented integration of states. In agreement with other theoreticians of international law Antonín Hobza thought that the image of League of Nations would have been misinterpreted if we wanted to apply traditional concepts of organization of states because we have reached a new era of international law.We are seeing the same argumentation today in relation to the European Union. The difference is that European law is treated not only as international but as a supranational law.
 
Key words: League of Nations, European Union, European law, comparative law Incidental
 
PFEIFFER , Magdalena: Předběžná otázka v kolizi právních řádů
 
s. 65-79
 
Abstrakt: Článek se zaměřuje na problematiku kolizního řešení předběžné otázky v oblasti mezinárodního práva soukromého. Předběžná otázka se sice primárně netýká výlučně tohoto právního odvětví, nicméně přítomnost mezinárodního prvku u základní otázky vnáší do této problematiky, která je běžná i v rámci řízení čistě vnitrostátní povahy, další dimenzi. Dochází ke kolizi právních řádů, kterou je třeba vyřešit nejen u základní, ale i u předběžné otázky. Jestliže se tzv. základní otázka řídí cizím právem, vzniká problém spojený s určením rozhodného práva pro předběžnou otázku. Výslovná úprava kolizního řešení předběžných otázek je sice jak v národních právních úpravách, tak v mezinárodních pramenech výjimečná, nicméně nový český zákon o mezinárodním právu soukromém představuje právě jednu z těchto výjimek. Článek se podrobně věnuje analýze dvou základních doktrinálních přístupů k určování statutu předběžných otázek (samostatného a nesamostatného navázání) a poměrně inovativnímu řešení, které český zákonodárce zvolil v ustanovení § 22 zákona o mezinárodním právu soukromém.
 
Klíčová slova: předběžná otázka, kolizní norma, mezinárodní právo soukromé, samostatné navázání, nesamostatné navázání
 
Incidental Question in Conflict of Laws

Abstract: The article deals with the conflict treatment of incidental questions in the field of private international law. The notion of incidental question is not connected with this field only, however, although it is very common in proceedings of entirely national nature too, the existence of international element brings in another dimension. A conflict of laws occurs and this conflict is to be solved not only in respect to the main cause of action but also in respect to the incidental question. In case the law applicable to the basic question is a foreign law, the determination of the law applicable to the incidental question may constitute a problem. Specific provisions on the conflict treatment of incidental questions are exceptional in both national and international legislation however the new Czech Act on Private International Law represents such an exception. This article offers an analysis of the two basic doctrinal approaches to the determination of the law applicable to incidental questions (application of either lex fori or lex causae conflict rules) and of the rather innovative solution, that the Czech legislator has stipulated in the provision of Sec. 22 of the Act on Private International Law.
 
Key words: incidental question, conflict rule, private international law, lex causae, lex fori
 
BEDNÁR, Daniel: Súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti – novodobé žoldnierstvo alebo legálne nadnárodné podnikanie v oblasti ozbrojených konfliktov?
 
s. 80-92

Abstrakt: Vedeckým zámerom predkladaného príspevku je prostredníctvom historickej, analytickej, komparatívnej a indukčnej metódy odlíšenie klasického žoldnierstva, ako ho definuje medzinárodné právo, od pôsobenie tzv. súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností (private military and security companies – PMSC). Tie sa vo forme obchodných spoločností objavujú v rôznych oblastiach medzinárodného krízového manažmentu a tvoria v súčasnosti nezanedbateľný komponent ozbrojenej prítomnosti v jednotlivých konfliktoch. Sú tiež pomerne výnosným predmetom „nadnárodného“ podnikania s pomerne nejasne stanovenými pravidlami, do ktorých značne zasahuje aj medzinárodné právo ozbrojeného konfliktu (medzinárodné humanitárne právo). V predmetnom príspevku sa snažíme zaujať stanovisko aj k tzv. hard a soft law iniciatívam, ktorých cieľom je potlačiť proliferáciu týchto spoločnosti, (resp. ich vznik a pôsobenie regulovať) a sformulovať závery de lege ferenda v súvislosti s participačným procesom Slovenskej republiky na Dokumente z Montreaux.
 
Kľúčové slová: súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti, žoldnieri, ozbrojené sily, medzinárodné humanitárne právo, ozbrojený konflikt, právne postavenie
 
Private Military and Security Companies – Modern Mercenarism or Legitimate Transnational Business in the Area of Armed Conflicts?
 
Abstract: This paper wants to, by using historical, analytical, comparative and inductive methods, distinguish typical mercenarism as defined by the international law from the so-called private military and security companies (PMSC), which appear in the form of business corporations in various areas of international crisis management and currently represent a significant component of an armed presence in the present conflicts and quite profitable subject of “transnational” business with rather vaguely defined rules which are greatly affected by the International law of armed conflict (International humanitarian law). The paper is trying to take a position on the so-called hard and soft law initiatives which seek to suppress the proliferation of these companies (i.e. the creation and regulation) and to formulate conclusions de lege ferenda in connection with the participation proces of the Slovak Republic in the Montreaux Document.
 
Key words: private military and security companies, mercenaries, armed forces, international humanitarian law, armed conflict, legal status

INFORMACE/ INFORMATION
 
BÍLKOVÁ , Veronika:  Antonín hobza – naivní snílek, nebo opatrný realista?
 
s. 93-104
 
Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na dílo profesora Antonína Hobzy, československého odborníka na mezinárodní právo první poloviny 20. století. První část představuje a hodnotí jeho chápání mezinárodního práva s ohledem na změny, k nimž od Hobzovy doby došlo v oblasti subjektů, pramenů a základních zásad tohoto práva. Druhá část uvádí a analyzuje Hobzovy odhady budoucího vývoje v oblasti mezinárodního práva, týkající se vztahu přirozenoprávního a pozitivistického přístupu, vzniku mezinárodních institucí, včetně stálých soudních orgánů, změn v oblasti kontroly dodržování a vynucování mezinárodního práva a vztahu mezinárodního práva a vnitrostátních právních řádů. Příspěvek dokládá, že i když ve své době mohl Hobza působit jako naivní snílek, z dnešního pohledu vychází z hodnocení spíše jako opatrný realista. Hobza správně identifikoval hlavní vývojové trendy mezinárodního práva, podcenil ale rychlost a rozsah změn, jimiž toto právo v posledních desetiletích prošlo.
 
Klíčová slova: Antonín Hobza, historie, mezinárodní instituce, mezinárodní právo

Antonín Hobza – a Naive Utopian or a Cautious Realist?
 
Abstract: The article introduces the work of professor Antonín Hobza, a Czechoslovak expert on international law who lived in the first half of the 20th century. The first section presents and assesses Hobza’s view of international law taking into account changes that have taken place in international law since Hobza’s concerning its subjects, sources and fundamental principles. The second sections gives an overview of Hobza’s estimates for the future development of international law, concerning the relationship between natural law and positive law, the establishment of international institutions, including permanent international courts, changes with respect to the control and enforcement mechanisms and the relationship between international law and national legal orders. The article shows that although in his time,Hobza could have been seen as a naive utopian, from today’s point of view, he rather scores as a cautious realist.Having successfuly identified the main trends of the future development of international law, Hobza underestimated the rate and extent of this development.
 
Key words: Antonín Hobza, history, international institutions, international law
 
JUBILEUM /JUBILEE
 
Jubileum profesorky Válkové
 
s. 105-106
 
RECENZE/ REVIEWS
 
DOBIÁŠ, Petr: Böckstiegel Karl-Heinz – Kröll Stefan Michael – Nacimiento Patricia (eds). Arbitration in Germany: The Model Law in Practice. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2015, 1169 s.
 
s. 107-109