www.pravnik.eu

Vyhledávání/7/2017

STATI / ARTICLES
 
KUKLÍK, Jan: K 140. výročí narození profesora JUDr. Jana Krčmáře
 
s. 569–586
 
Abstrakt: Jan Krčmář (1877–1950) patřil mezi nejvýznamnější civilisty, kteří působili na pražské právnické fakultě. Patřil mezi žáky Antonína Randy a ve své vědecké a pedagogické práci se zaměřil jak na mezinárodní právo soukromé, tak i na vlastní občanské právo hmotné. Podařilo se mu postupně připravit a vydat ucelený systém občanského práva platného v českých zemích. Byl ovlivněn nejen právním pozitivismem, ale i některými novými metodologickými přístupy německé právní vědy.  Významně se podílel i na legislativní činnosti nově vzniklého československého státu (zejména na přípravě pozemkové reformy) a působil i jako expert v mezinárodních jednáních na pařížské mírové konferenci a v rámci Společnosti národů. Vrcholem jeho činnosti v této oblasti byl podíl na přípravě vládního návrhu nového občanského zákoníku, dokončeného v roce 1937. Po roce 1948 přispěl k dokončení kodifikačního a unifikačního úsilí v oblasti občanského práva v rámci tzv. právnické dvouletky.
 
Klíčová slova: rakouské a československé občanské právo, mezinárodní právo soukromé, kodifikace občanského práva, vládní návrh občanského zákoníku 1937, pražská právnická fakulta, právnická dvouletka
 
The 140th Anniversary of the Birth of Professor JUDr. Jan Krčmář
 
Abstract: Jan Krčmář (1877–1950) could be regarded as one of leading Czech experts in civil law of first half of 20th century.He was a follower of Antonín Randa and in his scientific work he specialized in private international law.Krčmář also published system of the Czech civil law in five books, which was used as a textbook at the Czech Law Faculty in Prague until 1948. He was influenced not only by legal positivism but also by new methodological approaches spreading from Germany. He took an active participation in the legislative activities of newly established Czechoslovakia after 1918 (especially concerning land reform) and he served also as an legal expert during Paris Peace conference and during League of Nations sessions. Krčmář greatly contributed to the codification proposal of new Czechoslovak Civil Code of 1937 and after 1948 he took part also in the codification of Civil Code during the so called Two years “legal plan” initiated by new Communist regime.
 
Key words: Austrian and Czechoslovak civil law, private international law, codification of civil law, Czech Law Faculty in Prague, two years legal plan of codification
 
TELEC, Ivo: Sociální právo a veřejné zdravotní pojištění
 
s. 587–602
 
Abstrakt: Veřejné zdravotní pojištění tvoří ústavně významnou sociální hodnotu, která je spjata se sociálním právem. Téma je nahlíženo právním pohledem komplementární a alternativní medicíny. Úvodní část je věnována některým sociokulturním otázkám spjatým s tématem. Dále je právně rozebráno veřejné sociální právo pojištěnce. Podrobná pozornost je věnována právním předpokladům hrazení zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění podle českého práva. Jednotlivé právní požadavky jsou podrobně rozebrány, zejména otázka dokazování účinnosti. Pozornost je také věnována rozdílům mezi přírodovědeckým dokazováním účinnosti a mezi důkazy podle procesního práva. Dílčí právní pozornost je zaměřena na právní problém hrazení psychoterapeutických zdravotních výkonů, protože ministerská vyhláška je v rozporu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Balneologie je uváděna jako hraniční případ mezi komplementární a alternativní medicínou a tzv. konvenční medicínou. Zvláštní pozornost je věnována fondům prevence zdravotních pojišťoven. Závěr příspěvku spočívá v tom, že diagnostické, terapeutické nebo preventivní postupy komplementární a alternativní medicíny jsou hraditelné z veřejného zdravotního pojištění. Legálním předpokladem ovšem je splnění obecných zákonných požadavků. Jedinou výjimkou je legální zákaz hrazení akupunktury z veřejného zdravotního pojištění od dubna roku 1997.
 
Klíčová slova: sociální právo, veřejné zdravotní pojištění, komplementární a alternativní medicína, důkazy
 
Social Law and Public Health Insurance
 
Abstract: Public health insurance constitutes a constitutionally significant social value, which is associated with social rights. The article focuses on the legal problems of complementary and alternative medicine. The first part is devoted to the socio-cultural issues related to the topic. Detailed attention is paid to the legal prerequisites of the payment of the health services from public health insurance under the recent Czech law. Some special legal requirements are discussed in detail, especially the issue of proving efficacy. Attention is also paid to a couple of differences between science testing and facts proving according to the civil procedural law. Legal analysis also focuses on the legal problems concerning medical psychotherapeutic interventions, because the ministerial decree is contrary to the Act on the Public Health Insurance (1997). Balneology is referred to as the borderline case between the complementary and alternative medicine and so called conventional medicine. Particular attention is paid to the legal issues of the prevention funds of health insurance legal persons. The paper concludes that diagnostic, therapeutic or preventive practices of the complementary and alternative medicine are subject to public health insurance, if all general legal conditions are satisfied. The only exception is the legal prohibition of acupuncture reimbursement from the public health insurance since April 1997.
 
Key words: social right, public health insurance, complementary and alternative medicine, evidence
 
HALÁSZ, Ivan: Vznik slovenskej právnickej infraštruktúry po roku 1918 (Príspevok k storočnici vzniku slovenského časopisu Právny obzor)
 
s. 603–618
 
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problémom vzniku slovenskej právnickej infraštruktúry po roku 1918. Politické postavenie Slovenska a Slovákov bolo v tomto štáte všeobecne lepšie, než predtým v starom Uhorsku. V období rakúsko-uhorského dualizmu (1867–1918) len málo slovenských právnikov pracovalo v uhorskej justícii a štátnej správe.Väčšinou pracovali ako advokáti. Obmedzené bolo aj používanie slovenčiny v súdnictve a verejnej správe. Prvoradou úlohou právnikov po roku 1918 bolo preto vytvorenie komplexnej slovenskej právnickej terminológie, lebo slovenčina sa vtedy stala úradným jazykom. V tomto procese vytvárania terminológie zohral veľmi dôležitú úlohu časopis Právny obzor, ktorý bol založený v roku 1917, ako aj Jednota právnikov Slovenska, ktorá tento časopis vydávala. Tretím faktorom bol vznik slovenskej univerzity v Bratislave v roku 1919. Právnická fakulta Univerzity Komenského pracovala od roku 1921, avšak väčšina profesorov pochádzala z českých krajín. V začiatkoch len jeden profesor bol Slovák. Augustín Ráth bol zároveň aj prvým rektorom slovenského pôvodu tejto univerzity.
 
Kľúčové slová: budovanie štátu, časopis, infraštruktúra, právo, terminológia, univerzita
 
Creation of the Slovak Legal Infrastructure after 1918 (Contribution to the 100th Anniversary of the Slovak Journal Právny obzor)

Abstract: The paper deals with the creation of the Slovak legal infrastructure after 1918, when Czechoslovakia was born. The political position of Slovakia and Slovaks in this state was generaly better than in the old Hungary.During the period of Austro-Hungarian dualism (1867–1918) only a limited number of Slovak lawyers worked in the Hungarian justice and state administration, majority of them worked as solicitors. The use of the Slovak language in the judiciary and public administration was also very limited. The first task for lawyers after 1918 was the creation of a complex Slovak legal terminology, because the Slovak language became the official language only recently. The journal Právny obzor, established in 1917 and the Union of Lawyers of Slovakia, which published this journal, played very important role in this proces. The third important factor was the creation of the first Slovak University in Bratislava in 1919. The Faculty of Law of Comenius University has worked since 1921, but the majority of professors came from the Czech lands. At the begining only one professor was Slovak, professor Augustín Ráth who became also the first Slovak rector of the University.

Key words: infrastructure, journal, law, state-building, terminology, university
 
HANYCH, Monika – HARAŠTA, Jakub: Sběrné odkazy k judikatuře a využití citační analýzy ke zvýšení transparentnosti rozhodování
 
s. 619–634
 
Abstrakt: Pojmy konstantní či ustálená judikatura jsou běžně užívány v české rozhodovací praxi. Navzdory tomu to neznamená, že by byly jasně a jednoznačně definovány. Při jejich užití tedy často není zřejmé, na která konkrétní rozhodnutí soud odkazuje. Je mnohdy téměř nemožné ověřit, zda se citovaná rozhodnutí skutečně věnují stejnému problému jako soudní rozhodnutí, které se na ně odkazuje. Nejednoznačné užívání pojmu konstantní judikatury tak může mít za následek rozšíření nedostatečně odůvodněného názoru do praxe jiných soudů. Proto se článek zaměřuje na problémy s tímto pojmem spojené a navrhuje řešení, jak přispět ke zpřehlednění judikatury. Cílem je zvýšit transparentnost používaných sběrných termínů využitím právně-informatického nástroje – citační analýzy. Článek proto představuje vybrané teoretické i praktické metodologické úvahy týkající se citační analýzy, směřující k budoucí praktické aplikaci.
 
Klíčová slova: sběrné odkazy, citační analýza, ustálená judikatura, transparentnost rozhodování
 
Case Law References and Using Citation Analysis to Enhance Transparency of Jurisprudence
 
Abstract: The term of jurisprudence constante is commonly used throughout the Czech jurisprudence. Despite that, the term itself has never been clearly defined. Therefore it is not evident which particular decisions are cited by the court. It is also nearly unverifiable if the case law cited in the court decision really addresses the same problem.Moreover, the misleading use of the term constant jurisprudence can cause the expansion of inadequately reasoned opinion to the practice of other courts. This is the reason why this article discusses the problems connected to the constant jurisprudence and suggests a solution to the problem of how to contribute to the clarification of the case law. The aim is to use a citation analysis tool which would raise the transparency and set clear rules to the field of constant jurisprudence. The paper thus presents both theoretical and practical methodological considerations relating to the citation analysis, leading to a practical implementation in the future.
 
Key words: case law references, citation analysis, jurisprudence constante, transparency of jurisprudence
 
MORS VENIT VELOCITER
 
Zemřel JUDr. Karel Čermák st. / JUDr. Karel Čermák senior Passed Away

s. 635
 
RECENZE / REVIEWS
 
BEZOUŠKOVÁ, Lenka: Tomášek Michal. Právní systémy Dálného východu I. 2016
 
s. 636–637
 
MADEJ, Martin: Smet Stijn. Resolving Conflicts between Human Rights: The Judge’s Dilemma.
2017
 
s. 638–640
 
Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CONFERENCES AND REPORTS
 
HOBZA, Martin: Jedna monografie, dvě ocenění a tři překvapení
 
s. 641
 
MULÁK, Jiří: Zpráva zmezinárodní vědecké konference „Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob – pět let poté“
 
s. 642–644