www.pravnik.eu

Vyhledávání/9/2017

STATI / ARTICLES
 
MARTINY, Dieter: Práva dítěte v rodinném právu – evropské tendence
 
s. 737–750
 
Abstrakt: Koncepce „Práva dítěte“ zdůrazňuje, že děti, které byly tradičně předmětem ochrany ve smyslu „nejlepšího zájmu dítěte“, získávají podstatně aktivnější roli. Uskutečňování mezinárodních smluv, zejména Úmluvy OSN o právech dítěte z roku 1989, Evropské úmluvy o výkonu práv dítěte z roku 1996 a Listiny základních práv Evropské unie z roku 2000, a navíc národní ústavněprávní ochrana, mají zásadní význam pro vztahy mezi rodiči a dětmi, rodičovství, autonomii dítěte a rodičovskou odpovědnost v právních řádech evropských států. Rozvoj práva dítěte na aktivní účast v rodinněprávních soudních řízeních je dalším krokem vpřed ve smyslu vytváření evropského soudnictví, jež je k dětem přátelské.
 
Klíčová slova: práva dítěte, aktivní úloha, mezinárodní smlouvy o právech dítěte, soudnictví přátelské k dětem
 
The Rights of the Child in Family Law – European Trends
 
Abstract: The concept of “rights of the child” stresses that children, instead of being primarily objects of protection as under the traditional “best interests of the child” approach, are to be given a more active role. The implementation of Conventions, particularly the UN Convention on the Rights of the Child of 1989, the European Convention on the Exercise of Children’s Rights of 1996 and the European Charter of Fundamental Rights of 2000, as well as national constitutional protection has had a deep impact on parent-child relations, parentage, the autonomy of the child and parental responsibilties in the family law of European countries. Promoting the right of the child to be heard and to participate in family proceedings marks another step forward in the right direction of creating child-friendly justice in European jurisdictions.
 
Key words: rights of the child, active role, international treaties on children’s rights, child-friendly justice
 
MATEJKA, Ján – KRAUSOVÁ, Alžběta: Odpovědnost poskytovatelů hostingových služeb se zřetelem k povaze a druhu přenášeného obsahu
 
s. 751–769
 
Abstrakt: V současnosti probíhající proces globalizace je úzce propojen mimo jiné s rozvojem služeb informační společnosti, které představují jeden z významně se rozvíjejících ekonomických sektorů a hodnot v tržním prostředí. K rozvoji jednotlivých ekonomických sektorů totiž výraznou měrou přispívá i jasná a srozumitelná právní regulace, která zajišťuje předvídatelnost a jistotu v právních vztazích. Oblast služeb informační společnosti je regulována jak na evropské, tak i na národní úrovni, což nezřídka vede k tomu, že zásadní právní instituty jsou vykládány účelově a nezřídka i chybně, což v kontextu globálního prostředí služeb internetu bohužel mnohdy nevede ani k zahájení soudního řízení (a tedy ve své výsledné podobě ani k hledání argumentů), a to nejenom z důvodů jeho zdlouhavosti, ale především celkové absence právní jistoty a nepřehlednosti celého portfolia této ochrany. Cílem tohoto článku je tak provést podrobnou interpretaci těch ustanovení zákona o některých službách informační společnosti upravujících tzv. globálně poskytované služby, tj. zejména služby ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem (hosting). Při interpretaci příslušných ustanovení bude brán zřetel zejména na teritoriální, věcnou i osobní působnost příslušných národních právních předpisů, včetně evropských směrnic a relevantní judikatury, jakož i na některé publikované názory a stanoviska ústředních správních orgánů. Zároveň bude brán zvláštní zřetel na problematiku zpracovávání a uchovávání osobních údajů poskytovateli hostingu a vztah mezi zákonem o některých službách informační společnosti a ochranou osobních údajů.
 
Klíčová slova: právní odpovědnost, konstruktivní vědomost, skutečná vědomost, obecný zákaz monitoringu, vztah speciality, subsidiarity a generality, poskytovatel hostingu, GDPR, ochrana osobních údajů, biometrické údaje

Analysis of the Liability of Hosting Service Providers with Regard to the Nature and Type of Transferred Content
 
Abstract: The currently ongoing process of globalization is closely intertwined, inter alia, with the development of information society services. These services represent one of significantly emerging economic sectors on the market.Development of individual economic sectors is, however, dependent
also on clear and comprehensible legislation which ensures predictability and certainty in legal relationships. Information society services are regulated both at the European and national level which often leads to the situation when fundamental legal institutes are interpreted purposefully an repeatedly also erroneously. In the context of the global nature of Internet services, this, unfortunately, does not result in commencing judicial proceedings (therefore, also in not searching for legal arguments) not only because of the lengthiness of such proceedings but also because of the overall absence of legal certainty as well as a lack of clarity of the whole portfolio of this protection. Therefore, the aim of this article is to interpret in detail the provisions of the Act on certain information society services that regulate the so called globally provided services, namely services providing hosting to users’ contents. The interpretation of the relevant provisions will take into account the territorial, material and personal scope of the relevant national legislation, European directives and relevant case law, as well as some published opinions and statements of central administrative authorities. At the same time, special consideration will be given to the issue of processing and retention of personal data by a hosting service provider and to the relationship between the Act on certain information society services and the right to the protection of personal data.
 
Key words: liability, constructive knowledge, actual knowledge, no-monitoring obligation, relationship of specialty, subsidiarity and generality, hosting provider, GDPR, personal data protection, biometric data
 
ŠKOP, Martin: Některé techniky jazykové metody interpretace práva
 
s. 770–782
 
Abstrakt: Jazyková metoda interpretace právních předpisů je v českém právním prostředí pokládána za jednoduchý způsob přiblížení se textu. Předkládaný článek se soustředí na vztah tvorby právních předpisů a jejich interpretace prostřednictvím některých technik tzv. jazykového výkladu. Soustředí se na techniky in pari materia, noscitur a sociis a ejusdem generis. Představí nejprve smysl používání technik obecně, tedy jejich místo v procesu interpretace práva. Zde je důležité uvědomit si, že tyto techniky schematizují intuitivní porozumění právnímu předpisu a napomáhají zejména doktrinálnímu (v některých případech i autoritativnímu) výkladu tím, že přibližují myšlenkové postupy interpreta. Článek se dále soustředí na vztah tvorby právních předpisů a interpretace práva: lze předpokládat, že normotvůrce by měl předpokládat možné budoucí způsoby výkladu a konstruovat text tak, aby eliminoval možné problémy či nejasnosti. V tom může využít obvyklé interpretační techniky a s jejich pomocí formulovat i v případech, které jsou složitější a předpokládají interpretační právní dovednosti. Následně článek rozebírá jednotlivé (výše zmíněné) interpretační techniky: rozebírá jejich podstatu, možnosti jejich používání a meze, které jsou s tímto používáním spojeny.
 
Klíčová slova: interpretace práva, tvorba práva, jazyková metoda, právní jazyk, doktrinální interpretace
 
Some Techniques of Linguistic Methods of Statutory Interpretation
 
Abstract: The linguistic method (or textual methods) of interpreting statutes is considered in the Czech legal environment as a simple and naive way of approaching the text. This article focuses on the relation between law-making and interpretation through some techniques of so-called linguistic interpretation. It focuses on techniques in pari materia, noscitur a sociis and ejusdem generis. It will first introduce the use of textual techniques in general and their position in the process of interpreting law. It is important to realize that these techniques schematize intuitive understanding of the statutes and help in doctrinal (and in some cases authoritative too) interpretation by making the interpreter’s thoughts more clear. The article also focuses on the relationship between construction of statutes and the interpretation of statutes: it can be assumed that the legislator should anticipate possible ways of interpretation and construct statute to eliminate potential problems or threatening ambiguities. In doing so, she can use the usual interpretative techniques and formulate them in cases that are more complex and presuppose interpretative legal skills. Subsequently, the article discusses the various interpretative techniques mentioned above: it analyzes their nature, the possibilities of their use and the boundaries that are associated with this use.
 
Key words: legal interpretation, construction of statutes, textualism, legal language, doctrinal interpretation
 
KRÁLÍK, Lukáš. Český zemský zákoník
 
s. 783–798
 
Abstrakt: Úřední zemské sbírky předpisů tvořily nedílnou součást našeho právního řádu. Jejich funkce počala spolu se zavedením principu formální publikace po roce 1848. V této době byl vytvořen institut oficiálních úředních sbírek v listinné formě, kde byly právní předpisy vyhlašovány. Kromě sbírky centrální byly zároveň zřízeny v obdobné formě i sbírky zemské. V těchto sbírkách měla vycházet, kromě zemských zákonů, i další nařízení vydaná zemskými úřady. Česká zemská sbírka byla poprvé vydána v roce 1850. V první fázi plnila pouze funkci úředního věstníku, který vyhlašoval nižší podzákonné předpisy zemských orgánů a pouze republikoval právní předpisy centrálních orgánů. Po vzniku republiky si česká zemská sbírka podržela název zákoníku, ale fakticky již v ní byly vydávány pouze nižší podzákonné akty zemských orgánů, neboť země ztratily zákonodárnou pravomoc. Sbírka se stala i oficiálně pouhým zemským věstníkem a tento stav setrval až do úplného zániku sbírky v roce 1948.
 
Klíčová slova: zemské předpisy, publikace předpisů, zemské zákoníky, zemské sbírky, vyhlašování předpisů
 
The Czech Provincial Code
 
Abstract: Provincial codes, as an integral part of the legislative publication process, had formed a significant part of our modern history. Publication through the official collections of statutory regulations in Bohemia commenced in the light of political changes after 1848. The tradition of provincial codes was still vibrant through the times of the Czechoslovak Republic after 1918 and until another revolutionary year of 1948. Provincial codes, as well as the central law collection, were based on the principle of formal publication. The statutory law acts adopted by provincial political bodies, as well as other acts adopted by central government bodies, were published through the Czech provincial code. In practice, the first issue of the Czech Provincial Code was published in 1850. In connection with the new constitutional arrangements after 1860, the provincial codes finally regained their role, as the general law collections, in course of publication the provincial law adopted by the provincial parliaments. After 1918, the status of the provincial codes declined, since they became a part of government official journals designed to publish acts of provincial executive bodies.
 
Key words: provincial statutory acts, publication of law, provincial codes, law collection
 
FRYŠTENSKÁ, Marcela: Mediace a ekonomická analýza práva
 
s. 799–811
 
Abstrakt: Příspěvek si klade za cíl představit čtenářům ekonomickou analýzu práva, ukázat, jak by bylo možno tuto zatím v českém právním prostředí nezdomácnělou metodu přístupu k právu použít na zjištění dopadů zákona o mediaci a v neposlední řadě představit výsledky empirického výzkumu zaměřené na aplikaci § 100 odst. 2 občanského soudního řádu, který umožňuje nařídit sporným stranám návštěvu mediátora v rozsahu maximálně tří hodin. Jedná se o první využití ekonomické analýzy práva na problematiku mediace a první empirický výzkum v oblasti mediace vůbec.

Klíčová slova: ekonomická analýza práva, pozitivní ekonomická analýza práva, normativní ekonomická analýza práva, metodologie, mediace, efektivnost, transakční náklady, homo economicus
 
Mediation and Economic Analysis of Law
 
Abstract: The paper aims at introducing the readers to the economic analysis of the law, to show how this unofficial method of the approach to law could be used in the Czech legal environment in order to determine the impact of the Mediation act and, last but not least, to present the results of empirical research focusing on the application of § 100 (2) of the The Civil Procedure Code, which allows a party to visit a mediator within a maximum of 3 hours. This paper presents the first attempt to use the economic analysis on mediation issues and the first empirical research in mediation ever.

Key words: economic analysis of law, positive economic analysis of law, normative economic analysis of law,methodology, mediation, efficiency, transaction costs, homo economicus
 
 
RECENZE / REVIEWS
 
KYSELA, Jan: Tomoszek Maxim. Podstatné náležitosti demokratického právního státu. 2015

s. 812–814

ŠMIHULA, Daniel: Krošlák Daniel a kol. Ústavné právo. 2016

s.  814–817
 
BRIM, Luboš: Posner Richard A. Divergent Paths: The Academy and the Judiciary. 2016
 
s. 817–819
 
PALKOVSKÁ, Iva: Sehnálek David. Vnější činnost Evropské unie perspektivou práva unijního a mezinárodního. 2016

s. 820–822