www.pravnik.eu

Vyhledávání/11/2016

STATI / ARTICLES
 
ONDŘEJKOVÁ, JanaVýběr soudců Ústavního soudu ČR
 
s. 945–958

Abstrakt: Za dvacet dva let existence Ústavního soudu ČR zastávalo funkci ústavního soudce 41 osob, které uspěly z celkem 61 nominací pocházejících od tří prezidentů a projednávaných v různých funkčních obdobích Senátu (v letech 1993 a 1994 Poslanecké sněmovny). Cílem tohoto článku je shrnout důvody, které se ukázaly být rozhodujícími při udělování souhlasu s jednotlivými kandidáty, a ověřit, nakolik výsledek nominačního procesu soudců Ústavního soudu ČR odráží jak vektorový součet politických sil působících při schvalování kandidátů, tak důraz, který v něm byl kladen na odbornost a profesionalitu budoucího ústavního soudce.
 
Klíčová slova: Ústavní soud, soudce ústavního soudu, jmenovací proces, právo a politika, výběr soudců
 
The Selection of Judges of the Constitutional Court of the Czech Republic
 
Abstract: The Constitutional Court of the Czech Republic has been in existence for 22 years. During that time, the three Presidents of the Czech Republic have nominated 61 candidates for the position of Judge of the Constitutional Court. However, ensuing debates and arguments held during different
terms of the Senate (during 1993 and 1994 of the Chamber of Deputies), only 41 of those 61 went on to be appointed to the post of Judge of the Constitutional Court. The aim of this article is to summarise the reasons that turned out to be decisive for the approval of the individual candidates. This enables us to test the extent to which the result of the appointment process of the constitutional judges reflects the vector sum of the political forces influencing the approval of candidates, as well as the emphasis put on the expertise and professional demeanour of the prospective constitutional judge.
 
Key words: Constitutional court, constitutional judge, the nomination process, law and politics, the selection of judges
 
 
JANEČEK, Václav: Kauzalita a rozsah odpovědnosti
 
s. 959–981
 
Abstrakt: Nový občanský zákoník (o. z.) ponechává tradičně vymezení příčinné souvislosti na judikatuře a právní teorii. Vzdor „mlčení“ zákona mohou ale vést změny, které stojí v pozadí o. z., k odlišnému pojetí kauzality, než které u nás doposud panovalo. Cílem tohoto článku je načrtnout do značné míry originální teorii kauzality, a to na základě analýzy dvou klíčových reformních momentů o. z. Konkrétně se autor snaží domyslet, co může pro kauzalitu znamenat deklarovaný 1) odklon od materialismu a 2) příklon k idealistické západní tradici, který přijetí o. z. pravděpodobně provázel. Na příkladu mimosmluvní odpovědnosti za újmu způsobenou vlastním zaviněním (§ 2910 o. z.) autor článku pomocí historické, doktrinální a srovnávací metody dokládá, že kauzalitu lze dnes chápat jako dvojstupňový ideální test faktické a právní souvislosti mezi porušením povinnosti a vznikem újmy. Faktická kauzalita je v takové koncepci nicméně jen měřítkem negativním. Pozitivní měřítko právní souvislosti (adekvátnosti/rozsahu odpovědnosti) pak podle autora plyne přímo ze zákona a je jím hned dvakrát presumované ideální měřítko předvídatelnosti škodního následku z hlediska rozumného průměrného člověka, respektive osoby průměrných vlastností. Každá tato domněnka hraje svou roli při posuzování jiné příčinné souvislosti (buď ve vztahu k první újmě, nebo k následné újmě). Nastíněná teorie může navíc výrazně posílit procesní postavení poškozeného.
 
Klíčová slova: odpovědnost, kauzalita, předvídatelnost, materialismus, idealismus, domněnka, nedbalost, zavinění, přičitatelnost, rekodifikace
 
Causation and the Scope of Liability
 
Abstract: The new Czech Civil code (CC) traditionally does not define causation and leaves this task to the judiciary and legal theory. Despite this statutory “silence”, the changes that stand behind the CC may lead to a conception of causation that is very different from that which has been used in the Czech Republic until recently. The aim of this article is to develop this new theory of causation which is based on an analysis of two crucial reformative features of the CC. In particular, the author seeks to answer how our conception of causation might be influenced by the declared (1) departure from materialism and (2) inclination to the idealistic western tradition.He examines the extra-contractual fault-based liability regime (§ 2910 CC) by a historical, doctrinal and comparative method and shows that the causation under current Czech law can be understood as a two phased ideal test of factual and legal causation (i.e. a relation between a breach of a duty and damage). However, the factual causation test is only a negative one. A positive legal causation (adequacy/scope of liability) is then implied by the statute. According to the CC, the causal link can be presumed where the damage was foreseeable by a rational average human,or by a person of average abilities. Each of these two presumptions plays a crucial role when assessing different causation (relating to primary or consequential damage). This theory may then substantially strengthen the procedural position of the claimant.
 
Key words: liability, responsibility, causation, foreseeability, materialism, idealism, presumption, negligence, fault, accountability, recodification
 
MOLITORIS, Peter: Správny súdny poriadok a možnosti alternatívneho riešenia sporov
 
s. 982–998
 
Abstrakt: Kontinuálny nárast agendy prejednávanej súdmi v správnom súdnictve má za následok neúmerné predlžovanie celkovej dĺžky súdneho konania, ktoré sa takto stáva z hľadiska ochrany verejných subjektívnych práv účastníkov konania neefektívnym a často neúčinným. Správny súdny poriadok, ktorý jako nový procesný kódex pre oblasť správneho súdnictva nadobudne účinnosť v júli 2016 si za jeden z cieľov kladie vytvorenie podmienok pre rýchlejšie, hospodárnejšie a tým aj účinnejšie a efektívnejšie konanie súdov.Nástrojmi pomáhajúcimi zrýchleniu súdnych konaní elimináciou nadbytku rozhodovanej agendy správnych súdov by mohli byť aj prostriedky alternatívneho riešenia sporov. Článok analyzuje vybrané alternatívne riešenia prezentované Odporúčaním Výboru ministrov Rady Európy Rec (2001)9, pričom tieto konfrontuje s novou právnou úpravou správneho súdnictva v Slovenskej republike.V závere článku autor konštatuje, že priestor, ktorý sa pri príprave novej komplexnej kodifikácie rozhodovania v správnom súdnictve otvoril širšiemu využitiu prostriedkov alternatívneho riešenia sporov ostal z veľkej časti nevyužitý. Táto skutočnosť môže mať v spojení s absenciou súvisiacej právnej úpravy v predpisoch regulujúcich postup správnych orgánov v správnom konaní za následok, že očakávaný efekt v podobe zrýchlenia súdneho konania dosiahnuteľný využitím prostriedkov alternatívneho riešenia sporov sa v konečnom dôsledku nedostaví.
 
Kľúčové slová: alternatívne spôsoby riešenia administratívnych sporov, správne konanie, správne súdnictvo, mediácia, správny súdny poriadok
 
Administrative Law Procedures and Alternative Dispute-Settlement
 
Abstract: The continuous growth of agenda of administrative judiciary bodies results in disproportionate delays in the overall duration of court proceedings with the proceedings becoming ineffective and, oftentimes, also inefficient in terms of parties to the proceedings and their rights. The Administrative Procedure Code which, as a new procedural code applicable to administrative judiciary, becomes effective in July 2016 aims, inter alia, to form conditions allowing for faster, more economical and, thus, more efficient court procedures.Means of alternative disputes resolution could represent one of the tools contributing to the speeding up of court proceedings by eliminating the excess of administrative courts agenda. This paper analyses particular alternatives to litigation presented by the Recommendation Rec (2001)9 of the Council of Europe Committee of Ministers while confronting them with the new administrative judiciary legislation in the Slovak Republic. The author of the paper concludes that the space which has opened up during the drafting of the new comprehensive administrative courts adjudication codification for a wider utilisation of alternatives to litigation has been mostly left unused. This fact, connected with the absence of relevant regulations governing the procedures to be adhered to by administrative bodies in administrative proceedings, can potentially result in the situation when the anticipated effect represented by the speeding up of court proceedings secured, inter alia, by alternative means of disputes settlement is not achieved.
 
Key words: alternative means of resolving administrative disputes, administrative procedure, administrative justice, mediation, The Administrative Procedure Code
 
BRAŽINA, Radislav: Odůvodnění normativních (s)právních aktů a jejich vztah k ochraně práv adresátů veřejné správy
 
s. 999-1010
 
Abstrakt: Autor se v článku zabývá významnou oblastí právní normotvorby, konkrétně otázkami spojenými s důvodovými zprávami k (s)právním předpisům. V této souvislosti je v článku poukazováno na významnou (dvoj)roli, kterou má v procesu přijímání právních předpisů veřejná správa, jež právní předpisy nejen připravuje, ale (v určitých případech) je i přijímá. Autor následně v článku analyzuje základní funkce, které odůvodnění normativních (s)právních aktů plní. Autor uvádí, že důvodová zpráva má sloužit nejen k seznámení se s právním předpisem při jeho přijímání zastupitelským orgánem, ale zároveň může být legitimně využívána i při aplikaci právního předpisu. Přestože důvodové zprávy mohou být zdrojem velmi cenných informací, přístup praxe k nim není důsledný a nezřídka jen velmi zběžně popisují novou právní úpravu, případně dojde v průběhu procesu přijímání předpisu k změně jeho textu a důvodová zpráva na tuto změnu nereaguje. V důsledku uvedených nedostatků současné praxe a nedůslednosti při zpracovávání důvodových zpráv se důvodové zprávy začasté stávají jen pouhým přívěskem právního předpisu a jejich role je zcela marginální. Autor však v článku zdůrazňuje význam důvodových zpráv a na kritický rozbor současného stavu navazuje úvahami de lege lata i de lege ferenda.
 
Klíčová slova: odůvodnění normativních správních aktů, důvodová zpráva, funkce důvodových zpráv, využití důvodových zpráv
 
Reasoning of Normative (Administrative) Acts and their Relationship to Protection of the Public Subjective Rights
 
Abstract: The author deals with the important part of legal rule-making – issues related to the reasoning of draft of normative (administrative) act. In this context, the article points out the important role of public administration, which does not only prepare acts, but also accepts them. It follows that the explanatory memorandum in most cases creates public administration. The author analyzes the basic functions of explanatory memorandum of normative (administrative) acts. The author states that the explanatory memorandum should serve not only to make representative body familiar with the prepared law, but it can be legitimately used during the application of the legislation in question. The author also points out the deficiencies of current practice and inconsistencies in the treatment of explanatory memorandum, although the explanatory memorandum can be a source of valuable information. Although the explanatory memorandum can be source of valuable information, due to current practice very often becomes a dangling and its role is marginal. Critical analysis of the current practice author amends with considerations de lege lata and de lege ferenda.
 
Key words: Reasoning of normative administrative acts Explanatory Memorandum Features of explanatory memorandum The use of explanatory memorandum
 
JUBILEUM / JUBILEE
 
Pětašedesátiny Jana Bárty / Jan Bárta is Sixty-Five
 
s. 1011–1013
 
RECENZE / REVIEWS
 
CVRČEK, František: Colotka Peter – Káčer Marek – Berdisová Lucia. Právna filozofia dvadsiateho storočia. 2016 
 
s. 1014–1016
 
OVEČKOVÁ, Oľga: Vozár Jozef. Významní slovenskí právnici z Liptova. 2016
 
s. 1016–1018
 
ŠMIHULA, Daniel: Hodás Milan. Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu (a niektoré súčasné výzvy). 2016
 
s. 1019–1021
 
FRIEDEL, Tomáš: Kosek Jan. Jak (ne)být sám (se) sebou. Problém autenticity. Zrod a cíle moderního člověka ve světle filozofie a literatury. 2015
 
s. 1021–1023
 
 
Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CONFERENCES AND REPORTS
 
HURYCHOVÁ, Klára – TOMÁŠEK, Petr – ZVÁRA, Michael: Zpráva z konference „Obchodní korporace a ochrana slabší strany – tradice a nové výzvy“
 
s. 1024–1027
 
PILAROVÁ, Terezie – TALANDA, Adam: Zpráva z XVIII. konference právních romanistů České a Slovenské republiky konané ve dnech 27. a 28. května 2016 v Trnavě
 
s. 1028–1030