www.pravnik.eu

Vyhledávání/2/2016

STATI / ARTICLES


WINTR, Jan – ASKARI, Daniel: Lidská práva a rozhodování v referendu
 
s. 121-139
 
Abstrakt: Článek se věnuje problematice konfliktu ochrany lidských práv a rozhodování v referendu. Nejprve jsou představeny příklady stejnopohlavních manželství ve Spojených státech a zákazu stavby minaretů ve Švýcarsku. Ve Spojených státech dochází ke konfliktu ústavních dodatků jednotlivých států schválených v referendu, v nichž je manželství definováno jako svazek muže a ženy, a judikatury federálních soudů, které považují tyto dodatky za rozporné s principem rovnosti garantovaným federální ústavou. Ve Švýcarsku byla přijata v referendu změna federální ústavy zakazující stavbu minaretů, jež vyvolala debatu o možnosti nerespektování rozhodnutí ústavodárce Spolkovým soudem. V kontextu uvedených aktuálních případů článek nejprve rozebírá možnost úplného vyloučení konání referend o lidských právech. Výluka z možnosti konat referendum může mít řadu podob, které jsou popsány s uvedením praktických problémů slovenské a slovinské úpravy. V zásadě jde o škálu pěti možností, z nichž ta nejméně restriktivní umožňuje v referendu přijmout jakoukoliv úpravu neodporující materiálnímu jádru ústavy, zatímco ta nejvíce restriktivní zakazuje konání referend jakkoliv se dotýkajících rozsahu lidských práv. Závěrečná kapitola obsahuje teoretické pojednání o legitimitě rozhodnutí přijatých v referendu jako takových s ohledem na možnost jejich aposteriorního soudního přezkumu a apriorních výluk.
 
Klíčová slova: přímá demokracie, základní práva, ústavní přezkum, práva LGBT osob, ústavní principy
 
Human Rights and Deciding in a Referendum
 
Abstract: The paper deals with the topic of conflicts between human rights protection and referendums. Firstly, the examples of same-sex marriage in the United States and a ban on building minarets in Switzerland are introduced. In the U. S., a conflict has recently arisen between state constitutional amendments passed in a referendum banning same-sex marriage on the one hand, and case law of a number of appellate courts who believe such amendments to be in breach of the Fourteenth amendment of the Federal Constitution. Switzerland has recently passed, also in a referendum, a constitutional change banning the building of minarets, which has triggered a debate about the possibility of the Federal Court to ignore the will of the people. In the context of those examples, the paper goes on to discuss the different modalities of exclusion of human rights issues from the scope of referenda. Five different models are described in the context of the Slovenian and Slovakian constitutions, ranging from the least restrictive allowing a referendum on almost any topic besides the essential constitutional guarantees, to the most restrictive excluding any issue within the scope of human rights. In its final chapter the paper discusses the theory of legitimacy of decisions passed in a referendum in general, while also mentioning the issues of a posteriori judicial review and a priori material exclusions.
 
Key words: direct democracy, fundamental rights, constitutional review, LGBT rights, constitutional principles
 
ŠČERBA, Filip: Extenze kriminalizace ve vztahu k možnostem trestní justice
 
s. 140-153
 
Abstrakt: Proporcionalita trestní represe bývá zpravidla pojímána ve smyslu posuzování adekvátnosti míry trestního postihu z hlediska respektování práv a svobod jednotlivce, principů humanity, jakož i z hlediska dodržování zásady podpůrné role trestního práva. Poněkud opomíjena je potřeba proporcionality také mezi rozsahem trestní odpovědnosti a kapacitními možnostmi orgánů tvořících systém trestní justice. Rozpínání trestní represe zvyšuje zátěž orgánů činných v trestním řízení, a je tak jedním z významných faktorů negativně ovlivňujících délku trestního řízení, což vede zákonodárce k potřebě zavádět a prosazovat nové, zkrácené formy trestního řízení. Hlavním cílem tohoto článku je alespoň přibližně kvantifikovat, jak výrazně některá rozšíření trestní odpovědnosti zatížila trestní justici. Za tímto účelem je nabídnuta analýza statistických údajů o vyřizování některých trestných činů, jichž se toto rozšiřování trestní represe týkalo. Její výsledky mohou být vnímány jako potvrzení toho, že i zdánlivě drobná novelizace trestněprávních předpisů může výrazně zvýšit zátěž orgánů činných v trestním řízení a negativním způsobem tak ovlivnit fungování celého systému trestní justice.
 
Klíčová slova: trestní represe, kriminalizace, ohrožení pod vlivem návykové látky, kriminalita
 
Extension of Criminalization in Relationship to the Limits of Criminal Justice
 
Abstract: Proportionality of criminal repression is usually viewed in terms of assessing the adequacy of the level of criminal sanctions in terms of respect for individual rights and freedoms, principles of humanity, and respect for the principle of the supportive role of criminal law.Somewhat overlooked is the need for application of the principle of proportionality also between the scope of criminal responsibility and the capacity of bodies constituting the criminal justice system. Expansion of criminal repression increased the workload of law enforcement and is thus one of the major factors negatively affecting the length of the criminal proceedings, which leads to the need for the legislature to introduce and promote new, shortened form of criminal proceedings. The main objective of this article is, at least approximately, to quantify how much would some expansions of criminal liability burden on the criminal justice system. For this purpose, it offers an analysis of statistical data on the settlement of certain crimes to which this expansion of criminal repression applies. The results can be seen as confirmation that even seemingly minor amendments to criminal legislation could significantly increase the workload of law enforcement and negatively affect the functioning of the entire criminal justice system.
 
Key words: penal repression, criminalisation, under the influence of drugs, criminality
 
DISKUSE/ DISCUSSION
 
BERDISOVÁ, Lucia – KÁČER, Marek: Na západe nič nového (kopernikovský obrat v ontológii právnych noriem)
 
s. 154-170
 
Abstrakt: Cieľom tohto textu je dokázať nasledujúce tri tézy: 1. Pýtať sa na umiestnenie právnej normy v rozlíšení „Existuje právna norma vo formálnom prameni práva alebo v ľudskej mysli?“ je zmätočné, ak nevymedzíme právno-filozofický problém, ktorý sa môže danou otázkou riešiť. 2.Nie je neplodné, ani nesprávne vnímať (právnu) normu (aj) ako vieru, presvedčenie, či motív ľudského správania. 3. Ak aj na úrovni ontológie noriem prijmeme, že norma ako fakt „existuje v ľudskej mysli“, potom to neznamená, že právnici strácajú dôvod hľadať právne normy v oficiálnych prameňoch práva – právna prax „beží“ jako doposiaľ. Tento text je koncipovaný ako polemická reakcia na článok Kde je právo?, v ktorom Dr. Eduard Bárány prezentoval názor, v zmysle ktorého uvedený ontologický prístup k normám oslabuje právo jako prostriedok sociálnej kontroly.
 
Kľúčové slová: interpretácia práva, normativita, objektivita/subjektivita práva, ontológia noriem, platnost práva, záväznosť práva
 
All Quiet on the Western Front (Copernican Turn in the Ontology of Legal Norms)
 
Abstract: The aim of this paper is to back up three following theses: 1.To search for a location of legal norm in the context of distinction “Does legal norm exist in a formal source of law or rather in a human mind?” is confusing unless we delimitate a legal-philosophical puzzle which can be solved by answering such a question. 2. It is neither vain, nor wrong to conceive (legal) norm (also) as a belief or motive of human behaviour. 3. If we accepted at the level of ontology of norms that norm is a fact that “exists in a human mind” then it would not mean that lawyers lose the reason to look for legal norms in official sources of law – legal practice would “go on” as usual. This paper is conceived as a polemical reaction to the article Where is the law? in which Dr. Eduard Bárány argues that the aforementioned ontological approach towards norms weakens law as a means of social control.
 
Key words: interpretation of law, normativity, objectivity/subjectivity of law, ontology of norms, validity of law, bindingness of law
 
 
NĚMČÁK, Vítězslav: Dobrovolná odpovědnost státu za škodu způsobenou notářským zápisem o právním jednání
 
s. 171-182
 
Abstrakt: Vytváření notářských zápisů je v České republice široce pojímáno jako veřejnoprávní proces. Z toho důvodu stát odpovídá za škodu způsobenou chybným notářským zápisem o právním jednání. Autor tohoto příspěvku argumentuje, že sepisování notářského zápisu nemá být hodnoceno jako výkon veřejné moci. Podrobná analýza ukazuje, že sepisování notářského zápisu má více soukromoprávních prvků než veřejnoprávních charakteristik. Z toho pak plyne, že neexistuje ústavním pořádkem daná povinnost státu nést odpovědnost za škodu způsobenou notářským zápisem. Nicméně zákonodárce může rozšířit rozsah odpovědnosti státu za škodu, což není v případě dnešní české právní úpravy odpovědnosti za notářský zápis v rozporu s ústavními zásadami.
 
Klíčová slova: odpovědnost státu za škodu, notářský zápis, nesprávný úřední postup, právní dualismus, Soudní dvůr Evropské unie
 
Voluntary State Liability for the Damage Caused by Notarial Act on Legal Proceedings
 
Abstract: Creating notarial acts in the Czech Republic is broadly conceived as a public process.For this reason, the state is liable for damages caused by faulty notarial acts. The author of this paper argues that the drafting of a notarial deed does not qualify as exercise of public authority.Detailed analysis shows that the drafting of a notarial deed has more private law than public characteristics. It follows from this that there is no constitutional obligation for the on State to bear responsibility for the damage caused by a notarial deed. However, the legislature may extend the scope of State liability, which is not, in the case of today’s Czech legislation on the responsibility for the notarial act contrary to the constitutional principles.
 
Key words: State liability for damage, notarial, maladministration, legal dualism, Court of Justice of the European Union
 
 
SISKOVIČ, Štefan: Otázka vzniku Československej republiky na území Slovenska
 
s. 183-195
 
Abstrakt: Vpredloženom článku sa snažím obhájiť tézu, že prvá Československá republika nemohla na území Slovenska právne vzniknúť už vyhlásením recepčnej normy neskôr prijatej ako zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., teda už 28. októbra 1918. Obsah článku je štruktúrovaný tak, aby na jednej strane vynikla historická diskusia (deskriptívna úroveň článku), ktorá sa o uvedenom probléme v minulosti viedla, ale zároveň tak, aby závery vyplývajúce z uskutočnenej analýzy boli aplikovateľné aj na iné podobné prípady v rámci súčasnej argumentácie (preskriptívna úroveň článku).V článku preto postupujem najskôr od analýzy argumentácie podporujúcej tézu, že prvá Československá republika právne vznikla už 28. októbra 1918, pričom sa pokúšam vyrovnať s dôvodmi, ktoré uvádzali zástancovia tejto právnej fikcie.Následne sa venujem rozboru tézy, že prvá Československá republika nemohla na území Slovenska právne vzniknúť už 28. októbra 1918, pretože v uvedenom období ešte Československá republika na Slovensku nevykonávala efektívne svoju štátnu moc. V rámci argumentácie pritom využívam aj stabilnú judikatúru Najvyššieho správneho súdu.V závere článku sa snažím zhrnúť predchádzajúcu argumentáciu a poukázať tak nedostatočnú explanačnú silu právnej fikcie, ktorá považuje 28. október 1918 za dátum právneho vzniku prvej Československej republiky.
 
Kľúčové slová: kontinuita, normatívna teória, derogačná klauzula, vznik prvej ČSR, recepčná norma
 
The Question of the Formation of the Czechoslovak Republic on the Slovak Territory
 
Abstract: In the presented article I try to defend the thesis that from legal point of view the first Czechoslovak Republic could not come to life on the territory of Slovakia on 28th of October in 1918. The content of the article is structured in order to present on the one hand, the historical discussion (descriptive level), that was held about this problem in the past, but at the same time to formulate conclusions that could be applied in other similar cases within present discussion (prescriptive level). In the beginning of the article we proceed from the analysis of an argument that supports the thesis that the first Czechoslovak Republic was created on 28th of October in 1918, while trying to come to terms with the arguments that support this legal fiction. Then I analyse the thesis that the first Czechoslovak Republic could not legally be created on the territory of Slovakia on 28th of October in 1918, because at that time Czechoslovak Republic didn’t execute its effective power in the territory of Slovakia. To support this thesis I use also the stable practice of the Supreme Administration court. At the end of the article I try to summarise previous arguments and point out the lack of explanatory power of legal fiction that the Czechoslovak republic was created on 28th of October in 1918.
 
Key words: continuity, normative theory, derogatory clause, creation of first Czechoslovak Republic, reception standard
 
RECENZE /REVIEWS
 
TELEC, Ivo: Smejkal Vladimír. Kybernetická kriminalita. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, 636 s.
 
s. 196-199
 
Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA /CONFERENCES AND REPORTS
 
Urban, Michal – Krupová, Tereza:  Zpráva z konference 8th worldwide Global Alliance for Justice Education Conference a 13th International Journal of Clinical Legal Education Conference „Justice Education for a Just Society
 
s. 200-202
 
BONK, František: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie: Daňové úniky, daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania“
 
s. 203-205