www.pravnik.eu

Vyhledávání/8/2017

STATI / ARTICLES
 
KYSELA, Jan:  Metafyzické prvky v současném českém ústavním diskursu
 
s. 649–671
 
Abstrakt: V současném českém ústavním diskursu, literatuře i judikatuře Ústavního soudu se objevují metafyzické argumenty. Týkají se např. povahy a zdůvodnění lidských práv, suverenity lidu, jejího obsahu a projevů, či tzv. materiálního ohniska ústavy. V článku je nejdříve vymezen pojem metafyziky a předestřena kritika jejího užívání v právní a politické argumentaci. V další části je nastíněno místo metafyziky v přemýšlení o státu a ústavě, včetně jejího vztahu k fikcím. Třetí část článku exponuje poměr metafyziky a demokracie, neboť klíčový pojem demokracie, totiž lid, může být vnímán právě jako abstraktní a metafyzická kategorie. V závěru je poukázáno na nevyhnutelnost užívání metafyzického slovníku, jenž by však neměl svádět k nahrazování přesvědčivě a obecně přijatelné argumentace odkazy na zdánlivě očividné pravdy plynoucí z podstaty věcí.
 
Klíčová slova: metafyzika, imanence, fikce, lidská práva, lid, klauzule věčnosti
 
Metaphysical Elements in Contemporary Czech Constitutional Discourse
 
Abstract: Metaphysical arguments have started appearing in the contemporary Czech constitutional discourse, in the literature as well as in the case-law of the Constitutional Court. They touch upon topics such as the nature and justification of human rights, the sovereignty of the people, including its content and manifestation, or the so-called material core of the constitution. This article first delimits the notion of metaphysics and presents the criticism of its appearance in legal and political argumentation. The next part describes the role of metaphysics in the thinking about the state and the constitution, including its relation to legal fiction. The third part of the article exposes the relationship between metaphysics and democracy, since the key concept of democracy, namely the people, can in fact be perceived as an abstract and metaphysical category. The conclusion points out the inevitability of using metaphysical vocabulary, which however should not lead to a replacement of persuasive and generally acceptable argumentation by references to seemingly obvious truths arising from the nature of things.
 
Key words: metaphysics, immanence, fiction, human rights, the people, eternity clause
 
MYŠKA, Matěj: Jednotné autorské právo Evropské unie: utopie nebo budoucnost
 
s. 672–685
 
Abstrakt: Tento příspěvek stručně shrnuje dosavadní vývoj harmonizace autorského práva na úrovni Evropské unie, jeho současný stav a identifikuje nedostatky bránící korektnímu fungování jednotného vnitřního trhu v oblasti autorskoprávně chráněných statků. Dále se věnuje legislativním možnostem, jak současné autorské právo harmonizovat [přijímání dalších specializovaných směrnic, kodifikaci („codification“) nebo přepracování („recasting“)].Neúplnost úpravy, vyplývající mj. z teritoriality autorského práva, vedla k úvahám o možném dalším kroku – vytvoření jednotné ochrany autorského práva, respektive autorského práva s jednotným unijním účinkem – tedy plné unifikaci nařízením a vytvoření jednoho aktu regulujícího komplexně tuto problematiku. Další část příspěvku tak diskutuje možnosti a způsoby realizace takového ochranného režimu, a to zejména s ohledem na kompetence EU v této oblasti. Třetí část prezentuje již existující akademický návrh základů jednotného autorského práva Evropské unie tzv. „European Copyright Code“. Představena je jeho základní struktura, obsah, jakož i jeho kritika. V závěru jsou pak představeny názory zúčastněných stran na tuto problematiku získané Komisí v doposud nejkomplexnější konzultaci k problematice autorského práva, shrnuty získané poznatky a odhadován další možný vývoj v této oblasti.
 
Klíčová slova: autorské právo, harmonizace, unifikace, čl. 118 SFEU, jednotná ochrana autorského práva, European Copyright Code
 
Uniform Copyright Law of the European Union: Utopia or Future?
 
Abstract: This paper briefly summarizes the development of copyright harmonisation at European Union level, its current situation and identifies gaps preventing a correct functioning of the internal market with copyrighted materials. It also discusses the legislative possibilities of how to further harmonise the current copyright regulation [adoption of further specialized directives, codification or over-haul thereof (“recasting”)]. The lacunae of the regulation, originating, inter alia, in the territorial nature of copyright led to consideration of a possible next step – the creation of a uniform copyright protection, respectively, copyright in the Union with a unitary effect – full unification via regulation and the creation of a single act comprehensively regulating this issue. The next part of the paper discusses the possibilities and means of realization of such a protection regime, especially regarding the competence of the European Union in this area. The third part describes the already existing academic proposal for a blueprint of such single European Union copyright, namely the so called “European Copyright Code”. Its basic structure, contents, as well as criticism are presented. The concluding part sums up the stakeholders’ opinion about this issue gathered by the Commission in the up until now most comprehensive consultation on the issue of copyright, summarises the findings and discusses possible future developments in this area.
 
Key words: copyright law, harmonisation, unification, Art. 118 TFEU, single copyright title, European Copyright Code
 
HAMERNÍK, Pavel: Regulace veřejné podpory profesionálnímu sportu jako příklad vyvažování zájmů na periferii práva EU
 
s. 686–706
 
Abstrakt: Specifika sportovního sektoru jsou výzvou pro potenciální ospravedlnění finančních podpor profesionálním sportovním klubům, které se dostávají do finančních obtíží, pokud ztratí významné sponzory či možnost výdělku z odstupného při přestupu hráčů. Obracejí se tak s prosbou o pomoc k zastupitelům a státu, aby byla zachována jejich existence či příslušnost v dané sportovní soutěži. Podpory jsou také uskutečňovány formou výhodnějšího zdanění nebo prostřednictvím obchodů s pozemky. Evropská komise na tomto poli zvýšila ostražitost teprve nedávno a tento příspěvek se zabývá alternativami, za jakých podmínek je možné z veřejných prostředků podporu profesionálním klubům poskytnout a zda vůbec je to reálné, respektive zda je nutno podporu notifikovat. Evropská komise totiž na sportovní kluby nahlíží jako na podniky. Tento příspěvek nejprve uvádí do problematiky vztahu sportu a práva EU, definuje znaky protiprávní veřejné podpory a pojem podniku. Dále pak na příkladech nizozemských a španělských podpor tamním fotbalovým klubům, které Evropská komise rozhodla v roce 2016 společně, popisuje úpravu práva EU týkající se podpor v rámci výše uvedených situací, tj. kluby jsou ve finančních obtížích nebo získají výhodu formou příznivějšího zdanění či v rámci obchodu s pozemky.
 
Klíčová slova: právo EU, sport, veřejné podpory, profesionální sport, Evropská komise, Nizozemsko, Španělsko
 
Control of State Aid to Professional Sport as an Example of Balancing Interests in the EU Law Periphery
 
Abstract: Specifics of sports sector are challenging for potential justification of state aid granted to professional sports clubs, which either fall into financial difficulties once they lost main sponsors or lost a possibility to obtain profit from transfer fees (clubs then ask their municipalities representatives or State to save their existence or participation in some particular competition). Another example of aid is by means of taxation or land exchanges.European Commission has initiated activity in supervising this area recently and thus this article deals with alternatives concerning conditions when it is possible, if at all, to grant state aid to professional clubs, when aid must be notified and when not. European Commission looks at sporting clubs as undertakings. This article first introduces elements of state aid and definition of undertaking. Then it continues with EU law dealing with this issue based on example of all Dutch and Spanish state aid cases decided in 2016 by European Commission which include above mentioned aspects (financial difficulties, taxation or land transfers). The article then evaluates possible legality of the state aid action to professional clubs.
 
Key words: EU Law, sport, State aid, professional sport, European Commission,Netherlands, Spain
 
BAROŠ, Jiří: Náboženská svoboda v krizi
 
s. 707–720
 
Abstrakt: Politické krize jsou momenty, kdy se redefinují ustálené významy termínů. V kontextu tzv. kulturních válek se vynořila otázka, zda by měla být náboženská svoboda garantována jako samostatné ústavní právo. Mnozí autoři se proti tomuto vyčlenění a preferování vymezují. Zatím asi nejpropracovanější pokus nabídl chicagský profesor právní vědy Brian Leiter, jehož knize se dostalo pozitivní reference i v naší zemi. Tento článek se pokouší diskutovat přesvědčivost Leiterovy koncepce. Rozebírá jeho pojetí náboženství, důvody pro toleranci náboženství a postavení náboženství v ústavní demokracii. Upozorňuje na mnohé problémy Leiterovy koncepce, která se i na základě naší zkušenosti musí jevit jako daleko méně přesvědčivá, než by se na první pohled mohlo zdát.
 
Klíčová slova: kulturní války, náboženská svoboda, neutralita státu, sekularismus, tolerance, ústavní demokracie
 
Religious Liberty in Crisis
 
Abstract: Political crises are moments of redefinition of deeply fixed meanings of concepts. In the context of the so-called “culture wars”, the issue whether religious liberty should be guaranteed as a free-standing constitutional right has arisen.Many authors have challenged the singling out and constitutional preference for religious liberty. Probably the most sophisticated argument until now has been offered by Brian Leiter, the professor of Jurisprudence at the University of Chicago, whose book has also been positively mentioned in our country. This article is discussing the persuasiveness of Leiter’s conception of religious liberty. It reviews his conceptualization of religion, the arguments for tolerating religion and the place of religion in constitutional democracy. Taking into account the Czech historical experience, it shows many problems of Leiter’s conception, which eventually must be seen as much less persuasive as it seemed at first sight.
 
Key words: constitutional democracy, culture wars, religious liberty, secularism, state neutrality, toleration
 
JUBILEUM / JUBILEE

Jubileum Michaely Židlické / The Jubilee of Michaela Židlická
 
s. 721–722
 
RECENZE / REVIEWS
 
Urban, Michal: Thorpe Christopher a kol. Kniha sociologie. 2016
 
s. 723–725
 
Ondřej, Jan: Tůma Miroslav. Íránská jaderná dohoda a širší mezinárodní souvislosti. 2016
 
s. 725–729
 
Kolman, Petr: Hajn Petr. Z právníkova zápisníku aneb Já neříkám tak ani tak. 2016
 
s. 729–730
 
Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CONFERENCES AND REPORTS
 
Draslarová, Hana: „Přednášky a zkoušení na právnických fakultách v době internetu“. Zpráva ze semináře profesora Richarda Grimese na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
 
s. 731–733