www.pravnik.eu

Vyhledávání/12/2016

STATI / ARTICLES
 

GÜTTLER, Vojen– MATEJKA, Ján: K otázkám některých základních lidských práv a svobod v souvislosti s právní ochranou biometrických údajů
 
s. 1033–1056
 
Abstrakt: Biometrické údaje představují zvláštní a vysoce privilegovanou kategorii citlivých osobních údajů. Jejich použití je tak silně limitováno zákonem, a to z celé řady důvodů. Typickým důvodem je zde možný konflikt mezi veřejným zájmem (či i zájmem jednotlivců) na práci s biometrickými údaji na straně jedné a základním právem, zejména na ochranu soukromého života, na straně druhé. Zde je možnou metodou řešení test proporcionality. Biometrické údaje mají ve srovnání s jinými osobními údaji svá rizika, představují totiž jedinou kategorii osobních údajů, jež (až na výjimky) nelze po dobu života člověka jakkoliv změnit, jsou tedy zranitelné a v mnoha ohledech zneužitelné, nezřídka pak zcela nevratně; veřejnoprávním instrumentem k omezení rizik je zde však pouze rámcová úprava zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakkoliv kolem právní kvalifikace a samotného režimu biometrických údajů panují některé pochybnosti, je zřejmé, že řešení lze nalézt – co do interpretace – zejména v rovině ústavněprávní, případně na úrovni práva Evropské unie. Je nutno lépe využívat princip proporcionality, posílit záruky proti zneužití biometrických údajů, rozvíjet opatření preventivní a důsledněji analyzovat aktuální otázky veřejnoprávních titulů k nakládání s těmito údaji, jakož i souvisejících bezpečnostních, technologických a právních aspektů předmětné problematiky. Zůstává tak otázkou, zda nenastal čas na vypracování zásad právních pravidel užívání a ochrany biometrických údajů, včetně popularizace či katalogizace jejich potenciální zranitelnosti. Základem by měl být právní rámec souvisejících základních práv, v němž by mělo stát na prvním místě základní právo na lidskou důstojnost.
 
Klíčová slova: biometrické údaje, citlivé osobní údaje, soukromý život, důstojný život, princip proporcionality
 
Examination of Some Fundamental Human Rights and Freedoms with Regard to Legal Protection of Biometric Data
 
Abstract: Biometric data refers to a specific and highly privileged category of sensitive personal data. Its use is strongly limited by law for a number of reasons.Typical reason is a possible conflict between public or individual interests in processing biometric data on one hand and fundamental rights, especially the right to private life, on the other hand. A possible method for solving the problem is the test of proportionality. Compared to other personal data, biometric data possesses specific risks as it represents the only category of personal data that (with exceptions) cannot be changed during the lifetime of an individual. This data is, thus, vulnerable and exploitable in many ways; moreover, such exploitation can often happen in an irreversible manner. In the domain of public law, the only instrument for limitation of risks is represented by the Act No. 101/2000 of the Collection of Laws, on the protection of personal data. Although there are some ambiguities about legal qualification and the very legal regime of biometric data, it is obvious that a solution can be found – in respect of interpretation – especially on the levels of constitutional law and the law of the European Union. It is necessary to make a better use of the principle of proportionality, to strengthen safeguards against the misuse of biometric data, to develop preventive measures and to further analyze the current issues regarding public law titles for processing this data, as well as related security, technological and legal aspects of the issues involved. The question which remains is whether a time has come to prepare a set of principles and legal rules for processing and protection of biometric data, including the popularization and cataloguing of their potential vulnerability. The basis should refer to the legal framework of the relevant fundamental rights, while the right to human dignity should stand on the first place.
 
Key words: biometric data, sensitive personal data, private life, dignified life, principle of proportionality
 
AHRENS, Hans-Jürgen: Snížení míry důkazu a dílčí odpovědnost – problémy související s nemožností vyjasnění skutkového stavu v oblasti náhrady škody
 
s. 1057–1073
 
Abstrakt: Článek analyzuje německou úpravu míry důkazu v civilním soudním řízení. Zabývá se dvěma základními paradigmaty: přesvědčením soudce, respektive doktrínou pravděpodobnosti. Z hlediska německého procesního civilního práva existuje jednoznačné řešení, tj. hodnocení míry důkazu na základě přesvědčení soudce. Rozhodující je přesvědčení soudce o tvrzených skutečnostech jako základu žalobního návrhu. Míra přesvědčení se musí blížit jistotě (§ 286 německého civilního soudního řádu ZPO). Poněkud nižší stupeň míry přesvědčení soudce je dovolen podle § 287. Autor nesouhlasí s proporcionální odpovědností. Režim míry důkazu by měl vycházet z hmotněprávní úpravy. Jeho úprava v právních procesních předpisech by měla být doplňkem či výjimkou.
 
Klíčová slova: důkaz, míra důkazu, stupeň míry důkazu, snížení míry důkazu, vliv míry důkazu na odpovědnost za škodu, míra přesvědčení soudce
 
Reduction of Standard of Proof and Proportionally Liability – Questions Regarding the Evaluation of Facts in the Field of Damages
 
Abstract: This article analyses the German law on the standard of proof in civil procedure. It focuses on two main paradigms, namely conviction of the judge and the doctrine of likehood. From the perspective of the German civil procedural law, there exists only one clear solution which is based on the conviction of the judge.Relevant is the judge’s conviction of the facts which are decisive for the claim. The degree of likelihood must be close to certainty (§286 of Code on Civil Procedure). Slightly lower degree of conviction is required by § 287. The author is against the proportional liability. The régime of the standard of proof should be based on substantive law. In this sense, procedural law should only be exception.
 
Key words: proof, standard of proof, level of standard of proof, reduction of the level of standard of proof, impact of standard of proof on liability for damage, conviction of the judge
 
POHANKOVÁ, Martina: Dopad mezinárodních dohod o ochraně investic na pravomoci ČNB
 
s. 1074–1091
 
Abstrakt: Investiční dohody představují jedinečný typ mezinárodních smluv; ačkoliv jsou uzavírané mezi státy, vznikají na jejich základě práva investorům jako jednotlivcům. Pokud se zahraniční investor domnívá, že došlo ze strany státu k porušení ochrany garantované konkrétní dohodou, má unikátní možnost domáhat se nápravy formou mezinárodní arbitráže vedené přímo proti dotčenému státu. Jednání České národní banky jakožto státního orgánu je podle mezinárodního práva přičitatelné České republice; je tedy možné, že následkem opatření přijatých Českou národní bankou dojde k porušení práv investorů, a tedy k porušení mezinárodního práva. Článek se věnuje jednotlivým případům potenciálního zásahu do nejzásadnějších investičních standardů, zejména ochrany legitimního očekávání a zákazu vyvlastnění bez kompenzace, a to při výkonu pravomocí České národní banky. Na základě této analýzy článek upozorňuje na možná rizika, která mohou v souvislosti s investiční ochranou při činnostech centrálních bank vyvstávat.
 
Klíčová slova: dohody o ochraně investic, Česká národní banka, centrální banka, Dohoda TTIP, nepřímé vyvlastnění, legitimní očekávání, bankovní licence
 
Impacts of International Investment Agreements on Activities of the Czech National Bank
 
Abstract: The concept of investment agreements is unique to international law.Although such agreements are concluded between states, the rights arising thereunder are granted to investors as individuals. If a breach of any standard guaranteed under the respective agreement occurs, the investor can resort to international arbitration initiated directly against the concerned state.Acts of the Czech National Bank as a state body are attributable to the Czech Republic under international law, therefore its conduct may result in a breach of investment protection and consequently in a breach of international law. The article examines areas of potential violations of the most important investment standards by activities of the Czech National Bank, especially their possible impacts on protection of legitimate expectations and prohibition of expropriation without compensation. On the basis of the analysis, the article points out possible risks which can arise with regards to measures adopted by central banks in the light of international investment law.
 
Key words: international investment agreements, Czech National Bank, central bank, TTIP, indirect expropriation, legitimate expectations, bank licence
 
 REMSOVÁ, Kateřina: Ochrana zaměstnance ve světle mezinárodního práva soukromého a procesního
 
s. 1092–1111
 
Abstrakt: České pracovní právo poskytuje zaměstnanci, který je považován za slabší smluvní stranu, zvýšenou právní ochranu za účelem vyrovnání faktické nerovnosti vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nicméně v případě uzavírání přeshraničních pracovních smluv mohou nastat situace, za nichž by tato ochrana mohla být ztracena. Právo Evropské unie proto zaměstnanci jako straně ze sociálně-ekonomického pohledu slabší poskytuje ochranu prostřednictvím zvláštních, tzv. materializovaných kolizních norem, které vynucují aplikaci ochranných kogentních norem, a speciálních pravidel o příslušnosti, na jejichž základě může být ve prospěch zaměstnance přenesena soudní příslušnost a která omezují místa sudiště, v nichž může být zaměstnanec žalován. K ochraně zaměstnance rovněž slouží tzv. imperativní normy jako obecný institut upravený v článku 9 Nařízení Řím I.Právní úprava mezinárodní příslušnosti v oblasti individuálních pracovních smluv doznala významných změn přijetím Nařízení Brusel Ibis, které od 10. Ledna 2015 nahradilo původní Nařízení Brusel I. Příspěvek reflektuje tyto změny a uvádí významné judikáty Soudního dvora Evropské unie v oblasti pracovněprávních sporů. Cílem předkládaného článku je analyzovat ochrannou funkci kolizních norem obsažených v Nařízení Řím I a speciálních pravidel o příslušnosti ve věcech individuálních pracovních smluv upravených v Nařízení Brusel Ibis a vyhodnotit, nakolik jsou tyto instrumenty způsobilé zajistit ochranu zaměstnanci jako slabší straně.
 
Klíčová slova: imperativní normy, kolizní normy pro oblast individuálních pracovních smluv, Nařízení Brusel Ibis, Nařízení Řím I, ochrana zaměstnance, příslušnost ve věcech individuálních pracovních smluv
 
 Protection of an Employee in terms of the International Private and Procedural Law
 
Abstract: Czech labour law provides enhaced legal protection to an employee as the weaker contractual party in order to balance out the factual inequality of the relationship between employee and employer. Nevertheless, in the case of cross-border employment contracts situations may occur, where such protection could be lost. European Union law therefore grants protection to an employee as the weaker party from the socio-economic perspective by providing specific, so-called materialized conflict of law rules that enforce the application of protective mandatory rules and the special rules on jurisdiction on the basis of which jurisdiction may be transferred in favor of an employee and which limit the forums in which an employee may be sued. Overriding mandatory rules as general institute provided for in Article 9 of the Rome I Regulation also serve to protect of an employee. Legal regulation of the international jurisdiction over individual contracts of employment has undergone significant changes by adoption of the Brussels Ibis Regulation that since 10 January 2015 replaced original Brussels I Regulation. The paper reflects these changes and presents relevant case-law of the Court of Justice of the European Union in the ambit of employment disputes. The aim of this paper is to analyze the protective function of the conflict of law rules contained in the Rome I Regulation and the special rules on jurisdiction over individual contracts of employment regulated in the Brussels Ibis Regulation and to assess whether these instruments are eligible to ensure the protection of an employee as the weaker party.
 
Key words: Brussels Ibis Regulation, Conflict of law rules for individual employment contracts, Jurisdiction over individual contracts of employment, Overriding mandatory rules, Protection of an employee, Rome I Regulation
 
RECENZE / REVIEWS

GRINC, Jan: Wintr Jan. Principy českého ústavního práva. 2015
 
s. 1112–1114
 
URBAN, Michal: Zakaria Fareed. In Defense of a Liberal Education. 2015
 
s. 1114–1118
 
Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CONFERENCES AND REPORTS
 
KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka: Zpráva ze Symposia o jurisprudenci rodinněprávních poměrů „Rodina a lidská práva“ (Symposium on the Jurisprudence of Family Relations „Family and Human Rights“), pořádaného Mezinárodní akademií pro studium jurisprudence o rodině (International Academy for the Study of the Jurisprudence of the Family, IASJF) v Peru ve dnech 15. a 16. června 2016
 
s. 1119–1120
 
OBSAH ROČNÍKU 2016 / CONTENTS OF YEAR 2016
 
s. 1123–1128