www.pravnik.eu

Vyhledávání/7/2016

STATI / ARTICLES 
 
DOSTÁL, Martin: Tři výročí Antonina Scalii

s. 561–587
 
Abstrakt: Autor se v článku věnuje analýze ústavněprávní interpretace a výkladu zákonů, které používal jeden z nejpopulárnějších soudců Nejvyššího soudu USA, výjimečný člověk Antonin Scalia, intelektuální vůdce konzervativního křídla soudu, jenž 12. února 2016 nečekaně zemřel. Za dlouhou dobu, kterou sloužil u soudu (téměř třicet let), sepsal více odlišných a konkurujících stanovisek než kterýkoli jiný soudce. Jeho styl psaní byl květnatý a vášnivý, používal výstřední analogie, jakož i široké znalosti historie. Scalia nedělal kompromisy se svými názory a věrností Ústavě Spojených států, aby k sobě přitáhl ostatní soudce. Vytrvale oponoval teorii „živé Ústavy“, kterou někteří soudci používali pro ospravedlnění rozhodnutí, která nebyla založena na textu Ústavy a doktríně materiálně pojatého řádného procesu. Zdůrazňoval striktní oddělení mocí jednotlivých větví vlády; podle jeho názoru jasné meze oddělení zákonodárné, výkonné a soudní moci vycházejí přímo z Ústavy. Scalia tvrdil, že neexistuje žádné ústavní právo na interrupci a hlasoval proti zákonům, založeným na rozdílech mezi rasami, pohlavím nebo sexuální orientací. Autor se snaží ukázat Scaliovu metodologii a stylistického génia v případech Morrison v.Olson (1988), City of Richmond v. J. A. Croson (1989), Webster v. Reproductive Health Services (1989), Cruzan v. Director,Missouri Department of Health (1990), Barnes v. Glen Theater (1991), Planned Parenthood of Southern Pennsylvania v. Casey (1992), Lee v. Weisman (1992), United States v. Virginia (1996), Troxel v. Granville (2000), Martin v. PGA Tour (2001), Kyllo v. United States (2001), Atkins v. Virginia (2002), McConnell v. FEC (2003), Lawrence v. Texas (2003) a Obergeffel v. Hodges (2015). Článek ukazuje také Scaliovu dobrou povahu a charakter. Byl to brilantní, polemicky založený člověk s nenapodobitelným smyslem pro humor, muž pevných zásad, včetně estetických. Scalia byl tradicionalistický katolík, hluboce věřící, podporující dlouhodobou americkou tradici nesektářských veřejných modliteb k Bohu. Nechť odpočívá v pokoji.
 
Klíčová slova: výklad ústavního textu, výklad zákona, odlišné stanovisko, souhlas s výrokem rozhodnutí, nesouhlas s odůvodněním, metoda výkladu, zaměřená na textu předpisu, metoda výkladu, založená na chápání slov a vět v době přijetí předpisu, metoda hledající vůli zákonodárce či ústavodárce, výklad zaměřený na účel předpisu, teorie živé Ústavy, materiálně pojatá klauzule řádného procesu ve čtrnáctém dodatku

Three Anniversaries of Justice Antonin Scalia
 
Abstract: The author analyses constitutional and statutory interpretation used by one of the most popular Justice of the Supreme Court of the United States, an extraordinary individual Antonin Scalia, intellectual leader for the textualist and originalist position in the Court’s conservative wing. In February, 12, 2016 he has passed away. During his long tenure (served on the Court for nearly thirty years), Scalia has written more concurring opinions and dissents than any other Justice. His writing style was colourful and forceful, with garish analogies and historical background. Scalia does not compromise his views and fidelity to the Constitution of the United States in order to attract other Justices. He staunchly opposes the idea of “living Constitution”, which some Justices have used to justify decisions not grounded in the text of the Constitution, and the doctrine of “substantive due process of law”. He emphasised a strict separation of powers among the branches of government; in his view clear lines of separation among legislative, executive and judicial branches follow directly from the Constitution. Scalia has argued that there is no constitutional right to abortion and voted to strike down laws which make distinctions by race, gender or sexual orientation (affirmative action). The author shows Scalia’s methodology and stylistic genius in opinions like Morrison v.Olson (1988), City of Richmond v. J. A. Croson (1989),Webster v. Reproductive Health Services (1989), Cruzan v. Director, Missouri Department of Health (1990), Barnes v.Glen Theater (1991), Planned Parenthood of Southern Pennsylvania v. Casey (1992), Lee v.Weisman (1992), United States v. Virginia (1996), Troxel v. Granville (2000), Martin v. PGA Tour (2001),Kyllo v. United States (2001), Atkins v. Virginia (2002), McConnell v. FEC (2003), Lawrence v. Texas (2003) and Obergeffel v. Hodges (2015). The article also demonstrates Scalia’s good nature and character.He was brilliant, polemical, with incomparable sense of humour, he was a man of rigid principle, including aesthetics. Scalia was a traditionalist Catholic, a man of strong faith, supported a longstanding American tradition of nonsectarian prayer to God at public celebrations.May he rest in peace.
 
Key words: constitutional interpretation, statutory interpretation, dissenting opinion, concuring opinion, textualisms, originalisms, original intent, intencionalism, purposivism, living constitution, substantive due proces
 
 
JALČ, Adrián – JURIŠOVÁ, Kristína: K niektorým právnym a historickým aspektom amnestií
 
s. 588–603
 
Abstrakt: Amnestia bola tradične použivana ako politicky nastroj kompromisu. Amnestia umožňuje, aby „štat zabudol“ trestne činy, pri ktorych spravidla došlo k trestnemu stihaniu. Akt amnestie sa spravidla vzťahuje na skupinu ľudi, ktori sa dopustili určitych trestnych činov. Tieto ustavne vysady (niekedy všeobecne nazyvane ako „zhovievavosť“), koncepčne vyplyvaju z monarchistickej ideologie. V uvodnej časti članku sme zadefinovali pojem amnestia, milosť a jednotlive formy amnestie a milosti: aboliciu, agraciaciu a rehabilitaciu. V samotnom obsahu članku, sme venovali najvačšiu pozornosť rozhodnutiu o amnestii jako prameňu prava na uzemi Slovenskej a Českej republiky, zamerali sme sa najma na historicky vyznamne rozhodnutia o amnestii.V kontexte judikatury ustavneho sudu sme aj analyzovali, či rozhodnutie udeliť amnestiu je (ne)odvolateľne.
 
Kľúčové slová: amnestia, milosť, trest, prezident, zanik trestnosti, zahladenie odsudenia
 
Some Legal and Historical Aspects of Amnesties
 
Abstract: Amnesty has traditionally been used as a political tool of compromise. Amnesty allows the state “to forget” criminal acts, usually before prosecution has occurred. An act of amnesty is generally granted to a group of people who have committed crimes. These constitutional prerogatives (sometimes generally called “clemency”) are conceptually resulting from monarchist ideology. In the introductory part of article, we defined the notion of amnesty, grace, and various forms of amnesty and grace: abolition, agraciation and rehabilitation. The article focuse mostly on amnesty as a source of law in the territory of Slovakia and Czech Republic, while we pay special attention to historically important amnesty decisions. In the context of the case law of the Constitutional Court the article analysed whether the decision to grant amnesty is (ir)revocable.
 
Key words: amnesty, grace, pardon, punishment, president, termination of punishable, expunging of conviction
 
ČECHMÁNEK, Kristián: Pohľad do zrkadla alebo o schizofrénii paragrafu 241 zákona č. 140/1961 Sb.
 
s. 604–618
 
Abstrakt: Táto práca predstavuje náhľad do českej a slovenskej trestnoprávnej ochrany ľudskej dôstojnosti v sexuálnych veciach. Autor skúma vývoj spoločnej, socialistickej právnej úpravy trestného činu znásilnenia a jej vyústenie do dvoch samostatných právnych poriadkov. Primárnym zámerom je preukázať, že osoby mužského pohlavia nepožívajú v slovenskom právnom prostredí náležitú ochranu pred obráteným znásilnením, teda protiprávnym konaním ženy – páchateľky, ktorá násilím, hrozbou bezprostredného násilia alebo využitím bezbrannosti, donúti muža k súloži. Štát tak opomína svoj pozitívny záväzok zabezpečiť rovnakú trestnoprávnu ochranu ľudskej dôstojnosti pre všetkých, bez ohľadu na pohlavie. V porovnaní s českou právnou úpravou možno hovoriť o zásadne odlišnom prístupe k problému, a to napriek totožným východiskovým podmienkam.Rozdiely sú badateľné predovšetkým po prijatí zákona č. 144/2001 Sb., ktorý predstavoval významný krok smerom ku komplexnej ochrane potenciálnych obetí sexuálnej trestnej činnosti. Slovenský zákonodarca dostal ukážkový návod, ako sa vyrovnať s nepostačujúcou a rigidnou socialistickou právnou úpravou. Autor v závere článku, po dôkladnej analýze právneho stavu, navrhuje jednoduchú legislatívnu zmenu, ktoré je už dobre známa z českého právneho prostredia.
 
Kľúčové slová: ľudská dôstojnosť, znásilnenie, sexuálne násilie, diskriminácia, rovnosť
 
Looking into the Mirror and Reflecting on the Schizophrenic Section No. 241 of an Act No. 140/1961 Coll.
 
Abstract: This article focuses on Slovak and Czech legal protection of human dignity in sexual matters through legal instruments of criminal law. The author examines the evolution of joint socialist rape crime legislation and its outcomes in two separate legal orders. The primary goal of the paper is to prove that the Slovak legal system does not provide sufficient protection for males against woman-on-man rape. Since the Slovak state fails in the terms of protection of men significantly, therefore it does not fulfil its obligation to protect human dignity with criminal law measures in accordance with the principle of equality. In comparison with the Czech legal order, we see considerably different approach despite of the same initial conditions. Differences were brought in by enacting Act no. 144/2001 Sb. which represented a step forward in terms of comprehensive legal protection from potential sexually oriented crimes. A Slovak legislator, therefore, gained a comparative advantage and a detailed guide for overcoming insufficient and rigid socialist – based legislation. In the end of the article, after exhaustive legal analysis, the author suggests a simple change of current Slovak criminal act which is already well known from Czech legal order.
 
Key words: human dignity, rape, sexual violence, discrimination, equality
 
DISKUSE / DISCUSSION
 
NOVOTNÝ, Oto: Hypertrofie práva, její aspekty a jak jí čelit
 
s. 619–625
 
Abstrakt: V úvodu uvádí autor konkrétní údaje o hypertrofii práva v České republice, Spolkové republice Německo a v Polské republice. Hypertrofii práva spojuje především s přechodem společnosti ve společnost postindustriální a posuzuje ji jako velmi záporný fenomén. Domnívá se, že z postulátu právního státu jednoznačně plyne, že právní řád by měl být alespoň relativně stabilní, relativně přehledný a relativně určitý. Ve všech těchto směrech hypertrofie práva celkovou situaci podstatně zhoršuje. Současně je v mnohých státech (včetně České republiky) spojena s legislativní krizí. Značná část právních předpisů nemá náležitou úroveň, což vede k jejich častým novelizacím a k jejich malé životaschopnosti. Postupně se tak vytrácí úcta k zákonům a právní jistoty, což je zvlášť významné ve světle dávného postulátu „Ubi ius incertum, ibi ius nullum“. Vše nasvědčuje tomu, že hypertrofie práva podstatně snižuje účinnost práva a ohrožuje i samotný právní stát. Podle autora třeba jí čelit především zvyšováním kvality zákonů. Neprávníkům i právníkům vytýká autor dominující názor, že právní úprava je všemocná a že všechny společenské problémy jsou řešitelné právem. Práci v oblasti tvorby zákonů považuje autor za mimořádně významnou, velmi obtížnou, vyžadující zvlášť kvalifikované odborníky a přirovnává ji k práci vědecké.
Klíčová slova: právní stát, hypertrofie práva, legislativa, účinnost práva
 
Hypertrophy of the Law, its Aspects and How to Face It
 
Abstract: In the introduction, the author presents specific data on the so called hypertrophy of law in the Czech Republic, the Federal Republic of Germany and the Republic of Poland. Hypertrophy of law is connected especially with the transition to the post-industrial society and the author considers it a very negative phenomenon. He is of the opinion, that the rule of law principle clearly establishes that legislation should be at least relatively stable, relatively clear and relatively certain. In all these aspects, the fact of the hypertrophy of the law makes the overall situation considerably worse. At the same time, in many countries (including the Czech Republic) it is associated with legislative crisis. A considerable part of legislation is not of the appropriate quality, which leads to their frequent amendments and to short viability. Gradually, the respect for the law and legal certainty is lost, which is particularly important in the light of the ancient postulate of “Ubi jus incertum, ibi jus nullum”. Everything seems to indicate that hypertrophy of the law substantially reduces the effectiveness of law and threatens the very rule of law.According to the author this trend must be faced primarily by increasing the quality of laws. The author accuses lawyers and non-lawyers alike of having the opinion that legislation is omnipotent and that all social problems are solvable through law. Law-making is according to the author considered to be extremely important, very difficult, requiring specially trained professionals and he compares it to scientific work.
 
Key words: the rule of law, hypertrophy of law, legislation, effectiveness of law
 
RECENZE / REVIEWS
 
KYSELA, Jan: Kervégan Jean-Francois. Co s Carlem Schmittem? 2015
 
s. 626–629
 
SOBEK, Tomáš: Stamos David N. Myth of Universal Human Rights. 2015
 
s. 629–631
 
MICHORA, Zdeněk: Škurek Martin. Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR. 2015
 
s. 632–633
 
Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CONFERENCES AND REPORTS
 
URBAN, Michal: Zpráva ze zimní školy věnované metodám a technikám výzkumu „Winter School in Methods and Techniques“, Bamberk, Spolková republika Německo, 26. února – 4. března 2016
 
s. 634–635
 
FRIC, Milan: Zpráva z IV. zasedání odborného kolegia pro občanské právo
 
s. 636–638